08.05.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
135

Belediye Encümeninin 08.05.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:72
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
1-Mıhlı Mah.eximbank Cad.Çaldıran Sk. No:8
2-Mıhlı Mah.Orkide Sk. No:19
3-Mıhlı Mah.cumhuriyet cd. Kocatepe Sk. No:8
4-Gökçetepe Mah.Değirmen 2.Sk. No:7
5-Sahil Mah.Mimar Sinan Sk. No:18
KARAR NO:73
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
M.Levent ÖZER,Oktay DALGIÇLAR,Ali ÖZCAN,Enez SONER,Battal URAS Gökçetepe mah.Değirmen 1.Sk.No:4
Mustafa Sabri BİLGİÇ Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad. No:187
Cevdet İNALKAÇ Sahil Mah.Aşık Veysel Cad.9.Sk.No:10
Emel KAHRAMAN Mıhlı Mah.3.Yalıpınarı Sk.No:34
Selim ELİBOL Mıhlı Mah.3.Yalıpınarı Sk.No:28
Fadik KOÇAK Mıhlı Mah.Kızılsu 3.Sk.No:11
Gülay GÜNER Mıhlı Mah.Yalıpınarı 5.Sk.NO:22
Fikret GİRGİN,Sezgi GİRGİN Mıhlı Mah. Rauf DENKTAŞ Cad.Bahçelievler 1.Sk.No:9
Mehmet AKAR Mıhlı Mah. Rauf DENKTAŞ Cad.Bahçelievler 1.Sk.No:14
KARAR NO:74
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Serdar AKÇİN’e ait 28.04.2014 tarihli dilekçesi gündeme geldi. Beldemizde yaşayan ve yağlı güreş sporu ile ilgilenen katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden başarılı sporcumuzun şehir dışında katılacağı yarışmaların giderlerinin ( yol ve diğer giderleri için) 5393 Sayılı Belediye kanunun 14.maddesine istinaden 750,00 TL ( Yediyüz Elli Türk Lirası ) yardım yapılmasına ve yardımın kurumumuz bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:75
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 138 sayılı yazısı ile okulun 3-B sınıfının eğitim gezisi amacıyla İstanbul’a yapacağı gezi için Kurumumuz araçlarından birinin görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:76
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Tarla sokak No:1’de Ramazan GÖKKAYA’ya ait kahvehanede Belediye Zabıta Talimatnamesinin üçüncü bölümünün 8.ve 11. maddesinin 12.fıkrasının d bendine aykırı olarak işyerinin genel temizliğinin, hijyen belgelerinin ve çalışanların iş önlüğünün olmadığı 06.05.2014 gün ve 000459 sayılı zabıt varakası ile tespit edilmiştir. Bu nedenle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine (emre aykırı davranış) istinaden Ramazan GÖKKAYA’ya 189,00 TL (Yüzseksendokuz TürkLirası) idari para cezası verilmesine cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:77
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR Caddesi üzerinde Serkan SOLAK’a ait kahvehanede Belediye Zabıta Talimatnamesinin üçüncü bölümünün 8.ve 11. maddesinin 12.fıkrasının d bendine aykırı olarak işyerinin genel temizliğinin, çalışanların iş önlüğünün, depo kapağının ve tuvaletinde havlu olmadığı 06.05.2014 gün ve 000460 sayılı zabıt varakası ile tespit edilmiştir. Bu nedenle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine (emre aykırı davranış) istinaden Serkan SOLAK’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz TürkLirası) idari para cezası verilmesine cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:78
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.03.2014 tarih ve 1555 sayılı kararına istinaden 164 ada,25 parsel için hazırlatılan imar uygulama dosyasının encümenimizce uygun olduğuna , tapu kayıtlarında 2.grup Sivil Mimarlık Örneği Yapı Şerhi olmasından dolayı dosyanın Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:79
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Celalettin TOPÇU Caddesi üzerinde tapuda İ17D22B2D pafta,335 ada,20 parselde Nermin VURAL adına kayıtlı taşınmaz üzerine yapılmakta olan inşai faaliyetin balkon kısmının kapatılması üzerine Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 25.04.2014 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden mal sahibi Nermin VURAL’a 739,97 TL (YediyüzotuzdokuzTürklirasıDoksanYedikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, proje tadilatı gerektiren kısımlar için proje tadilatı yapılması için kendisine süre tanınarak yazı yazılmasına ve Nermin VURAL için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:80
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Celalettin TOPÇU Caddesi üzerinde tapuda İ17D22B2D pafta,335 ada,20 parselde Nermin VURAL adına kayıtlı taşınmaz üzerine yapılmakta olan inşai faaliyetin balkon kısmının kapatılması üzerine Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 25.04.2014 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı şantiye şefi Erdal KESKİN’e 739,97 TL (YediyüzotuzdokuzTürklirasıDoksanYedikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, proje tadilatı gerektiren kısımlar için proje tadilatı yapılması için kendisine süre tanınarak yazı yazılmasına ve Nermin VURAL için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:81
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Celalettin TOPÇU Caddesi üzerinde tapuda İ17D22B2D pafta,335 ada,20 parselde Nermin VURAL adına kayıtlı taşınmaz üzerine yapılmakta olan inşai faaliyetin balkon kısmının kapatılması üzerine Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 25.04.2014 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı müteahhidi Erdal ÇETİN’e 739,97 TL (YediyüzotuzdokuzTürklirasıDoksanYedikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, proje tadilatı gerektiren kısımlar için proje tadilatı yapılması için kendisine süre tanınarak yazı yazılmasına ve Nermin VURAL için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:82
Belediyemiz Encümeni 08.05.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Celalettin TOPÇU Caddesi üzerinde tapuda İ17D22B2D pafta,335 ada,20 parselde Nermin VURAL adına kayıtlı taşınmaz üzerine yapılmakta olan inşai faaliyetin balkon kısmının kapatılması üzerine Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 25.04.2014 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.