03.12.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
210

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 03.12.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:109

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2020 tarih ve 3077 sayılı teklif yazısı ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-032101 Kırtasiye Alımları kodundan 40.000,00TL’nin 0139-011101 Temel Maaşlar koduna 40.000,00TL , 0139-034204 Mahkeme Harç ve Giderleri kodundan 10.000,00TL’nin 0139-011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 10.000,00TL, 0139-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kodundan 13.000,00TL’nin 0139-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 11.000,00TL, 0139-023401 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.000,00TL, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları kodundan 10.000,00TL’nin 0139-035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler koduna 10.000,00TL, 0320-037104 Yangından Korunma Malzemesi Alımları kodundan 11.000,00TL’nin 0320-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 8.000,00TL, 0320-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı koduna 1.000,00TL, 0320-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 2.000,00TL, 0399-032501 Giyecek Alımları kodundan 6.500,00TL’nin 0399-011101 Temel Maaşlar koduna 1.500,00TL, 0399-013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri koduna 500,00TL, 0399-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları koduna 500,00TL, 0399-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 2.500,00TL, 0399-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 1.500,00TL, 0443-035101 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri kodundan 20.000,00TL, 0443-035401 İlan Giderleri koduna 20.000,00TL, 0510-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kodundan 130.000,00TL’nin 0510-031901 Diğer Mal Malzeme Alımları koduna 50.000,00TL, 0510-037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları koduna 10.000,00TL, 0510-037303 Taşıt Bakım Onarım giderleri koduna 30.000,00TL, 0510-037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri koduna 40.000,00TL, 0520-031901 Diğer Mal Malzeme Alımları kodundan 1.500,00TL’nin 0520-011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 1.500,00TL, 0740-032602 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları kodundan 18.500,00TL’nin 0740-011101 Temel Maaşlar koduna 15.500,00TL, 0740-011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 1.500,00TL, 0740-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 1.500,00TL, aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:110

KARAR ÖZETİ: Genel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 3082 sayılı yazısı ile teklif edilen (TCKNo:223********)Kadriye OKAN’nın 02.12.2020 tarih ve 1354 sayılı  dilekçeye konu olan  Küçükkuyu Adatepe  Köyü, Fazlıdere mevkii, I17D18D1 pafta, 534 ada, 1 parsel adresinde bulunan hayvan besi çiftliğindeki hayvan bakımından  kaynaklanan atık suların çiftliğin yanından geçmekte olan Ilıca Deresinde kirlilik yaratmasını engellemek,  çevre ve  insan sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirmek ve  COVID-19 salgınıda göz önüne alınarak   çevre sağlığının korunması  amacıyla söz konusu yerdeki atık suların arıtılması için ilgilisi ile  gerekli hesaplamalar yapılarak atık su bedeline dair   protokol yapılması  ve Belediyemiz atık su arıtma tesisine bağlanması taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:111

KARAR ÖZETİ:3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 3083 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Behram Caddesi No:4 adresinde bulunan ; tapuda İ17D22B1B pafta, 310 ada, 23 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde İbrahim BOZKURT’a ait dairenin düz teras katına yükselterek altında alan kazanarak yapılan çatı uygulaması Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş ve  03.12.2020 tarih ve 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo: 711********) İbrahim BOZKURT’a 65.305,90TL(Altmışbeşbinüçyüzbeşlira doksankuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:112

KARAR ÖZETİ:3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 3084 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Yunus Sokak No: 4 adresinde bulunan ; tapuda İ17D22B1C pafta, 285 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Elitis Villaları yönetim kurulu tarafından mimari projesinde görünmeyen fakat Yapı Kullanma İzin Belgesi alındıktan sonra giriş kapısının yanında bekçiye ait yeraltı kazılarak oda yapılan yapı site sakinlerinin şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 03.12.2020 tarih ve 18 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi Elitis Villaları Yöneticiliğine  13.328,72TL.(Onüçbinüçyüzyirmisekizlira yetmişikikuruş) para cezası verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:113.

KARAR ÖZETİ:Karar İptali

Fen İşleri Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 3085 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Caddesi, Deniz Kenarı Mevkiinde bulunan ; tapuda İ17D23A1B pafta, 309 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde İbrahim BURNAZ tarafından alınmış olan 10.12.2019 tarih ve TLJKM3A6 Belge Numaralı Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 24568 sayılı yazısı ile geçersiz duruma düştüğünden dolayı parsel üzerinde yapılmış olan müştemilat kaçak durumuna düştüğünden dolayı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 04.11.2020 tarih ve 15 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Mühürlenen yapıya ait alınmış olan 05.11.2020 tarih ve 103 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 18.287,85TL(Onsekizbinikiyüzseksenyedilira seksenbeşkuruş) imar para cezası uygulandığı fakat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan 26.11.2020 tarih ve 843/1 nolu Yapı Kayıt Belgesi İade Kararı  alındığından, yapı kayıt belgesinin geçerli olduğuna ait 30.11.2020 tarih ve 27799 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısına istinaden alınmış olan 05.11.2020 tarih ve 103 sayılı Belediye Encümen Kararının ve 18.287,85TL (Onsekizbinikiyüzseksenyedilira seksenbeşkuruş) para cezasının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

03.12.2020 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.