BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.03.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:28

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Çaldıran Sokak Büfe Yerinde Sevinç OKAN tarafından İzinsiz ve Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmakta olan Kiralama İhalesi şartnamesinde belirtilen kapalı alan 5 m2’lik alanın dışına çıkılmıştır. İhale harici 2 mt.X 9 mt. ebatlarında toplam 18 m2’lik alan kapatılarak kapalı alana dahil edilmiştir. Kaçak olarak İzinsiz ve Ruhsatsız  yapılmakta olan inşaai faaliyet 23.02.2018 tarih ve 04 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi ,Çaldıran Sokak Büfe yeri için  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Sevinç OKAN’a 939.37 TL. para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:29

KARAR ÖZETİ: Protokol

Küçükkuyu Belediyesi sınırları içerisindeki bitkisel atık yağ üreticilerinde çıkan kullanılmış her türlü bitkisel atık yağların belediyemiz sınırları içerisinde yüklenici Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Ürt.San.ve Tic. A.Ş tarafından toplanarak geçici depo alanında biriktirilmesi, geri kazanım tesislerinde depolanması, T.C. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde atık yönetiminin sağlanması amacı ile toplayıcı firmanın Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı bulunan araçları ile yüklenici firmanın geri kazanım tesisine Küçükkuyu Belediyesi ile koordineli olarak toplanması ve taşınması işi için protokol yapılmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:30

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Hüseyin ÖZCAN: Gökçetepe Mahallesi, Menekşe 1.Sokak  No:7

KARAR NO:31

KARAR ÖZETİ: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Belediyemiz tarafından günün anlam ve önemini belirtecek panel düzenlenmesine, panel için konuşmacıların davet edilmesine, davet edilen misafirlerin ulaşım ve yemek bedellerinin karşılanmasına, bayanlara hediyeler verilmesine, ikramda bulunulmasına ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:32

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

01.03.2018 tarih ve 0658 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Mehmet SOLMAZ ve Hissedarlarının  01.03.2018 tarih ve 0450 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı Mevkii, i17d18d3c pafta, 121 ada, 14 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan ( PİN:UİP-309) İ17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi Bağbaşı Mevkiinde i17d18d3c pafta, 121 ada, 14 parselde kayıtlı arsa vasıflı Mehmet SOLMAZ ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın   tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosya hazırlanan dosyanın, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

01.03.2018  tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.