05.11.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
211

Belediye Encümeninin 05.11.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:208
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Söz konusu dosya Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne 18.09.2015 tarih ve 20153040 sayılı yazımız ile görüşe gönderilmiş olup 22.10.2015 tarih ve 206819 sayılı cevabi yazılarında imar uygulama dosyasının uygun olduğu bildirilmiştir. İlgi görüş yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 27.05.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı Mevkii, pafta İ17D-23-A-2-B, 357 Ada, 10 parselde arsa vasıflı mülkiyeti Ase Yapı İnşaat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:209
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid ve imar uygulaması
Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 64 sayılı kararına istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince Kurumumuza ait Mıhlı Karaotlar mevkiinde pafta İ17D18C3A, 149 ada, 31 parseldeki arsa vasıflı 5,32 m2’lik taşınmazın komşu parsel olan 149 ada, 13 nolu zeytinlik vasıflı taşınmaz ile tevhid edilerek hisse oranında oluşacak A1 nolu parselde hissemiz kalması şartıyla imar uygulaması yapılmasına, 149 Ada, 13 nolu parselin imar uygulaması ile konut alanında kalan iki parsele ifrazı, geriye kalan konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:210
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Altınoluk Şubesi Müdür Selahattin ÇETİN ve Müdür Yardımcısı Özlem Beşe İL ortak imzalı 22.10.2015 tarih ve 854 sayılı ATM cihazı protokolünün yenilenmesi talepli yazısı gündeme geldi. Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi Eser Apartmanı önünde bulunan Merkez Durağının yanına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Altınoluk şubesi tarafından bankaya ait ATM makinesi konulması ve protokol yapılması kararı alınmıştı. Protokolün süresi bittiğinden söz konusu yazıya istinaden yapılan görüşmeler neticesinde kiralama sözleşmesinin bitim tarihi olan 31.10.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.10.2015-31.10.2016 tarihleri arasında ilk yıl 6.000 TL ( Altıbin) olmak üzere 31.10.2015-31.10.2018 yılları için tekrardan üç yıllığına kiralanmasının uygunluğuna, diğer yıllar için TEFE ve TÜFE artışlarına göre kira bedelinin düzenlenmesine ve ilgili Banka ile Belediyemiz arasında Protokol düzenlenerek imzalanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:211
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kiralama
Küçükkuyu Aile Sağlığı Merkezi sorumlu Hekimi Dr.M. Zeki KESKİN imzalı 20.10.2015 gün ve 7 sayılı yazı gündeme geldi. Belediye Meclisimizin 02.05.2012 gün ve 33 sayılı kararı ile Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR Cad. no:10’da Kurumumuza ait üç katlı binanın zemin katının Beldemiz de görev yapan Aile Sağlığı Hekimlerine kiralanmasına karar verilmiştir. 10.05.2012 gün ve 67 sayılı encümen kararı ile üç yıllığına üç aile hekimine kiralanmıştır. Kiralama süresi 01.07.2015 tarihinde dolmuştur. Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve 63 sayılı kararı ile tekrardan üç yıllığına kiralanmasına karar verilmiştir.Yapılan değerlendirme sonunda söz konusu taşınmazın zemin katının, ilk yıl her bir Aile Hekimine kişi başı aylık 250,00 TL’den üç aile hekimine aylık toplam net 750,00 TL’den üç yıllığına kiralanmasına, kira döneminin 1 Temmuz 2015 tarihinde başlatılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:212
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Garaj Amirliği tarafından 26/10/2015 tarih ve 20153465 sayılı yazısı ile 2014/153757 ihale kayıt numaralı işte ön görülen akaryakıt alım miktarının dolduğu anlaşılmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği;
(Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)
Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
2014/153757 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere aynı yükleniciden alım yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:213
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Garaj Amirliğinin 26/10/2015 tarih ve 20153466 sayılı talebine istinaden; Belediyemize ait araçlarda 2016 yılı içinde kullanılmak üzere 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 10000 (Onbin) Litre, Motorin Euro Dizel 180000 (Yüzseksenbin) Litre akaryakıt ihtiyacı bildirilmiştir. Söz konusu ihtiyacın karşılanması için akaryakıtın alımının yapılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:214
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Yola Terk-Tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 04.11.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beylerce Mevkii, İ17D-18- C-4-D Pafta, 336 Ada, 1 parselde arsa vasıflı Havva Hülya SÖZEN ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Beylerce Mevkii, İ17D-18- C-4-D Pafta, 336 Ada,2 parselde arsa vasıflı Ferruh SÖZEN ’e ait taşınmazların tevhidine, tevhid sonucu oluşan A nolu tam imar parselinin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:215
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 77. Ölüm yıldönümüne istinaden 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle 10 Kasım 2015 Salı günü anma etkinlikleri düzenlenmesine, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapmak üzere Beldemize davet edilen konuşmacı ve panelistlerin yol, konaklama vb. giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:216
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Belediyemize ait katı atık bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Beldemiz Küçükkuyu ve köylerine ait katı atıklar Ayvacık Belediyesi çöp döküm yerine dökülmektedir. Kurumumuz tarafından dökülen çöplerin döküldüğü çöp döküm yerinin çevre düzenlemesinin yapılmasına, yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:217
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: İhdas
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 04.11.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, Pafta: İ17D23A2B Ada:357, Parsel: A’da A harfi ile gösterilen alanın yoldan ihdasen tapu olmak üzere Küçükkuyu Belediyesi adına tapunun tescilinin 3194 sayılı İmar Kanunun 11. ve 17.maddelerine ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine göre uygun olduğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:218
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Değirmen Sokak no:13 adresinde Mehmet KARAKAŞ ve Ülfet KARAKAŞ adlarına kayıtlı taşınmazın atık suyunun Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:219
Belediyemiz Encümeni 05.11.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 191.100,00 TL (YüzdoksanbirbinyüzTürkLirası) uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.