08.06.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
204

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.06.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

  

 

KARAR  NO:106

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7809 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan T**** T***** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı çatı sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 13 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:293********) T**** T*****’a toplamda 102.090,63TL (Yüzikibindoksanlira altmışüçkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 80.445,20TL (Seksenbindörtyüzkırkbeşlira yirmikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 21.645,43TL (Yirmibirbinaltıyüzkırkbeşlira kırküçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:107

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7810 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan H**** Ç***** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 14 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:381********) H**** Ç*****’a toplamda 14.995,51TL (Ondörtbindokuzyüzdoksanbeşlira ellibirkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 11.816,14TL (Onbirbinsekizyüzonaltılira ondörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.179,37TL (Üçbinyüzyetmişdokuzlira otuzyedikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:108

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7811 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan N****** G****** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 15 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:295********) N****** G******’ye toplamda 7.898,07TL (Yedibinsekizyüzdoksansekizlira yedikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 6.223,51TL (Altıbinikiyüzyirmiüçlira ellibirkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 1.674,56TL (Binaltıyüzyetmişdörtlira ellialtıkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:109

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7812 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan G***** U*** adına kayıtlı * blok * bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde ve çatı terası üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 16 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo: 383********) G***** U*** ‘ya toplamda 117.086,14TL (Yüzonyedibinseksenaltılira ondörtkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 92.261,34TL (Doksanikibinikiyüzaltmışbirlira otuzdörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 24.824,80TL (Yirmidörtbinsekizyüzyirmidörtlira seksenkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:110

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7813 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan S**** K******** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:327********) S**** K********’a toplamda 14.995,51TL (Ondörtbindokuzyüzdoksanbeşlira ellibirkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 11.816,14TL (Onbirbinsekizyüzonaltılira ondörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.179,37TL (Üçbinyüzyetmişdokuzlira otuzyedikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:111

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7814 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan G***** B****** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde ve çatı terası üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 18 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:117********) G***** B******’a toplamda 69.113,50TL(Altmışdokuzbinyüzonüçlira ellikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 54.459,94TL (Ellidörtbindörtyüzellidokuzlira doksandörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 14.653,56TL (Ondörtbinaltıyüzelliüçlira ellialtıkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:112

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7815 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan M***** Ö*** adına kayıtlı * blok *  numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 19 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:334********) M***** Ö***’e  toplamda 14.995,51TL (Ondörtbindokuzyüzdoksanbeşlira ellibirkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 11.816,14TL (Onbirbinsekizyüzonaltılira ondörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.179,37TL (Üçbinyüzyetmişdokuzlira otuzyedikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:113

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7816 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan N**** D***** adına kayıtlı * blok *  numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde ve çatı teras üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 20 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:208********) N**** D*****’a  toplamda 66.754,90TL (Altmışaltıbinyediyüzellidörtlira doksankuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 52.601.41TL (Elliikibinaltıyüzbirlira kırkbirkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 14.153,49TL (Ondörtbinyüzelliüçlira kırkdokuzkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:114

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7817 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan A** G***** adına kayıtlı * blok *   numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde ve çatı teras üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 26.05.2023 tarih ve 21 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:214********) A** G***** ‘e  toplamda 117.086,14TL (Yüzonyedibinseksenaltılira ondörtkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 92.261,34TL (doksanikibinikiyüzaltmışbirlira otuzdörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 24.824,80TL (Yirmidörtbinsekizyüzyirmidörtlira seksenkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:115

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7818 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan R****** Y***** adına kayıtlı * blok *   numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 30.05.2023 tarih ve 22 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:337********) R****** Y***** ‘a toplamda 7.898,07TL (Yedibinsekizyüzdoksansekizlira yedikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 6.223,51TL (Altıbinikiyüzyirmiüçlira ellibirkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 1.674,56TL (Binaltıyüzyetmişdörtlira ellialtıkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:116

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7819 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan L*** D******* adına kayıtlı * blok *   numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı zemin kat balkon üzerinde ve çatı terası üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 30.05.2023 tarih ve 23 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:547********) L*** D*******’a toplamda 84.368,67TL (Seksendörtbinüçyüzaltmışsekizlira altmışyedikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 66.480,68TL (Altmıialtıbindörtyüzseksenlira altmışsekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 17.887,99TL (Onyedibinsekizyüzseksenyedilira doksandokuzkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:117

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve 2023/7820 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ç******** İli, A****** İlçesi, K******** Beldesi,  S**** Mahallesi, S**** B***** Caddesi, No:* adresinde ve tapuda ********* pafta, *** ada, ** parselde bulunan Ö**** P**** adına kayıtlı yapı kayıt belgeli yapı üzerinde ruhsatsız olarak çatının yüksekliği ve şeklinin değiştirildiği, yapılan bu değişiklik ile kullanılabilen çatı alanının arttırıldığı ve sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 30.05.2023 tarih ve 24 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:358********) Ö**** P****’a toplamda 208.444,57TL (İkiyüzsekizbindörtyüzkırkdörtlira elliyedikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 146.572,61TL (Yüzkırkaltıbinbeşyüzyetmişikilira altmışbirkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 61.871,96TL (Altmışbirbinsekizyüzyetmişbirlira doksanaltıkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:118

KARAR ÖZETİ: Mıhlı Mahallesi 3.Etap İmar Uygulaması itirazların değerlendirilmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.06.2023 tarih ve 2023/7856 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parsel numaralı taşınmazların  bir kısmını kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan, 3. Etap 18. Maddesine istinaden imar uygulaması 26/01/2023 tarih 24 sayılı encümen kararıyla onaylanarak, 01/02/2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra 120 sayılı kararnameye istinaden 06.04.2023 tarihinden sonra askıya çıkarılmak üzere durdurulmuştur. Kalan 25 günlük süreliğine müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.kucukkuyu.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.Askı süresi içinde üç adet itiraz bulunmaktadır. Yapılan itirazlar uygulama müellifine gönderilmiş olup, müelliften gelen teknik rapora göre,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı imar kanunun 18, 19. Maddeleri ve 314 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmelik hususları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 0,3017180 olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda yapılan askı itirazları ile ilgili olarak;

17/02/2023 Tarih ve 1077 Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 265/3 parselin imar planına göre yolu bulunmayıp ada içerisinde kaldığından; içerisinde bina bulunan 265/2 parselin tahsisi ile birleştirilmiş olup; yeni 104/11 parsel oluşturulmuştur. İtiraz neticesinde 265/3 parseldeki tahsisler aynı kişilere ait olan 233/13 parselin tahsisleri ile birleştirilerek 104/3 parselde tahsisleri sağlanarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

27/02/2023 Tarih ve 1257 Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraza istinaden içinde bina bulunan 265/2 parsele ait tahsislerdeki diğer parsellere ait tahsisler itiraz sonucu çıkarılarak 104/ 11 parsel ve müstakil olacak şekilde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

26/04/2023 Tarih ve 3001 Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek, 233/59 parsele ait tahsisler 104/11 ve 104/13 parseller verilmişken itiraz sonucu iki ayrı parselde bulunan hisseler 104/11 parselin yeniden düzenlenmesi işleminde dikkate alınarak 104/13 parselde birlikte hisse olarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Encümenimizce yapılan incelemede;   Mıhlı Mahallesi, i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parsel numaralı taşınmazların  bir kısmını kapsayan alanda, düzenleme haritasında belirtilen düzenleme sınırı ve yukarıda belirtilen askı itirazları dikkate alınarak hazırlanan düzenleme harita ve hesap cetvelleri ile  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulamasının (parselasyon dosyasının) uygunluğuna  , 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:119

KARAR ÖZETİ: Mıhlı Mahallesi 4.Etap İmar Uygulaması itirazların değerlendirilmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.06.2023 tarih ve 2023/7857 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda 4. Etap 18. Maddesine istinaden imar uygulaması 26/01/2023 tarih 25 sayılı encümen kararıyla onaylanarak, 01/02/2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan  deprem felaketinden sonra 120 sayılı kararnameye istinaden 06.04.2023 tarihinden sonra askıya çıkarılmak üzere durdurulmuştur. Kalan 25 günlük süreliğine müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.kucukkuyu.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içinde bir adet itiraz bulunmaktadır. Yapılan itirazlar uygulama müellifine gönderilmiş olup, teknik rapora göre,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı imar kanunun 18., 19. Maddeleri ve 314 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmelik hususları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 0,2800558  olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda yapılan askı itirazları ile ilgili olarak:

24/04/2023 Tarih ve 3022 Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek İtiraz dilekçesinde bahsedilen 0.01 m2 lik fark işlemin tapuya gönderilmeden önce pay/payda kontrolü sonucu düzeltilecek hususlardan biri olması göz önüne alınarak itiraz edilen fark düzeltilmiştir.

Encümenimizce yapılan incelemede   Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2  parseller, düzenleme haritasında belirtilen düzenleme sınırı ve yukarıda belirtilen askı itirazları dikkate alınarak hazırlanan düzenleme harita ve hesap cetvelleri ile  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulamasının (parselasyon dosyasının) uygunluğuna, 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

08.06.2023 tarihli Encümen 14 adet karardan ibarettir.