01.04.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
838

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.04.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:14

KARAR ÖZETİ:3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 0721 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Küçükyalı Sokak No: 20 adresinde bulunan tapuda İ1718D3C pafta, 115 ada, 45 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Mesut ALLAHKULU tarafından yaptırılmakta olan parselin çekme mesafeleri içerisine 4×4= 16m2 ebatında beton dökülerek üstü sabit kapalı Kamelya için Belediye Başkanlığına vermiş olduğu dilekçe çekme mesafeleri içerisinde kaldığından dolayı 11.03.2021 tarih ve 0568 sayılı dilekçe cevabı ile uygun görülmemiştir. Kamelya yapımına devam edildiğinden dolayı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından toplamda 4×4=16m2’lik kaçak Kamelya 01.04.2021 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo:323********) Mesut ALLAKULU’na 11.935.55TL   (onbirbindokuzyüzotuzbeşlira ellibeşkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:15

KARAR ÖZETİ:3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 0722 sayılı teklif yazısı ile;          Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Narin Sokak, No:4 adresinde bulunan tapuda İ1719D4A pafta, 100 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Gülsen DİKEN tarafından yaptırılmakta olan düz teras kısmının arka cephesinin duvar örülerek kapatıldığı ve üzerinin de pergole ile 5×6,5= 32,5m2’lik bir alanın kapatıldığı ve ayrıca meskenin giriş katının balkon olarak kullanılan alanın 1,5×8= 12 m2’ lik alanın kapalı alana dahil edildiği Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontrollerde tespit edilmiş olup, toplamda 44,5m2’lik kaçak yapılan yapı 01.04.2021 tarih ve 02 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo: 235*******) Gülsen DİKEN’e 42.534.54TL (kırkikibinbeşyüzotuzdörtlira ellidörtkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

01.04.2021 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.