01.10.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
180

Belediye Encümeninin 17.09.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:181
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Vidanjör Talebi
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “1 adet vidanjör aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cengiz BALKAN‘a yetki verilmesine, yardımın tarfımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:182
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediye Meclisimizin 06/04/2011 tarih ve 2011/37 sayıyla almış olduğu meclis kararına istinaden Beldemizde kamu yararına ayrılmış tüm alanlarda başta kamu yararı olmak üzere kuruma gelir sağlanması için Gökçetepe Mahallesi 257 ada 1 nolu parselin doğusundaki park alanının içinde 3 m x 2 m ebatlarında büfe yeri oluşturulmasına, bu büfe yeri için idarecede ihtiyaç görülmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:183
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da ikamet etmekte olan fakir ve muhtaç ailelerin öğrenci çocuklarının Mahalle Muhtarlarınca tespitinin yaptırılarak, tespit edilen öğrencilerin okul kıyafetlerinin ( Çanta, ayakkabı vb.) ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:184
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 10.09.2015 gün ve 385 sayılı yazısı ve ilgilisinin 19.08.2015 gün ve 488 sayılı başvurusuna istinaden 01.10.2015 tarih ve 20153171 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi,179 ada,15,16,17 ve 18 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkii, İ17-D-18-D-3-C pafta, ada:179, 15 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkii, İ17-D-18-D-3-C pafta, ada:179, 16 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkii,İ17-D-18-D-3-C pafta,179 ada,17 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkii,İ17-D-18-D-3-C pafta,179 ada, 18 nolu parselde arsa vasfındaki taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:185
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 31.08.2015 gün ve 379 sayılı yazısı ve ilgilisinin 17.08.2015 gün ve 462 sayılı başvurusuna istinaden 01.10.2015 tarih ve 20153172 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17-D-18-D-4-D pafta,133 ada,10, 11 ve 45 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17-D-18-D-4-D pafta, ada:133, 45 nolu parselde bahçeli kagir ev vasıflı taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, İ17-D-18-D-4-D pafta, ada:133, 10 nolu parselde zeytinlik vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii,İ17-D-18-D-4-D pafta,133 ada,11 nolu parselde zeytinlik vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:186
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 10.09.2015 gün ve 388 sayılı yazısı ve ilgilisinin 24.08.2015 gün ve 489 sayılı başvurusuna istinaden 01.10.2015 tarih ve 20153177 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17-D-18-D-4-D pafta,240 ada,8 ve 9 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Meşelik Mevkii, İ17-D-18-D-4-D pafta, ada:240, 8 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Meşelik Mevkii, İ17-D-18-D-4-D pafta, ada:240, 9 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:187
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemizin muhtelif caddeleri üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 KD 4718 plakalı aracını 25.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 224 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Neslihan MOLVALI’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 10 Y 4418 plakalı aracını 28.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 245 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa DEMİR’in itiraz dilekçesinin reddine, kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına aynı araca ait 24.07.2015 tarih ve 000099 seri nolu idari yaptırım karar tutanağının ise park yapılamaz levhası görünmediğinden iptaline,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:188
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Hayri ERENGÖNÜL Mıhlı Mah.Yıldız 1.sk. No:10
Engin YAVAŞ Gökçetepe Mah.Zeytinlik 2.Sk. No:11

KARAR NO:189
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kardeş kentimiz olan Romanya’nın Ovidiu Şehrinden Beldemizi ziyarete gelen misafirlerimiz ( Belediye Başkanı, öğretmen, Vali Yardımcıları ) için yapılacak ağırlama, yemek, ikram vb. giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:190
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 20153182 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tokatiçi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 197 Ada, 2 parselde arsa vasıflı Hasan BİLGİÇ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:191
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 20153183 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe mahallesi, meşelik Mevkii, İ17D-18-D-4-D Pafta, 205 Ada, 6 parselde arsa vasıflı Mehmet KABAÇ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:192
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 01.10.2015 tarih ve 20153181 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Bağbaşı Mevkii, İ17D-18-D-3-C Pafta, 127 Ada, 7 parselde arsa vasıflı Kadir GÜLEN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:193
Belediyemiz Encümeni 01.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 30.09.2015 gün ve 419 sayılı yazısı ve ilgilisinin 15.09.2015 gün ve 529 sayılı başvurusuna istinaden 01.10.2015 tarih ve 20153180 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Köyü ,261 ada,1 ve 2 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,Mıhlı Köyü, Yörükyerleri Mevkii, İ17-D-18-C-3-A pafta, ada:261, 1 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Yörükyerleri Mevkii, İ17-D-18-C-3-A pafta, ada:261, 2 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.