15.10.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
189

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.10.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:96

Belediyemiz Encümeni 15.10.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.10.2020 tarih ve 2704 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi No:75 adresinde bulunan tapuda İ1718D3C pafta, 169 Ada, 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo:200********)  Mehmet EROL tarafından yapılmakta olan taşınmazın içerisinde açık alanın sandviç panel döşenerek üzerinin kapatıldığı çekme mesafelerini ihlal ettiği ve Belediyemizden izin almadan yapılan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontrollerde tespit edilmiş, kaçak yapı 14.10.2020 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden kaçak müştemilat sahibi (Kiracı) (TCKNo:200********) Mehmet EROL’a 2.849,46 TL.(İkibinsekizyüzkırkdokuzlira kırkaltıkuruş) para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

15.10.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.