19.01.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
272

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.01.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR  NO:11

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.01.2022 tarih ve 2022/5101 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M*********, B**** S****, No:1*/*  adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, 1* parselde bulunan M****** N*** U*** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak balkon, sundurma ve binaya bitişik bahçe mesafeleri içerisinde müştemilat yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 12.01.2023  tarih ve 4 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:202********)M***** N*** U***’a toplamda 15.431,77TL(Onbeşbindörtyüzotuzbirlira yetmişyedikuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 10.434,09 TL (Onbindörtyüzotuzdörtlira dokuzkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 4.997,68 TL (Dörtbindokuzyüzdoksanyedilira altmışsekizkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:12

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.01.2022 tarih ve 2022/5103 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, M****** S**** No:* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, * parselde bulunan M***** A**** K****** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak imalat yapıldığı görüldüğünden 12.01.2023 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:278********) M***** A**** K******’ya toplamda 186.778,08 TL (Yüzseksenaltıbinyediyüzyetmişsekizlira sekizkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 177,730,18 TL (Yüzyetmişyedibinyediyüzotuzlira onsekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 9.047,90 TL (Dokuzbinkırkyedilira doksankuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:13

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.01.2022 tarih ve 2022/5107 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M*********, K**** K******** *. Caddesi, No:2*/*  adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parselde bulunan Y**** G***** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak balkon alanından ortak alana çıkış sağlandığı ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 12.01.2023  tarih ve 1 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:523********) Y**** G*****’e toplamda 15.910,04  TL (Onbeşbindokuzyüzonlira dörtkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 7.826,26 TL (Yedibinsekizyüzyirmialtılira yirmialtıkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.083,78 TL (Sekizbinseksenüçlira yetmişsekizkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:14

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.01.2022 tarih ve 2022/5108 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M*******, K**** K********* *. C******, No:2*/*  adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parselde bulunan M***** S*** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak mutfak mahalinin önünde bulunan balkon alanının sabit pvc ile kapatılarak mutfak mahalinin büyütüldüğü görüldüğünden yapılan uygulama 12.01.2023  tarih ve 2 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo: 295*********) M***** S***’e  toplamda 17.024,56 TL (Onyedibinyirmidörtlira ellialtıkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 10.005,16 TL (Onbinbeşlira onaltıkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 7.019,04 TL (Yedibinondokuzlira dörtkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:15

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2023 tarih ve 2023/5145 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, B****** mevkii, i17****** pafta, 1** ada, * parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi C********* I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  M**** M*********, B****** mevkii, i17****** pafta, 1** ada, * parsel numaralı taşınmazda Terk (Y1+Y2) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi  uygun olan dosyanın 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının  uygunluğuna; (İlgisi nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine istinaden  Encümen üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ konunun görüşülmesine katılmamış olup,) Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:16

KARAR ÖZETİ:İhdas-Tevhit

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2023 tarih ve 2023/5147 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G********* M*********, T********* mevkii, i17***** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda ihdas ve tevhid işlemi Harita Mühendisi O*** A**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. İhdas ve tevhid işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen ihdas ve tevhid işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen ihdas sonucu oluşan arsa vasıflı A:(30,15 m²) parselin, G********* M*********, T********* m*****, i17****** pafta 2** ada * parsel numaralı taşınmaz ile tevhid edilerek arsa vasıflı imar parseli olarak   tescil edilmesi  uygun olan dosyanın;   3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının  uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:17

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 1.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2023 tarih ve 2023/5150 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mıhlı Mahallesi i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak imar planına uygun parselasyon planları oluşturmak bölgedeki sosyal donatı alanlarını kamuya kazandırarak kamu yatırımlarını gerçekleştirmek imar yollarının açılmasını sağlamak park ve çocuk bahçelerini kamuya kazandırarak bölgenin yeşil alan ihtiyacını karışlamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesine istinaden 1. Etap imar uygulaması yapılmasıyla ilgili Mıhlı Mahallesi i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda hazırlanan düzenleme sınırının onanmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:18

Belediyemiz Encümeni 19.01.2023 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 3.Etap Düzenleme Sınırı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2023 tarih ve 2023/5151 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mıhlı Mahallesi i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parseller numaralı taşınmazların bir kısmını kapsayan alanda, sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak imar planına uygun parselasyon planları oluşturmak bölgedeki sosyal donatı alanlarını kamuya kazandırarak kamu yatırımlarını gerçekleştirmek imar yollarının açılmasını sağlamak park ve çocuk bahçelerini kamuya kazandırarak bölgenin yeşil alan ihtiyacını karışlamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesine istinaden 3. Etap imar uygulaması yapılmasıyla ilgili Mıhlı Mahallesi i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parsel numaralı taşınmazların bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan düzenleme sınırının   onanmasına  Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:19

Belediyemiz Encümeni 19.01.2023 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması 4.Etap Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2023 tarih ve 2023/5152 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mıhlı Mahallesi i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta, 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada, 1, 2 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak imar planına uygun parselasyon planları oluşturmak bölgedeki sosyal donatı alanlarını kamuya kazandırarak kamu yatırımlarını gerçekleştirmek imar yollarının açılmasını sağlamak park ve çocuk bahçelerini kamuya kazandırarak bölgenin yeşil alan ihtiyacını karışlamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesine istinaden 4. Etap imar uygulaması yapılmasıyla ilgili Mıhlı Mahallesi i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan düzenleme sınırının   onanmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

19.01.2023 tarihli Encümen 9 adet karardan ibarettir.