07.07.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
230

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.07.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:94

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05/07/2022 tarih ve 2022/2412 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, B******** Sokak, L******* Sitesi, No:4*/* adresinde bulunan L*******  Sitesi adına A** Ş***** tarafından verilen 01.07.2022 tarihli dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin  Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin   uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:95

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05/07/2022 tarih ve 2022/2416 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, A**** A******* Caddesi, P**** 1. Sokak No:3** adresinde bulunan  G***** U***** ve İ***** Ç**** tarafından site sakinleri adına verilen 29.06.2022 tarihli dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin  Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:96

KARAR ÖZETİ: 2022 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih ve 2425 sayılı teklif yazısı ile        Belediye Meclisimizin  2021/44 sayılı kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesi; 2022 yılı Ocak ayında açıklanan yüksek ücret artışından kaynaklı artan personel giderleri, elektrik tüketim bedellerinde ve akaryakıt kalemlerinde ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğduğundan;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi “(1) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Ayrıca aynı yönetmeliğin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi “(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir… (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur…” hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan ve Cari harcamalar için oluşturulmuş 2022 yılı Ek Bütçe tasarısına dair  sunulan        cetvellerin incelenmesine ve inceleme sonucunun Belediye  Meclisine sunulmak üzere  karara bağlanmasına  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:97

KARAR ÖZETİ: Yola Terk ve İhdas

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2438 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M****  Mahallesi, K********* mevkii i17****** pafta * Nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında alanında kalmakta olup, arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, 2** ada 1* nolu parselin imar yolunda kalan kısmının yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına, ihdas sonucu oluşan A parsel ile terk sonucu oluşan 10 nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ve  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:98

KARAR ÖZETİ: Yola Terk ve İhdas

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2439 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, K******** mevkii, i17****** pafta, * nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olup; arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, 3** ada * nolu parselin imar yolunda kalan kısmının, yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına, ihdas sonucu oluşan A parsel ile terk sonucu oluşan 1 nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ve  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:99

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2447 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, Sahil şeridi Ö******* H****** A**** S***** önü ve 2** ada, * ve * parselin önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda Ö******* H****** A**** S***** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 13 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Ö******* H****** A**** S***** Yönetim Kuruluna toplam 3.081,24TL(Üçbinseksenbirlira yirmidörtkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:100

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2448 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi B**** K******* S***** önü ve 2** ada, * parselin önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda B**** K******* S***** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 14 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden B**** K******* S***** Yönetim Kuruluna toplam 3.884,23TL(Üçbinsekizyüzseksendörtlira yirmidörtkuruş)para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:101

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2449 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi Y****** C*** önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda Y****** C*** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 15 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:185*******) Y****** C*****  toplam 11.929,08TL(Onbirbindokuzyüzyirmidokuzlira sekizkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:102

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2450 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi B****** A**** O*** önü, 2** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda B****** A**** O*** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 16 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:593*******) B****** A**** O***** toplam 2.645,51TL(İkibinaltıyüzkırkbeşlira ellibirkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:103

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2451 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, Sahil şeridi K******** P***-* S***** önü ve 2** ada, * parselin önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda K******** P***-* S***** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden K******** P***-* S***** Yönetim Kuruluna toplam 4.870,23TL(Dörtbinsekizyüzyetmişlira yirmiüçkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:104

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2452 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi P******* V**** A*** önü, 2** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda P******* V**** A*** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 18 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:333*******) P******* V**** A***’ya toplam 5.691,90TL(Beşbinaltıyüzdoksanbirlira doksankuruş)  para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:105

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2453 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi R*** H**** önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda R*** H**** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 19 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:488*******) R*** H****’ e toplam 28.094,72 TL(Yirmisekizbindoksandörtlira yetmişikikuruş)  para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:106

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2454 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi P**** O*** önü, 2** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda Power Otel Turizm Org. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 20 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:732*******) P**** O*** T***** O**. S**. T**. L**. Ş**.’ ne toplam 15.453,53TL(Onbeşbindörtyüzelliüçlira elliüçkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:107

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2455 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi E****** M**** önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda E****** M**** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 21 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:668*******) E****** M****’ e toplam 9.431,72 TL para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:108

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2456 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi E*** T*** O*** önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda E*** T*** O*** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 22 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:(037*******) E*** T*** O***’ e toplam 30.785,05 TL (Otuzbinyediyüzseksenbeşbin beş kuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:109

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2457 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, Sahil şeridi Y***** P******* C*** B**** C*** önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda Y***** P******* C*** B**** C***  tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 23 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:937*******) Y***** P******* C*** B**** C***’a toplam 24.287,67 TL(Yirmidörtbinikiyüzseksenyedilira altmışyedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:110

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2458 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi S***** M**** R********* önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda S***** M**** R*********  tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 24 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:775*******) S***** M**** R*********’a toplam 16.979,83TL (Onaltıbindokuzyüzyetmişdokuzlira seksenüçkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:111

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2459 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi K******** Ç********* D****** önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda K******** Ç********* D****** tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 25 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:604*******) K******** Ç********* D****** toplam 7.843,17TL (Yedibinsekizyüzkırküçlira onyedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:112

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde idari para cezası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2022 tarih ve 2022/2460 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Sahil şeridi F****** P*** R******* önü, 3** ada, * parsel önünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü’ nün 27.06.2022 tarihli hazırlanan tespit tutanağında belirtilen Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda F****** P*** R******* tarafından ruhsatsız olarak ahşap iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 03.07.2022 tarih ve 26 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi Kimlik No:478*******) F****** P*** R*******’ a toplam 18.201,13TL(Onsekizbinikiyüzbirlira onüçkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:113

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 06/07/2022 tarih ve 2022/2461 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

H**** A***** G*****: M**** Mahallesi, Z****** H**** Caddesi, No:1* Küçükkuyu

 

07.07.2022 tarihli Encümen 20 adet karardan ibarettir.