16.02.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
135

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.02.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:34

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde(Karar iptali)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.02.2023 tarih ve 2023/5607 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M********, K**** K******** *. C******, No:**/* adresinde ve tapuda İ17******* pafta, 1** ada, * parselde bulunan M***** S*** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak mutfak mahalinin önünde bulunan balkon alanının sabit pvc ile kapatılarak mutfak mahalinin büyütüldüğü görüldüğünden yapılan uygulama 12.01.2023 tarih ve 2 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Mühürlenen yer ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 19.01.2023 tarih ve 14 numaralı Encümen Kararı alınmıştır. Bahse konu Encümen Kararı 20.01.2023 tarih ve 5203 sayılı yazı ile tebliğ edilmek üzere gönderildiğinde ilgililerince şifahen M***** S***’in vefat ettiğinin belirtilmesi akabinde Ayvacık İlçe Nüfus Müdürlüğünce yapılan yazışma sonucu  kurumundan gelen 08.02.2023 tarih ve 8576 sayılı cevabı  yazı ekinde sunulan MERNİS sisteminden alınan nüfus kayıt örneğinde M***** S***’in 2006 yılında vefat ettiği görülmüş olup; . Encümenimizce yapılan incelemede Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. Maddesinin 7. Fıkrası  ve  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesi  “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin idari para cezaları alanında da geçerli olduğu, verilen idari para cezalarının mirasçılarından tahsili olanağı bulunmadığı ve   ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi de göz önüne alınarak; alınan 19.01.2023 tarih ve 14 sayılı Encümen Kararının iptalinin uygunluğuna ve  dosya ile ilgili gereği yapılmak üzere Karar ve eklerinin  İmar Müdürlüğü ve Mali  Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:35

KARAR ÖZETİ: Yola Terk ve İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.02.2023 tarih ve 2023/5605 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G********* M*********, T*** M******** m*****, i17******* pafta, 2** ada, *

parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi Mu******* G**** tarafından hazırlanmış olup; Söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup; Yola terk ve ifraz işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ifraz işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış olup; Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Gökçetepe Mahallesi,  Karaotlar mevkii, i17******* pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda Terk (T1+T2) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak A ve B parsellere ifrazı yapılarak arsa vasfında tescil edilmesinin, 2** ada A parselin * parselle tevhid şartı getirilmesinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre onanmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:36

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.02.2023 tarih ve 2023/5606 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Beylerce mevkii, i17******* pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi Y**** T*** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  M**** M********, B******* mevkii, i17****** pafta, 2** ada, 3* parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi  uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının  uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

16.02.2023 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.