14.09.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI.

0
180

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.09.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:208

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.09.2023 tarih ve 2023/10082 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, C******* T**** Caddesi ve tapuda İ17****** pafta, 3** ada, * parselde bulunan taşınmaz üzerinde kiracı S***** T***** O************ G*** San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsatsız olarak yapı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 04.09.2023 tarih ve 32 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (Vergi No:761*******)   S***** T***** O************ G*** San. ve Tic. Ltd. Şti. toplam 62.061,38TL (Altmışikibin  altmışbirTL,otuzsekizkr.)  para cezası verilmesine , 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 58.696,97TL(Ellisekizbin altıyüzdoksanaltıTL,doksanyedikr.) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.364,41TL (Üçbin üçyüzaltmışdörtTL,kırkbirkr.) para cezasının uygulanması ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:209

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.09.2023  tarih ve 2023/10097 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** A******* Caddesi üzerinde ve 1** ada, 3* parselde bulunan M*** A***** adına kayıtlı dükkanın önünde kamuya ait alanda beton dökülerek sert zemin oluşturulduğu görüldüğünden yapılan uygulama 31.07.2023 tarih ve 28 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir.   Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 10.08.2023 tarih ve 191 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırı yapının yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo: 254********) M*** A***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:210

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.09.2023 tarih ve 10064 sayılı yazısı ile teklif edilen ; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının  atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

H**** Ş*******: M**** Mahallesi, A**** A******  Caddesi, No:1**  Küçükkuyu

KARAR NO:211

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 13.09.2023 tarih ve 10115 sayılı yazısı ile teklif edilen ; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

M****** T****: M**** Mahallesi, Y******** 1. Sokak No:* Küçükkuyu

KARAR NO:212

KARAR ÖZETİ:Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 tarih ve 2023/10100 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev Ve Yetkileri başlıklı 34.Maddesi  “(d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.”  Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; karar  ekinde  Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 426.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.