15.06.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
300

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.06.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:120

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 14.06.2023 tarih ve 2023/7960 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, ********* Caddesi, ******* Sokak No:**/* adresinde bulunan E*** Ö*** tarafından verilen 13.06.2023 tarih ve **** sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedellerinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:121

KARAR ÖZETİ: Mıhlı Mahallesi 1.Etap İmar Uygulaması itirazların değerlendirilmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mıhlı Mahallesi 1.Etap İmar Uygulaması itirazların değerlendirilmesine dair  15.06.2023 tarih ve 2023/7971 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan, 1. Etap 18. Madde imar uygulaması 26/01/2023 tarih 23 sayılı encümen kararıyla onaylanarak, 01/02/2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra 120 sayılı kararnameye istinaden 06.04.2023 tarihinden sonra askıya çıkarılmak üzere durdurulmuştur. Kalan 25 günlük süre, müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.kucukkuyu.bel.tr) 07/04/2023 tarihinde askıya çıkarılmış 02/05/2023 tarihinde askıdan indirilmiştir.

Askı süresi içinde yapılmış yetmiş bir adet itiraz bulunmaktadır. Yapılan itirazlar uygulama müellifine gönderilmiş olup, müellifin teknik raporu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı imar kanunun 18., 19. Maddeleri ve 314 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmelik hususları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu daha önceden uygulama gören parseller tespit edilmiş, bu nedenle D.O.P: 03570757 olan Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 0,3599826 olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda askı süresi içeresinde yapılan itirazlara dair;

  3194 sayılı İmar Kanunu ve 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmelik hususları dikkate alınarak değerlendirilen ve yönetmeliğin 17. Maddesinin b bendi (Parselasyon planıyla; imar planına, imar planında aksine bir hüküm yoksa, imar mevzuatında belirtilen minimum parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.) ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının Gelişme Konut Alanlarının 3. Bendi “Konut alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 500 m2 dir. “ maddesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede.

1-      S**** G*****’ ün 02/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

2-      Ü**** S******’ nın 03/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

3-      H********* A******’ ın 06/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

4-      Y**** Y*****’ nın 10/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

5-      H***** Y***** ‘ ın 23/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

6-      H****** S***** ‘in 28/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

7-      Ö*** S******’ nın 10/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

8-      R****** E****’ in 13/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

9-      D***** B*********’ nun 14/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

10-    M**** U***’ ın 14/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

11-    E**** S***** ve F*****  A*******, F**** S*****, İ****** S*****’in

15/02/2023 tarih ve ****,****,**** sayılı dilekçesi,

12-    S**** D**’ ın 16/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

13-   V***** S*****’ in 24/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

14-   M***** G*****’ in 24/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

15-   03/03/2023 tarih **** sayılı CİMER başvurusu,

16-   S**** A****’ ın 02/03/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

17-   H***** A*****  G*****’ in 15/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

Konut alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 500 m2 şartını sağlamadığından itirazların reddine,

  • Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesinin 6. Fıkrası “Parselasyon planı yapılmadan ifraz, tevhit ve terk yoluyla; düzenleme ortaklık payına konu alanlara terk edilen ya da bağışlanan alan miktarının, uygulama sahasındaki düzenleme ortaklık payı oranına göre kesilecek alandan az olması durumunda, parselasyon planı sırasında düzenleme ortaklık payına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılır.”  hükmü gereğince değerlendirilen itirazlardan ;

1-      A***** Ç***** Ş*****’ ın 06/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

2-      Y****** B**** A***’ ın 06/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi

3-      A** S*******’ un 06/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

4-      F***** Y*******’ ın 08/02/2023 tarih ve *** sayılı dilekçesi,

5-      A**** E***’ nin 16/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

6-      İ**** E****’ in 22/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

7-      N***** Ş***’ nin 22/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

8-      S**** G**’ ün 22/02/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

9-      M**** Y*****’ ın 28/04/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi

Söz konusu itirazların daha önceden terkleri bulunduğundan düzenleme ortaklık payına konu alanlara terk edilen ya da bağışlanan alan miktarının, uygulama sahasındaki düzenleme ortaklık payı oranına göre kesilecek alandan az olması durumunda, parselasyon planı sırasında düzenleme ortaklık payına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılır hükmü gereği DOP kesintisi yapıldığından: itirazların reddine,

–    3194 sayılı İmar Kanunun, 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmelik hususları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınarak düzeltilen itiraz dilekçelerinden;

1-  M**** Y*****’ ın 01/02/2023 Tarih ve 720, E*** Y*****’ ın 01/02/2023 Tarih 721 Sayılı dilekçeler ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek,  156/28 parselden DOP kesintisinden sonra kadastro parselinin bulunduğu alan imar planında Eğitim Tesisi Alanı olarak belirlendiğinden 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesi a bendi (Düzenlemeye giren parsellerin tahsisi, uygulama sonucunda mümkün olduğunca düzenleme öncesi parselin bulunduğu yerden yapılır. Düzenlemeye alınan parsellerin imar planında umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelmesi halinde ise, diğer parsellerin bulunduğu yerden tahsisinin yapılmasından sonra, teknik zorunluluklar da dikkate alınarak en yakın ve tahsise uygun olabilecek imar parsellerine tahsisi sağlanır.) hükmü gereğince en yakın yer olan 112/8 parselde Belediye ile hisseli olarak tahsisi yapılmıştır.

2- N**** Ö***** K***, H********* A******’ ın 06/02/2023 Tarih ve *** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz dilekçesi incelenmiştir. İtiraza konu olan 156/43 parselin DOP kesintisinden sonra 114/3 parsele hisselendirilmiştir. 114/3 parsel üzerinde yapı olması sebebiyle ve yine  plan notlarında minimum parsel büyüklüğü olarak belirtilen 500.00 m² den küçük olduğundan dolayı aynı ada içerisinde 114/5 parsele hisseli olarak tahsisi yapılarak yeniden düzenlenmiştir.

3- İ***** T*****’ ın 07/02/2023 Tarih ve *** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 156/29 parsel DOP kesintisinden sonra kadastro parselinin bulunduğu alan imar planında Eğitim Tesisi Alanı olarak belirlendiğinden 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesi a bendi (Düzenlemeye giren parsellerin tahsisi, uygulama sonucunda mümkün olduğunca düzenleme öncesi parselin bulunduğu yerden yapılır. Düzenlemeye alınan parsellerin imar planında umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelmesi halinde ise, diğer parsellerin bulunduğu yerden tahsisinin yapılmasından sonra, teknik zorunluluklar da dikkate alınarak en yakın ve tahsise uygun olabilecek imar parsellerine tahsisi sağlanır.) hükmü gereğince en yakın yer olan 112/14 parsele konularak hisseli olarak tahsisi yapılmıştır.

4- M***** A** Ö***, Z***** Ç********, N***** R**** Y*****, O*** G**** 15/02/2023 Tarih ve ****, M***** A** Ö***, Z***** Ç********, N***** R**** Y*****, O*** G**** 15/02/2023 **** Sayılı dilekçeler ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 156/24 ve 156/25 parsellere ait intikal işlemleri başlangıçta alınan tapu kayıtlarında görülmediğinden her iki parsel itirazlarında akrabalık nedeniyle 112/6 ve 112/8 olan tahsislerinin istedikleri şekilde 112/6 ve 112/7 olarak yeniden düzenlenmiştir.

5-  Y**** U*** U***’ un 01/02/2023 Tarih ve *** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek, 197/38 parselin bulunduğu ada meskun alanda kaldığından dolayı m2 şartı bulunmadığından DOP kesintisinden sonra kalan miktar binasının bulunduğu  197/39 da bulunan ruhsatlı bina gözetilerek parselin tahsisi buna göre yapılarak müstakil olarak 118/4 parsel ve hisseli 118/10 olarak yeniden tahsisi yapılmıştır.

6-  ******** ***** *********’ nün 01/02/2023 Tarih ve *** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek, yeni 115/5 parsel müstakil hale getirilen düzenleme yapılmıştır.

7-  Ü***** Ş*******’ in 06/02/2023 Tarih ve *** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek İtiraza konu olan 156/44 parselden daha önce yola terk yapıldığı belirtilmiş olup eski DOP dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

8- S**** D****’ ın 06/02/2023 Tarih ve *** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 156/46 parselden daha önce yola terk yapıldığı belirtilmiş olup eski DOP dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

9-F****** F****** K****** 17/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 197/105 parsel 197/17 ve 197/19 parsellerin tevhidi ve sonra da ifrazı neticesi 197/104-105-106 olarak ayrılarak mirasçılar üç kardeş olan F**** E****, İ****** E**** ve F****** F****** K****** arasında paylaşılmış ve 197/105  parsel itiraz eden kişiye kalmış, 197/104 de ortak bulunan diğer iki malik tarafından bitmiş olduğu söylenen site inşa edilmiştir.  Bu ifraz işleminde terk oranı yüzde 0.1486052 şeklinde eski DOP olarak hesaplanmış ve yeni DOP kesintisinden sonra 111/4 parsel olarak tahsisi yapılmıştır.

10-  K**** S***  Y*******’ un 27/02/2023 Tarih ve **** Sayılı, İ****** E****’in 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, R***** A***** ve Z***** A*****’ nin 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, H**** G*****’ ün 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, İ***** M******’ nın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, H**** T********’ nun 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, O**** B*******’ ın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, Z***** E***’ in 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, B**** S******* ve Ö*** S*******’ in 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, T**** K***’ nın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, S***** A***’ nın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, S**** K***’ nın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, F**** E****’ in 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, S****** A****’ ın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, H***** Ö*******’ in 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı,  G***** Y********’ un 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, R*** K***’ nın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, H****** A*******’ ın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, K**** A****’ ın 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, İ**** C*****’ in 01/03/2023 Tarih ve **** Sayılı, Y**** G**’ ün 13/03/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 197/104 parsel  4346.52 m2 olup 1/25 paya sahip 25 malik bulunmaktadır. Parsel 197/17 ve 197/19 parsellerin tevhidi ve sonra da ifrazı neticesi 197/104-105-106 olarak ayrılarak mirasçılar üç kardeş olan F**** E****, İ****** E**** ve F****** F****** K****** arasında paylaşılmış olup bu işlemde terk oranı yüzde 0.1486052 şeklinde eski DOP olarak hesaplanmış ve yeni DOP kesintisinden sonra 111/2 parsele Belediye hissesi konularak hisseli olarak tahsisi yapılmıştır.

11-  M******* K***’ nın 17/02/2023 Tarih ve **** Sayılı, S**** R*****’ ın 22/02/2023 Tarih ve **** Sayılı, S**** R*****’ ın 24/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itirazlar beraber incelenerek 254/14-15-16-17-46 parsellerde istenilen parsel sınır değişiklikleri uygun olduğundan her iki tarafın istedikleri doğrultuda yeniden düzenlenmiştir.

12-  İ**** Ş**’ in 22/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 156/23 parselin DOP kesintisinden sonra en az parsel büyüklüğü olan 500 m²’ yi tamamlamak için Belediye hissesi konularak hisseli olarak tahsisi yapılmıştır

13-  B**** E****** A***’ nın 23/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek;  Uygulama İmar Planı ve uygulama yönetmeliğine uygun olarak istenilen düzenlemeler yapılmıştır.

14– R***** Ş****’ in 17/02/2023 Tarih ve **** Sayılı ve 24/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek; 197/36 parselin bulunduğu ada meskun alanda kaldığından dolayı m2 şartı bulunmadığından DOP kesintisinden sonra kalan miktar binasının bulunduğu 118 adada yeniden değerlendirilerek müstakil parsel olarak tahsisi yenilenmiştir.

15- M***** A***’ ın 24/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek; 197/39 parselin bulunduğu ada meskun alanda kaldığından dolayı m2 şartı bulunmadığından DOP kesintisinden sonra kalan miktar binasının bulunduğu 118 adada yeniden değerlendirilerek müstakil parsel olarak tahsisi yenilenmiştir.

16- N***** T*******’ ın 24/02/2023 Tarih ve **** Sayılı, İ****** Y*****’ in 27/02/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçe ile maliklerinin yapmış olduğu itiraz incelenerek 197/37 parsel tapu kaydında malik olarak B***** Y***** görülmektedir. İtiraz dilekçesi veren her iki kişide tapu kayıtlarında malik olarak bulunmamakta olmasına rağmen parselin bulunduğu ada meskun alanda kaldığından dolayı m2 şartı bulunmadığından DOP kesintisinden sonra kalan miktar binasının bulunduğu 118 adada yeniden değerlendirilerek müstakil parsel olarak tahsisi yenilenmiş olup;

Encümenimizce yapılan değerlendirmede; Mıhlı Mahallesi, 1.Etap i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parsel  numaralı taşınmazları kapsayan alanda, askı itirazları dikkate alınarak 3194 sayılı İmar kanunun 18. Maddesine uygun olarak yeniden hazırlanan düzenleme harita, hesap cetvellerinin 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 ay (30 gün) süre ile yeniden askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine, Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne uygulama dosyasının gönderilmesine Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KARAR  NO:122

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 08.06.2023 tarih ve 2023/7859 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Küçükkuyu Liman İçinde bulunan ve tuvalet olarak kullanılan yapı, belediyemizce 03/07/2020 tarihinde  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında ihalesi yapılarak 3 yıllığa kiraya  verilmiş olup;  03/07/2023 tarihinde kira müddeti dolmaktadır. Söz  konusu yer ile ilgili Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 06.12.2022 tarih ve  3162403 sayılı yazısı ile cami duvarının su aldığı, içeride yoğun kötü koku oluştuğu ve cami mimasinde bozulmalar meydana geldiğinden WC’lerin kaldırılarak farklı bir alana taşınması talebi ile vatandaşlar tarafından kurumumuza şifahen koku ile ilgili yapılan şikayetlerde göz önüne alınarak  Encümenimizce yapılan değerlendirmede anılan yerde WC olarak hizmet sunulan  eklentinin kira müddetinin bitimine müteakkip  kiralama ihalesinin yapılmamasına mevcut eklentinin kaldırılmasına ve konu ile ilgili vatandaşlara uygun görülen bir alanda hizmet verilmesine Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.