12.08.2021 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
206

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.08.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:60

Belediyemiz Encümeni 12.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 10.08.2021 tarih ve 2021/1906 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akıncı Sokak No:4 B-1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C4A pafta, 509 ada, 30 parsel üzerinde G**** Y****’ya ait dairenin çatı terasında inşaai faaliyet yapıldığı telefon şikayetine konu olup, Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda Beldemizde 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağının başlamasına rağmen, Mimari Proje ve eklerine aykırı olarak Ytong tuğla kullanılarak 3,40 mt x 3,00 mt ve 1,50 mt x 0,85cm olmak üzere toplamda 11,40 m2’lik bir açık alanın kapalı alana dahil edildiği tespit  edilmiş ve  22.06.2021 tarih ve 06 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Verilen 1 (Bir) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde yapılan kaçak yapının yıkılmadığı tespit edilmiş olup; Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararının uygunluğuna  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK’nın 184/1. maddesi gereği Yapı Sahibi (TCKNo:307********) G**** Y**** hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:61

Belediyemiz Encümeni 12.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 10.08.2021 tarih ve 2021/1907 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akıncı Sokak No:4 C-1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C4A pafta, 509 ada, 30  parsel üzerinde  M**** A****’a ait dairenin çatı terasında inşaai faaliyet yapıldığı telefon şikayetine konu olup, Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda Beldemizde 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağının başlamasına rağmen, Mimari Proje ve eklerine aykırı olarak Ytong tuğla kullanılarak 3,40 mt x 3,00 mt ve 1,50 mt x 0,85cm olmak üzere toplamda 11,40 m2’lik bir açık alanın kapalı alana dahil edildiği tespit  edilmiş ve 22.06.2021 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Verilen 1 (Bir) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde yapılan kaçak yapının yıkılmadığı tespit edilmiş olup; Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararının uygunluğuna  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK’nın 184/1. maddesi gereği Yapı Sahibi (TCKNo: 196********) M**** A**** hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:62

Belediyemiz Encümeni 12.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:2022 Mali Yılı Bütçesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.08.2021 tarih ve 2021/1919 sayılı teklif yazısı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “..Stratejik plan ve yıllık çalışma proğramı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…” şeklindedir olup; Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi “(1) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finasman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül aynın ilk iş günü Encümene havale edilir.” hükmü doğrultusunda Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen 2023-2024 yılları bütçe tasarısının Encümenimizce yasal süresi içinde incelenmesine  ve inceleme sonucunun Meclise sunulmak üzere  karara bağlanmasına  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:63

Belediyemiz Encümeni 12.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Pazar Yerleşim Krokisi

Zabıta Amirliğinin 11.08.2021 tarih ve 2021/1934 sayılı teklif yazısı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu 34 ve 35 maddeleri gereğince 29/08/2019 – 14/10/2019 belirtilen tarihler arasında İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Kontrolünün Genel İş Yürütümü ile Yapılan Teftiş Raporunda belirtilen; 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanunu ve pazaryerleri hakkında ilgili yönetmeliğe istinaden, Zabıta Amirliğince 25/12/2019 tarih ve 2019/3354 sayılı Belediye Meclisine sunulan teklif yazısı Belediye Meclisince 08/01/2021 tarih ve 2020/07 sayılı karara bağlanarak Küçükkuyu Beldesinde kurulan pazaryerlerinin cadde ve sokaklarının tespiti yapılmıştır.Ancak Çin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının ülkemizde ve beldemize de etkisi almış olup, Belediye Meclis Kararına istinaden 26/03/2020 tarih ve 23 sayılı Encümen Kararı ile Cuma günleri kurulan pazaryerinin İç İşleri Bakanlığı genelgeleri ve diğer talimatlarla pazarcı esnafının aşağıda belirtilen cadde ve sokaklarda tam anlamıyla tezgâh açamadığından ileriki bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 26/03/2020 tarihli Encümen Kararı sonrası  uygulama aşaması sürecinde yukarıda bahsedilen hususlarla ilgili olarak İç İşleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle defaten pazarın açılması ve kapanma işlemi olduğu bu esnada sürenin daha da uzaması ve Covid-19 salgının farklı varyantları bürünerek etkisinin devam etmesi sebebiyle ilerleyen zamanda daha da sürebileceği öngörüsüne istinaden; ekte sunulan   Belediye Meclisimizce belirlenen cadde ve sokaklarda kurulacak olan Küçükkuyu Belediyesi halk pazarı için pazarcı esnaflarına yönelik hazırlanan numaralı yer tepit  krokisi  ve  isim listesinin  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:64

Belediyemiz Encümeni 12.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.08.2021 tarih ve 2021/1941 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

E**** T********: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak, No:16/Küçükkuyu

O**** B**: Mıhlı Mahallesi, Akşemseddin Caddesi, No:3/Küçükkuyu

 

12.08.2021 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.