08.09.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
98

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.09.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

KARAR  NO:184

Belediyemiz Encümeni 08.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kiralama.

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 2022/3190 sayılı yazısı ile teklif edilen,  Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, İ17D23A1A pafta 233 Ada, 1 Parselde bulunan taşınmazla ilgili  Belediye ve Küçükçetmi Köy Muhtarlığı arasında yapılan protokolün süresinin uzatılması ile ilgili  ; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı 34. Maddenin   (g) bendi “Taşınmaz mal satımına , trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek” hükmü ve 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinin (e )bendi “İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması” hükmü  gereği  söz konusu taşınmazın 03/10/2024 tarihine kadar  kiralama işlemine esas olmak üzere Küçükçetmi Köy Muhtarlığı ve Belediyemiz arasında  protokol düzenlenmesinin uygunluğuna  ve  düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine   Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:185

Belediyemiz Encümeni 08.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kiralama.

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 2022/3191 sayılı yazısı ile teklif edilen,  Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Çaldıran Sokak ve Mıhlı Mahallesi, Yeşilova Sokakta bulunan büfe yerlerinin kiralama süreleri 14/12/2022 tarihinde sona ermekte olan  Kurumumuza ait taşınmazlar ile ilgili  söz konusu yerlerin tekrar ihaleye çıkılarak kiraya verilmesi Kurumumuz menfaatine olacağından; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:186

Belediyemiz Encümeni 08.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 07.09.2022 tarih ve 3242 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz zabıtaları tarafından  09/08/2022 tarihinde S**** M********,P***** H**** S****, No:* adresinde bulunan Ş** M******** T**. A.Ş. (Vergi No:814*******) unvanlı işyerine ihtarname ile uyarı yapılmış, yapılan denetimlerde eksiklerin giderilmediği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; konuya dair  düzenlenen 05.09.2022 gün ve 000*** nolu tespit tutanağına  istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış Başlıklı  32 nci maddesi gereği ilgilisi (Vergi No:814814*******) S**** M********,P***** H**** S****, No:* A.Ş.’e 2022 yılı para ceza miktarı olan 581,00TL(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:187

Belediyemiz Encümeni 08.09.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 07.09.2022 tarih ve 2022/3261 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin (Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının) Beldemizde bulunan bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra keşif yapıldıktan sonra yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere bir kısmının ayrılmasına, geriye kalan kısımlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

08.09.2022 tarihli Encümen  4  adet karardan ibarettir.