09.02.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
204

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.02.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 09.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:22
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Atatürk Caddesinin kuzeyinde kalan Küçükçetmi Köy Tüzel kişiliğine ((Küçükçetmi Muhtarlığı) ait Eski: 4-5 pafta , 603 parsel; Yeni: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi İ17D23A1A pafta ,233 ada, 1 parselde bulunan taşınmazla ilgili Belediye ve Muhtarlık arasında yapılan protokolün süresinin uzatılması ile ilgili ; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı 34. Maddenin (g) bendi “Taşınmaz mal satımına , trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek” hükmü ve 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinin (e )bendi “İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması” hükmü gereğince söz konusu taşınmazın 31/03/2019 tarihine kadar kiralama işlemine esas olmak üzere Küçükçetmi Köy Muhtarlığı ve Belediyemiz arasında protokol düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:23
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Niyazi TURHAN : Sahil Mahallesi, Kardelen Sokak No:9
Ortaç AKDİKMEN: Sahil Mahallesi, Tosun Sokak No:3
İbrahim ARIK : Sahil Mahallesi, Tosun Sokak No:5
Ayşe BEŞİKÇİ: Sahil Mahallesi, Tosun Sokak No:7
Ahmet UÇAR: Sahil Mahallesi, Bahar Sokak No:22
Suzan ÖZEL : Mıhlı Mahallesi, Yatırım 3. Sokak No:6
Gaye ERSAVCI : Mıhlı Mahallesi, Yatırım 3. Sokak No:8
Muharrem KAYA: Gökçetepe Mahallesi, Meşelik 6. Sokak No:5
KARAR NO:24
KARAR ÖZETİ:İhdas
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 09.02.2017 tarih ve 20170373 Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, pafta: i17d19d4a, Ada:156, Parsel:A’da A harfi ile gösterilen alanın(2.97 m2) , Küçükkuyu Belediyesi adına ihdasen tapu tescilinin 3194 sayılı İmar Kanunun 11. Maddesine göre uygun olduğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
.