02.11.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARAR

0
441

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  02.11.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

 Belediyemiz Encümeni 02.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı. 

 

KARAR NO:241 

KARAR ÖZETİ: Genel 

2001 yılında çıkarılan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4652 sayılı Kanuna ve 6740 No’lu Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş olup; 6740 sayılı Kanun’un Ek 2.Maddesine  göre uygulamaya; (4/a ve 4/c kapsamında çalışanlar) dahildir… Mahalli İdareler ve KİT’ler 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dahil olacaktır.” Hükmü gereği  Kurumumuz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında otomatik katılım sistemine ilişkin olarak gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:242 

KARAR ÖZETİ: Yola terk 

01.11.2017 tarih ve 20173395 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Veli KURU ve Ali İsmet KURU’nun  31/10/2017 tarih ve 20171929 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Çay Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 187 ada, 17 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN:UİP-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Çay Mahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 187 ada, 17 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Veli KURU(1/2 Hisse), Ali İsmet KURU(1/2 Hisse) adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:243 

KARAR ÖZETİ: Genel 

Beldemiz Küçükkuyu İlkokulu  Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve E.17383007 sayılı yazısı  ile talep edilen 1-C sınıfının  eğitim  öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzerine  1 adet bilgisayar ve   renkli yazıcı  ihtiyacının karşılanması Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre  Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:244 

KARAR ÖZETİ: Genel 

Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen 05/10/2017 tarih ve 213 sayılı Encümen kararıyla satışına karar verilen Küçükkuyu Belediyesi 2017-2018 yılı zeytin mahsulünün satışı ihalesine istekli çıkmadığından ihale edilememiş olup;söz konusu zeytin mahsulünün olgunlaşmış olması ve dibine düşmesi ile kalitesinin düşeceği, zeytin mahsulünün geniş bir alana yayılmasından dolayı korunmasının güç olması ve idareyi külfete sokması, önümüzdeki günlerde yağışların başlaması ile oluşacak sel veya yağmur  sularının taşıması ile dibine düşen zeytin mahsulünün diğer parsellere sürüklenmesi ile rekolte kaybının oluşması, yere düşen mahsulün çabuk bozulması, mahsulün dalında olması sebebi ile saklama ihtimalinin olmaması, mahsulün beklemesi durumunda zararın oluşması ve bunun gibi sebeplerle mahsülden sağlanacak gelirin azalması üzerine ortaya çıkacak kamu zararının en aza indirilmesi için yeterli ilan süreleri göz önünde tutulduğunda işin ivediliği  Encümenimizce değerlendirilmiş olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereğince yine aynı kanunun 51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile kaime kaime parçalara ayrılarak ihale edilmesi idarenin yararına olacağı Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 02.11.2017  tarihli  Encümen   4  adet karardan ibarettir.