11.03.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
212

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  11.03.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:08

KARAR ÖZETİ:3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 10.03.2021 tarih ve 0554 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Yazgı 1. Sokak, E Blok No: 2 adresinde bulunan tapuda İ1718D3D pafta, 325 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Songül TORKAY adına kayıtlı dairenin zemin giriş katında bulunan Balkonu Ytong tuğla ile büyüttüğüne dair  Güzel Küçükkuyu Sitesi Yönetim kurulunun  sözlü ve yazılı şikayetine istinaden  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 19.01.2021 tarih ve 01 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. 21.01.2021 tarih ve 02 sayılı Encümen Kararında aykırılığın yasal hale getirilmesi için 30 günlük süre  verilmiştir.Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapılan balkon büyütmesi eski haline getirilmediği görülmüş olup;  3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği Kaçak yapı sahibi (TCKNo:343…….. ) Songül TORKAY hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:09

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.03.2021 tarih ve 0564 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 3.Cadde No:25 adresinde bulunan tapuda İ17D18D4D pafta, 132 ada, 39 parselde Abdullah DİKEN’e ait inşaatta Yapı Müteahhidi olarak görev yapan Melek NEGÜZEL için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 30090 sayılı yazısına istinaden 28.01.2014 tarihindeki Teknik İnceleme Raporu ve Yapı Denetim Kuruluşunun konuyla ilgili izahatının İl Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilmesi üzerine, 14.01.2021 tarih ve 0119 sayılı yazımız ile görüş sorulmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 203784 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporu doğrultusunda  yapı müteahhidi (TCKNo:331……..) Melek NEGÜZEL’e 6.069.00TL.(Altibinaltmışdokuzlira) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:10

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.03.2021 tarih ve 0565 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 3.Cadde, No:25 adresinde bulunan tapuda İ17D18D4D pafta, 132 ada, 39 parselde Abdullah DİKEN’e ait inşaatta Şantiye Şefi olarak görev yapan Erdal ÇETİN için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 30090 sayılı yazısına istinaden 28.01.2014 tarihindeki Teknik İnceleme Raporu ve Yapı Denetim Kuruluşunun konuyla ilgili izahatının İl Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilmesi üzerine, 14.01.2021 tarih ve 0119 sayılı yazımız ile görüş sorulmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 203784 sayılı yazısına istinaden   3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporu doğrultusunda   Şantiye Şefi (TCKNo: 252……..) Erdal ÇETİN’e 6.069.00TL.(Altibinaltmışdokuzlira) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.