11.06.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
89

Belediye Encümeninin 11.06.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:92
Belediyemiz Encümeni 11.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 03.05.2015 gün ve 171 sayılı yazısı ve ilgilisinin 21.05.2015 gün ve 259 sayılı başvurusuna istinaden 11.06.2015 tarih ve 20151747 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17D-18D-4C pafta,190 ada,160 ve 261 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, İ17-D–18-D-4-C pafta, ada:190, 160 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, İ17D-18D-4C pafta, ada:190, 261 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:93
Belediyemiz Encümeni 11.06.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan , 11.06.2015 tarih ve 20151754 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Akçukurlar mevkii, pafta İ17D-18-C-4-D, 241 Ada, 3 parselde zeytinlik vasfında Referans Restoran Servis Hizmetleri Gıda ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu oluşan A nolu artık imar parseli ve B nolu tam imar parseli konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola ve parka olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.