15.01.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
111

Belediye Encümeninin 15.01.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:5
Belediyemiz Encümeni 15.01.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
2014/145978 ihale kayıt numaralı işin Kontrol Teşkilatınca 08/01/2015 tarih ve 20150067 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu konu görüşülmüş, ilgili sebeplerle hizmet alanlarımızın önemli ölçüde genişleyeceği ve aciliyeti düşünülmüştür. Belediyemiz birimlerinin artacak olan hizmet taleplerini karşılayabilmesi ve hizmetlerimizin aksamaması için personel sayımızın gerektiği ölçüde artırılması gerekmektedir.
Yukarıdaki sebeplerle talebin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği ;
(Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)
Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

2014/145978 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere yüklenici (Pilot Ortak olarak) Mimkar Atık Toplama ve Çevre Temizlik Peyzaj ve İnsan Kaynakları Taşımacılık Hizm. İnş. Taah. San. Tic.Ltd. Şti. ne bildirilerek, gereken önlemin alınması için çalışmaların yapılması hususu Encümenimizce oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KARAR NO:6
Belediyemiz Encümeni 15.01.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Nejdet ŞİMŞEK, Yahya KABAAĞAÇ, Ali ILDIZ,Cengiz YILDIZ,Fadime TAŞTEMEL,Cemal VATANSEVER,Murat PURÇAK,Mehmet ŞENOL Gökçetepe Mah.Küçükçetmi Caddesi No:9
Süleyman AKBULUT Sahil Mah.Zincirlikuyu Sk.no:11
Ayşe ILDIZ Sahil Mah.Kazım KARABEKİR 1.Cad.
Hasan GÜZELİŞ Sahil Mah.Süleyman SAKALLI cad.Prof Dr.Türkan SAYLAN Sk.no:2
Ferhat ATALAY Mıhlı Mah.Akarsu 3.Sk.