16.11.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
276

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  16.11.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 16.11.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:255

KARAR ÖZETİ: Öğretmenler Günü Etkinlikleri

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kurumumuz tarafından Beldemizde görev yapan ve emekli olan öğretmenlere yönelik 26 Kasım 2017 tarihinde yapılacak kutlama etkinlikleri çerçevesinde hediye verilmesi, yemek ve eğlence düzenlenmesine ait   yapılacak  masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:256

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

15.11.2017 tarih ve 20173579  sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Ersin DİKEN ve Bahadır Emre DİKEN’in  09/11/2017 tarih ve 20172001 kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Asfalt Kenarı Mevkii, i17d23a1a pafta, 232 ada, 31 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN:UİP-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Asfalt Kenarı Mevkii, i17d23a1a pafta, 232 ada, 31 parselde kayıtlı arsa vasıflı Ersin DİKEN (1/2 Hisse) ve Bahadır Emre DİKEN (1/2 Hisse) adına kayıtlı taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:257

KARAR ÖZETİ: Akaryakıt alımı

Belediyemiz  Garaj Amirliği tarafından 15/11/2017  tarih ve  20153555   sayılı yazısı ile 2016/466841  ihale kayıt numaralı işte yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulan akaryakıt iktarının artacağı tahmin edilmiş olup; Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği ;“(Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi, Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.”hükmü gereği

2016/466841 ihale kayıt numaralı 2017 yılında Belediyemiz araçlarında kullanmakta olduğumuz akaryakıtın temini için yapılan  ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere aynı yükleniciden alım yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO:258

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Elife TÜRK   : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Zeytinlik 1.sokak no:28

Abdülmuttalip GÜREL:Küçükkuyu Sahil Mahallesi Mimoza Sokak No:2

Rahmi ÇETİNKAYA: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Zeytinlik Sokak No:24

 

KARAR NO:259

KARAR ÖZETİ: Zeytin Toplama İşlemi

Belediyemize ait olan (park,otopark,yeşilalan ve Beldemiz içinde oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarında dalında olan zeytinlerin) zeytinliklerde bulunan 2017-2018 yılı  mahsulünün satışı için 05/10/2017 tarih ve 213 sayılı Encümen kararı alınmış ve  ihalesi 02/11/2017 tarihinde yapılmış fakat istekli çıkmadığından ihale edilememiştir. Akabinde 02/11/2017 tarihinde 244 sayı ile alınan Encümen kararına istinaden 07/11/2017 tarihinde pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkarılan 2017-2018 yılı zeytin mahsulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49.-51. maddelerine istinaden pazarlık usulü ile 10 ayrı kaimeye ayrılarak tekrar ihaleye çıkarılmış ve bu ihalede 5,6,7 ve  9. kaimelere istekli çıkmadığından zeytin mahsulünün tamamı ihale edilememiş olup; 09.11.2017 tarih ve 249 sayı ile alınan Encümen Kararına istinaden 13.11.2017  tarihinde pazarlık usulü ile 4 kaimeye ayrılarak tekrar ihaleye çıkılmış fakat 3. ve 4. kaime zeytinlere istekli çıkmadığından satılamamıştır. Daha önceki alınan Encümen kararlarında da bahsedildiği üzere söz konusu zeytin mahsulünün olgunlaşmış olması ve dibine düşmesi ile kalitesinin düşeceği, zeytin mahsulünün geniş bir alana yayılmasından dolayı korunmasının güç olması ve idareyi külfete sokması, önümüzdeki günlerde rüzgar ve fırtına ile mahsul dibine dökülerek yağışların başlaması ile de oluşacak sel veya yağmur  sularının taşıması ile dibine düşen zeytin mahsulünün diğer parsellere sürüklenmesi ile rekolte kaybının oluşması, yere düşen mahsulün çabuk bozulması, mahsulün dalında olması sebebi ile saklama ihtimalinin olmaması, mahsulün beklemesi durumunda zayi ve zararın oluşması ve bunun gibi sebeplerle mahsülden sağlanacak gelirin azalması üzerine ortaya çıkacak kamu zararının en aza indirilmesi  için 09/11/2017 tarih ve 249 sayılı Encümen kararına göre  13/11/2017 tarihinde satışı yapılamadığından kalan zeytinlerin, Belediyemiz personelinden kurulacak bir ekip ile toplanmasına ve toplanan zeytinlerin Altınoluk TARİŞ (Altınoluk Zeytin Ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi ) tesislerinde işlenerek zeytinyağı olarak  değerlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

16.11.2017  tarihli Encümen 5  adet karardan ibarettir.