02.06.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
142

Belediye Encümeninin 02.06.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:100
Belediyemiz Encümeni 02.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
İsmail GÖKMAN Gökçetepe Mah.Barış 6.Sk. No:17
Erdal AKSOY Mıhlı Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:9
İbrahim YORGUN Mıhlı Mah.Yatırım 3.Sk. No:6
Serpil YILMAZLAR Sahil Mah.S. Sakallı Cad.Öngen Apt.No:63
Şevket ARSLAN Mıhlı Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:3
İbrahim SAĞLAM Mıhlı Mah.Eski iskele cad.no:24
Sabri ÇELİK Mıhlı Mah.zübeyde hanım cad.no:18
Suna KOÇAK Mıhlı Mah.Zübeyde hanım cad.no:15

KARAR NO:101
Belediyemiz Encümeni 02.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan; 26.05.2016 tarih ve 20161539 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17d23a1a pafta,210 ada,11 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d23a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17-D-23-A-1-A pafta,210 Ada, 11 parselde arsa vasıflı Enbiye KALKAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A nolu tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:102
Belediyemiz Encümeni 02.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 163 sayılı yazısı ile okulun 4-A ve 4-B sınıfı öğretmenleri ve öğrencileri ile eğitim gezisi amacıyla 10-11-12/06/2016 tarihlerinde İstanbul’a yapacağı gezi için Kurumumuz araçlarından birinin görevlendirilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:103
Belediyemiz Encümeni 02.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Akgün ALBAYRAK Caddesi Kozayalı Apart karşısı deniz kenarı mevkiinde kiracı Ozan ERGÜN tarafından deniz kenarında yapı yasaklı alanda basit yapı yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 26.05.2016 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden kiracı Ozan ERGÜN’e 790,36 ( Yediyüzdoksantürklirasıotuzaltıkuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, kiracı Ozan ERGÜN için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:104
Belediyemiz Encümeni 02.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Akgün ALBAYRAK Caddesi Kozayalı Apart karşısı deniz kenarı mevkiinde kiracı Ozan ERGÜN tarafından deniz kenarında yapı yasaklı alanda basit yapı yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 26.05.2016 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.