09.11.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
550

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.11.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 09.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:245

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

İbrahim DAKNİ -Rıza ALTUN: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akıncı Sokak no:6 (Asya Konakları)

Sabahattin ALKAN :Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi No:120

Kenan MOR : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Çayırlık 2.Sokak No:5

KARAR NO:246

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Zeus Cadde, No:26 adresinde Mehmet Ali ERDOĞAN adına kayıtlı bina ile ilgili verilen 03.11.2017 tarih ve 20171966 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:247

KARAR ÖZETİ: Genel

Küçükkuyu Fernur SÖZEN Ortaokulu Müdürlüğü’nün 08.11.2017 tarih E.18835129 sayılı yazısı ile talep edilen 2017-2018 eğitim öğretim yılında coçukların güvenliğini sağlamak amacıyla 1 adet kapı, yer ve merdivenler için kaydırmazlık bantı, muhtelif renklerde boya ve pencere kilidi ihtiyaçlarının karşılanması Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:248

KARAR ÖZETİ: Aktarma

08.11.2017 tarih ve 20173491 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı ile uygun görüşle teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2017 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan; 0443-035102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri kodundan 8.000,00TL’nin 0443-035903 Kurslara Katılma Giderleri koduna, 0620 034204 Mahkeme Harç ve Giderleri kodundan 7.000,00TL’nin 0620 038601 Yol Bakım ve Onarım Giderleri koduna, 0620 034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar kodundan 5.000,00TL’nin 0620 038601 Yol Bakım ve Onarım Giderleri koduna, 0820 032103 Periyodik Yayın Alımları kodundan 1.000,00TL’nin 0820 036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Giderleri koduna , 0820 032104 Diğer Yayın Alımları kodundan 5.000,00TL’nin 0820 036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Giderleri koduna, 0820 032690 Diğer Özel Malzeme Alımları kodundan 10.000,00TL’nin 0820 036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Giderleri koduna aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:249

KARAR ÖZETİ: 2017 yılı Zeytin Mahsulü

Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle teklif edilen 08.11.2017 tarih ve 2017/3490 sayılı teklif yazısı ile Belediyemize ait olan (park,otopark,yeşilalan ve Beldemiz içinde oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarında dalında olan zeytinlerin) zeytinliklerde bulunan 2017-2018 yılı 1167 çuval mahsulünün satışı için 05/10/2017 tarih ve 213 sayılı Encümen kararı alınmış ve ihalesi 02/11/2017 tarihinde yapılmış fakat istekli çıkmadığından ihale edilememiştir. Akabinde 02/11/2017 tarihinde 244 sayı ile alınan Encümen kararına istinaden 07/11/2017 tarihinde pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkarılan 2017-2018 yılı zeytin mahsulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49.-51. maddelerine istinaden pazarlık usulü ile 10 ayrı kaimeye ayrılarak tekrar ihaleye çıkarılmış ve bu ihalede 5,6,7 ve 9. kaimelere istekli çıkmadığından zeytin mahsulünün tamamı ihale edilememiştir. Daha önceki alınan Encümen kararlarında da bahsedildiği üzere, söz konusu zeytin mahsulünün

olgunlaşmış olması ve dibine düşmesi ile kalitesinin düşeceği, zeytin mahsulünün geniş bir alana yayılmasından dolayı korunmasının güç olması ve idareyi külfete sokması, önümüzdeki günlerde rüzgar ve fırtına ile mahsul dibine dökülerek yağışların başlaması ile de oluşacak sel veya yağmur sularının taşıması ile dibine düşen zeytin mahsulünün diğer parsellere sürüklenmesi ile rekolte kaybının oluşması, yere düşen mahsulün çabuk bozulması, mahsulün dalında olması sebebi ile saklama ihtimalinin olmaması, mahsulün beklemesi durumunda zayi ve zararın oluşması ve bunun gibi sebeplerle mahsulden sağlanacak gelirin azalması üzerine ortaya çıkacak kamu zararının en aza indirilmesi gerekmekte olup; İdaremize yapılan sözlü başvurular sonrası yapılan değerlendirmede; kalan zeytinlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49-51. maddeleri gereğince pazarlık usulü ile ihale edilip tekrar ihaleye çıkılması durumunda idaremize gelir sağlanarak değerlendirilmesi Kurumumuz menfaatine olacağına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:250

KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola terk

İlgilisi Hasan DİKMEN ve Mehmet ÖZKAN’ın 08.11.2017 tarih ve 20171987 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 08.11.2017 tarih ve 20173492 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beylerce Mevkii, i17d18c4d pafta, 203 ada, 3 ve 4 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18c4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beylerce Mevkii, i17d18c4d pafta, 203 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde kayıtlı arsa vasıflı Hasan DİKMEN (1/2 Hisse) ve Mehmet ÖZKAN (1/2 Hisse) adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:251

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 07/11/2017 tarih ve 20171486 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 08.11.2017 tarih ve 20173493 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahalle, Kiremit Ocağı mevkii, i17d22b2d pafta, 311 ada, 5,6 ve 7 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d22b2d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, Kiremit Ocağı mevkii, i17d22b2d pafta, 311 ada, 5,6 ve 7 nolu parseller İnciler İnş. Taah. Müh. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı, taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:252

KARAR ÖZETİ: Hisse Satış

Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 gün ve 53 sayılı kararı ile satışına karar verilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi i17d18d3d pafta 303 ada 2 parsel de bulunan 28/473 hissesinin 112 m2 lik taşınmazın 170.000,00.(Yüzyetmişbin)TL bedel ile Ali ÖZTÜRK’ün üzerinde kalmasına, Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 gün ve 51 sayılı kararı ile satışına karar verilen Mıhlı Mahallesi i17d23a2a pafta 306 ada 18 parsel 24,54 m2 taşınmazın 39.000,00.(Otuzdokuzbin)TL bedel ve yine Mıhlı Mahallesi i17d23a2a pafta 306 ada 19 parsel 3,05 m2 taşınmazın 5.000,00.(Beşbin)TL bedel ile Hüseyin UZUN’un üzerinde kalmasına, Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 gün ve 52 sayılı kararı ile satışına karar verilen Mıhlı Mahallesi i17d19d4a pafta 156 ada 56 parsel de bulunan 99/19031 hissesinin 2,8587 m2 lik taşınmazın 4.300,00.(Dörtbinüçyüz)TL bedel ile Fatma SÖNMEZ’in üzerinde kalmasına ve satışı yapılan yukarıdaki taşınmazların tümü için Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından (22189591568) T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:253

KARAR ÖZETİ: Eğitim semineri

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 03/07/2017 tarih ve 30113 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren uygulaması 01/10/2017 tarihine ertelenen değişiklikler hakkında Belediyemiz personelinin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuş olup; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında kurum personelimizin ve Beldemiz içerisindeki Mühendis ve Mimarları

bilgilendirmek amacıyla konunun uzmanı tarafından eğitim hizmeti alınmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:254

KARAR ÖZETİ: Büfe devir işlemi

Tolga EMRE ‘nin 01/11/2017 tarih ve 20171936 sayılı ve Nezahat SANCAR’ın 01/11/2017 tarih ve 20171937 sayılı dilekçelerine istinaden, Kurumumuza ait Mıhlı Mahallesi Çaypazarı Caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait büfe kullanım amaçlı yerin devir işlemlerinin yapılması istenmektedir. Söz konusu büfe yerinin kiralama ihalesi 16/06/2016 tarihinde yapılmış ve Tolga EMRE ile 20/06/2016 tarihinde, 20/06/2019 tarihine kadar olmak kaydı ile sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 3. maddesi gereğince (Kiralanan, kiracı dışında bir başkası tarafından kullanılamaz. Kiracının yanına ortak alması, kiracının kendisi ortak dahi olsa bir başka ortaklığa devrinin akde aykırılık teşkil edeceğini ve sözleşmenin idarece tek taraflı fesh edileceğini kiracı kabul etmiştir. Bu hususların mahkeme huzurunda, belediye zabıta görevlilerinin tutanakları ile ispatını kiracı kabul etmiştir. Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez ve mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi feshedemez.) kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, devir alacak isteklide de ihalenin tüm şartlarının aranarak, devir edilecek büfe kullanım amaçlı yerin varsa kira borçları ödenip, Tolga EMRE’nin 20/06/2016 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 20/06/2016 tarih ve 262863 makbuz numaralı 918,00 TL tutarındaki kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilip,kiracılık hakkının iptal edilerek, kira süresinin 20/11/2017 tarihinden başlatılarak 20/06/2019 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Nezahat SANCAR tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

09.11.2017 tarihli Encümen 10 adet karardan ibarettir.