09.03.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
345

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.03.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 09.03.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:37
KARAR ÖZET: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla bir çok ülkenin Cumhurbaşkanlarının, Başbakanlarının ve üst düzey yetkilerinin katılacağı Marmara Grubu Vakfı tarafından 04-06 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 20.Avrasya Ekonomi Zirvesindeki yabancı misafirlere, Kurumumuz zeytinliklerinden toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının hediye verilmek üzere ayrılan kısmından, 250 şişe zeytinyağı verilmesi için sponsor olunmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:38
KARAR ÖZET: Genel
Belediyemize ait katı atık bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Beldemiz Küçükkuyuya ait katı atıklar Ayvacık Belediyesi çöp döküm yerine dökülmektedir. Yaz dönemi başlamadan Kurumumuz tarafından dökülen çöplerin döküldüğü çöp döküm yerinin çevre düzenlemesinin yapılması amacıyla çalışacak olan iş makinesi için Ayvacık Belediyesine 1.500 (Binbeşyüz) litre mazotun verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:39
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Tijen KEÇİCİLER: Mıhlı Mah., 18. Mart Şehitler Cadde No:1
Ahmet TOSUN: Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Cadde No:27
Metin KOCATEPE: Gökçetepe Mahallesi, Yavuz Sokak No:4
Fatma ÖNGÜN,Menderes ÖZSOY,Oguz SEZER,Mustafa TEKİN, Şengül ADLI,Ayşe Şenol ÇETİN,Cemal DAGDELEN:Mıhlı Mah Gökçetepe Mahallesi, Barbaros Caddesi No:54
KARAR NO:40
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mah.Elmas Sok., No:13‘te Mahmut OMUR adına kayıtlı bina ile ilgili 27/02/2017 tarih ve 20170226 sayılı dilekçesi Encümenimizce değerlendirilmiş olup,foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:41
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 08.03.2017 tarih ve 20170272 sayılı yazısı ile talep edilen Eğitim Öğretim Hizmetlerinde kullanılmak üzerine 1 adet bilgisayar ihtiyacının karşılanması Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:42
KARAR ÖZETİ: Genel
09/03/2017 tarih ve 20170644 sayılı yazı.
Beldemizde insan yerleşim ve çalışma yerleri ile gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekanlar ve çevreyi bozan zararlılara karşı; doğrudan veya dolaylı olarak insan yada hayvan hijyenine yönelik olanlar da dahil olmak üzere haşere ile mücadele edilmesi istenmektedir.
Bu amaçla Beldemiz sınırları içerisinde 2017 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç olan malın temin edilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince mal alım ihalesinin yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR NO:43
KARAR ÖZETİ: İhale Kararı
Başkanlık Makamının 24/01/2017 tarih ve 20170233 sayılı görevlendirmesine istinaden 2017/12681 ihale kayıt numaralı 2 ay süre ile 73 personel çalıştırılması hizmet alım işinin Kontrol Teşkilatınca, Başkanlık Makamına verilen 09/03/2017 tarih ve 20170655 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli oluru ile 2017 yılı içersinde Başkanlık hizmetlerimizin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması istenmiştir.
05/10/2016 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı hizmetlerinin 2017 yılı içerisinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için gerçekleştirilen 2016/451755 ihale kayıt numaralı işe yapılan itiraz ve itirazen şikayet başvuruları sonucunda; Kamu İhale Kurumunun idaremiz kayıtlarına alınan 03/03/2017 tarih ve 20170268 sayılı Kurul Kararı sonucunda ihale komisyonunca alınmış bir ihale komisyon kararının Başkanlığımıza ulaşmadığı tespit edilmiştir. İhale Komisyonunca alınan ihale komisyon kararı ve akabinde alınması gereken ihale yetkilisi onayına isteklilerce tekrar itiraz edilmesi ve idarece verilecek cevaba göre Kurula yapılacak itirazen şikayet başvurularının olası olması, diğer taraftan onaylanacak komisyon kararı sonrasında karara yapılacak itiraz süresi ve sözleşme yapılma süresi düşünüldüğünde söz konusu Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için işin ivediliği ve kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması sebebiyle, 2017/12681 ihale kayıt numaralı işin bitiminden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b maddesi gereği Pazarlık usulü ile (Pazarlık usulü Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.) 2017 yılı Belediye Bütçesi dikkate alınarak yol, yemek ve giyecek bedeli ödenmeden 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılmasına, Temizlik Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 75 (Yüzde Yetmişbeş) fazlasına 43 personel, Büro Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 65 (Yüzde Altmışbeş) fazlasına 27 personel, 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince Engelli işçi olmak koşuluyla Brüt Asgari Ücretin % 75 (Yüzde Yetmişbeş) fazlasına 3 personel, Koordinatör Personel Hizmetlerinin alınması için ise Brüt Asgari Ücretin % 200 (Yüzde İkiyüz) fazlasına 1 personel ve yüklenici karının da % 7 olarak hesap edilip, söz konusu hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesine Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR NO:44
KARAR ÖZETİ: Tevhiden Yola Terk
09.03.2017 tarih ve 20170661 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; Kadastro Müdürlüğü’nün 08/03/2017 tarih ve 552911 kayıt sayılı yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 16 ve 17 nolu parsellerle ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 02.02.2017 tarih ve 18 karar no ile alınan 15. ve 16. Maddesine göre tevhiden yola terk dosyasında yapılan incelemede bahsi geçen parsellerin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parsellerin cinslerinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazsısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararıyla onanan imar planlarına istinaden olumlu görüş aldığı kabul edildiğinden dolayı 02.02.2017 tarih ve 18 karar no ile alınan Encümen kararının iptal edilerek, 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde zeytinlik vasıflı Yaşar AY adına kayıtlı taşınmazların tevhid edilmesinden oluşacak B nolu parselin bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola ve park alanına terkinden sonra kalan kısmın A nolu tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR NO:45
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
09.03.2017 tarih ve 20170662 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; Kadastro Müdürlüğü’nün 08/03/2017 tarih ve 552911 kayıt sayılı yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, 115 ada, 20 parselde Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 02.02.2017 tarih ve 19 karar no ile alınan 15. ve 16. Maddesine göre Yolaterk dosyasında yapılan incelemede bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parsellerin cinslerinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazsısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararıyla onanan imar planlarına istinaden olumlu görüş aldığı kabul edildiğinden dolayı 02.02.2017 tarih ve 19 karar no ile alınan Encümen kararının iptal edilerek, 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 20 nolu parselde zeytinlik vasıflı Yaşar AY adına adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosya 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR NO:46
KARAR ÖZETİ: Kiralama
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Ayhan ÖZERDEN Caddesi no: 3 üzerinde İsmail ÖRAN adına kayıtlı 296 ada, 6 Parseldeki eski taşınmazın tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak şartıyla belediye hizmet binamızın yetersiz olması, ilgi yerin belediyemize yakın olması nedenleriyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi gereğince bir yıllığına kiralanmasının uygunluğuna, Belediyemiz adına kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR:47
KARAR ÖZETİ:İmar para cezası 3194/42 Mad.
Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi No:11-15 adresinde , tapuda İ17D18C1C pafta , 513 Ada , 21 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının giriş katındaki kapı girişini sabit pvc pen ile kapatarak kapalı alana dahil ettiği için BİMER şikayetine konu olmuştur. BİMER şikayetine konu olan yapı için yapılan kontroller sonucunda, Belediyemiz Fen işleri Elemanları tarafından 23.02.2017 tarih ve 04 Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi Aynur GÜNDOĞDU’ya 1.291,75 TL. para cezası verilmesi , cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

09.03.2017 tarihli Encümen 11 adet karardan ibarettir.

.