08.12.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
147

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.12.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:257

Belediyemiz Encümeni 08.12.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05/12/2022 tarih ve 2022/4341 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Y***** Ö****: Küçükkuyu Beldesi, G********* M********, *. C**** No:5* Küçükkuyu

KARAR  NO:258

Belediyemiz Encümeni 08.12.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 05/12/2022 tarih ve 2022/4342 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Gökçetepe Mahallesi İ17D23A1A pafta 233 ada 1 parselde bulunan dükkanların kiralama  süresi 15/01/2022 tarihinde sona erecek olup; söz konusu dükkanların tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacağından 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı Madde 34 ” (g) … süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:259

Belediyemiz Encümeni 08.12.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2022 tarih ve 2022/4369 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, Y**** *.S**** No:* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 3** ada, * parselde bulunan G**** K******** S***** Y****** K*****  tarafından ruhsatsız olarak yapı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama  01.12.2022 tarih ve 67 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden G**** K******** S***** Y****** K*****’na  toplamda 26.942,15 TL (Yirmialtıbindokuzyüzkırkikilira onbeşkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 25.897,72TL (Yirmibeşbinsekizyüzdoksanyedilira yetmişikikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 1.044,43 TL (Binkırkdörtlira kırküçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR  NO:260

Belediyemiz Encümeni 08.12.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.12.2022 tarih ve 2022/4394 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A***** *. S****, No:*  adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, 8* parselde bulunan M***** A****** adına kayıtlı yapı üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak binaya bitişik depo yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 01.12.2022 tarih ve 66 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:521*********) M***** A****** ‘a toplamda 12.907,59 TL (Onikibindokuzyüzyedilira ellidokuzkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 12.429,12  TL (Onikibindörtyüzyirmidokuzlira onikikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde belirtilen en az bedel olan toplam 1000 TL (Binlira) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:261

Belediyemiz Encümeni 08.12.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 07/12/2022 tarih ve 2022/4386 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

H****** E****:Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, S******* S****** C******, No:2* Küçükkuyu

 

08.12.2022 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.