12.02.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
162

Belediye Encümeninin 12.02.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:09
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı encümen kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuz tarafından 15.02.2015 Pazar günü Zeytin Kültür Merkezinde ücretsiz olarak halkımıza konseri verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:10
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Serkan AYDIN Sahil mah.Asmalı Sokak no:19
Cengiz BİLGİN Sahil mah.Kazım KARABEKİ Cad.no:5
Eyüp AYTAÇ Mıhlı Mah.Yalıpınar Akgün ALBAYRAK cad. ve 154 ada 32 parsel
KARAR NO:11
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 10.02.2015 gün ve 61 sayılı yazısı ve ilgilisinin 28.01.2015 gün ve 39 sayılı başvurusuna istinaden 12.02.2015 tarih ve 20150523 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Köyü 210 ada, 42 ve 43 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, ada:210, 42 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, ada:210, 43 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:12
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kısık Sokak no:1,tapuda yeni İ17D23A1A pafta, 165 ada, 27 parselde Cahide- Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde 06.11.2014 tarih ve 61 sayılı yapı ruhsatı ile yapımına başlanılan ve komşu parselin inşaata başlaması bitişik nizamda iki bina arasında ilgi parseldeki yapılan bina 1 mt. kütle olarak öne kaydığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu ruhsat ve eki projelerine uyulmayarak yapılan izinsiz yapı için 30.01.2015 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahipleri Cahide BAŞARLAR ve Cahit BAŞARLAR’a toplam 748.58 TL (Yediyüzkırksekizliraellisekizkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahipleri Cahide BAŞARLAR ve Cahit BAŞARLAR için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:13
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kısık Sokak no:1,tapuda yeni İ17D23A1A pafta, 165 ada, 27 parselde Cahide Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde 06.11.2014 tarih ve 61 sayılı yapı ruhsatı ile yapımına başlanılan ve komşu parselin inşaata başlaması bitişik nizamda iki bina arasında ilgi parseldeki yapılan bina 1 mt.kütle olarak öne kaydığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu ruhsat ve eki projelerine uyulmayarak yapılan izinsiz yapı için 30.01.2015 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden şantiye şefi Muharrem SÖYLER’e 748.58 TL (Yediyüzkırksekizliraellisekizkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, şantiye şefi Muharrem SÖYLER için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:14
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kısık Sokak no:1,tapuda yeni İ17D23A1A pafta, 165 ada, 27 parselde Cahide Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde 06.11.2014 tarih ve 61 sayılı yapı ruhsatı ile yapımına başlanılan ve komşu parselin inşaata başlaması bitişik nizamda iki bina arasında ilgi parseldeki yapılan bina 1 mt.kütle olarak öne kaydığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu ruhsat ve eki projelerine uyulmayarak yapılan izinsiz yapı için 30.01.2015 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden sorumlu yapı denetim firması teknik yapı denetim Ltd.Şti’ne 748.58 TL (Yediyüzkırksekizliraellisekizkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, sorumlu yapı denetim firması teknik yapı denetim Ltd.Şti için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:15
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kısık Sokak no:1,tapuda yeni İ17D23A1A pafta, 165 ada, 27 parselde Cahide Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde 06.11.2014 tarih ve 61 sayılı yapı ruhsatı ile yapımına başlanılan ve komşu parselin inşaata başlaması bitişik nizamda iki bina arasında ilgi parseldeki yapılan bina 1 mt.kütle olarak öne kaydığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu ruhsat ve eki projelerine uyulmayarak yapılan izinsiz yapı için 30.01.2015 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı Müteahhiti Muharrem SÖYLER’e 748.58 TL (Yediyüzkırksekizliraellisekizkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı Müteahhiti Muharrem SÖYLER için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:16
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kısık Sokak no:1,tapuda yeni İ17D23A1A pafta, 165 ada, 27 parselde Cahide Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmaz üzerinde 06.11.2014 tarih ve 61 sayılı yapı ruhsatı ile yapımına başlanılan ve komşu parselin inşaata başlaması bitişik nizamda iki bina arasında ilgi parseldeki yapılan bina 1 mt.kütle olarak öne kaydığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu ruhsat ve eki projelerine uyulmayarak yapılan izinsiz yapı için 30.01.2015 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir.Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:17
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Osman TAN Sokak no:9 adresinde, tapuda İ17D19D4D pafta, 217 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Beyaz Konaklar Sitesindeki E1 ve E2 bloktaki yapılara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 11706 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu E1 ve E2 blokların altında bulunan sığınaklar maksadı dışında kullanıldığı tespit edilerek 03.02.2015 tarih ve 02 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Ali ERDEM’e 2.382,24 TL (İkibinüçyüzseksenikilirayirmidörtkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Ali ERDEM için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:18
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Osman TAN Sokak no:9 adresinde, tapuda İ17D19D4D pafta, 217 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Beyaz Konaklar Sitesindeki E1 ve E2 bloktaki yapılara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 11706 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu E1 ve E2 blokların altında bulunan sığınaklar maksadı dışında kullanıldığı tespit edilerek 03.02.2015 tarih ve 02 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:19
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Osman TAN Sokak no:9 adresinde, tapuda İ17D19D4D pafta, 217 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Beyaz Konaklar Sitesindeki E1 ve E2 bloktaki yapılara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 11706 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu E1 ve E2 blokların altında bulunan sığınaklar maksadı dışında kullanıldığı tespit edilerek 03.02.2015 tarih ve 03 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Bekir ÖZKAN’a 2.382,24 TL (İkibinüçyüzseksenikilirayirmidörtkuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Bekir ÖZKAN için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:20
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Osman TAN Sokak no:9 adresinde, tapuda İ17D19D4D pafta, 217 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Beyaz Konaklar Sitesindeki E1 ve E2 bloktaki yapılara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 11706 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu E1 ve E2 blokların altında bulunan sığınaklar maksadı dışında kullanıldığı tespit edilerek 03.02.2015 tarih ve 03 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:21
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Osman TAN Sokak no:9 adresinde, tapuda İ17D19D4D pafta, 217 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Beyaz Konaklar Sitesindeki bekçi evi olarak kullanılan yapıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 11706 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu D1 ve E1 blokların köşesinde ruhsatsız olarak yapılmış ve bekçi evi olarak kullanılan prefabrik yapı 03.02.2015 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Beyaz Konaklar Site Yönetimi’ne 5.240,62 TL (Beşbinikiyüzkırkliraaltmışikikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Beyaz Konaklar Site Yönetimi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:22
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Osman TAN Sokak no:9 adresinde, tapuda İ17D19D4D pafta, 217 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Beyaz Konaklar Sitesindeki bekçi evi olarak kullanılan yapıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 11706 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucu D1 ve E1 blokların köşesinde ruhsatsız olarak yapılmış ve bekçi evi olarak kullanılan prefabrik yapı 03.02.2015 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:23
Belediyemiz Encümeni 12.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Çevre Mühendisi Şükrü GÖREL’in 05/02/2015 tarih ve 20150469 sayılı talep yazısına istinaden; Beldemizde insan yerleşim ve çalışma yerleri ile gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekanlar ve çevreyi bozan zararlılara karşı; doğrudan veya dolaylı olarak insan yada hayvan hijyenine yönelik olanlar da dahil olmak üzere haşere ile mücadele edilmesi gerekmektedir.Bu amaçla Beldemiz sınırları içerisinde 2015 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç olan malın temin edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.