14.10.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

0
247

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  14.10.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:85

KARAR ÖZETİ: Genel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 13.10.2021 tarih ve 2518 sayılı teklif yazısı ile; Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen Sıfır Atık Sistem Yönetimi kapsamında Mekanik Zemin Altı Çevreci Evsal Atık- Sıfır Atık Asansörlü Konteyner Sistemleri ”ne ihtiyaç duyulmaktadır.Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen Sıfır Atık Sistem Yönetimi kapsamında Mekanik Zemin Altı Çevreci Evsal Atık- Sıfır Atık Asansörlü Konteyner Sistemleri satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan,  Bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cengiz BALKAN‘a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza  tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine  ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:86

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 13.10.2021 tarih ve 2021/2521  sayılı teklif yazısı ile;Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi, Plevne Caddesi, No:26/A D:1 adresinde bulunan; tapuda İ17D22B2A pafta, 128 ada, 1 parsel üzerinde M…… E…. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde çatı terasında Ruhsat projesine aykırı olarak 38,6 m2’lik alana sundurma yapıldığı ve bu sundurmanın açılır kapanır cam paneller ile birlikte terasın kapatıldığı işleminin şikayete konu olduğundan, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelinin  yerinde yaptığı kontroller sonucunda kaçak olarak yapılan sundurma 11.10.2021 tarih ve 14 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmü gereği  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:361……..) M…… E….’e 29.529,96TL.(Yirmidokuzbinbeşyüzyirmidokuzlira doksanaltıkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:87

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 14.10.2021 tarih ve 2021/2526 sayılı teklif yazısı ile;Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Gelişim 1. Sokakta bulunan  Kurumumuza ait büfe yerinin kiralama süresi 16/11/2021 tarihinde sona ereceğinden söz konusu büfe yerinin 3 yıl süre ile   2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.