BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.04.2018  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:57

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/03/2018 tarih ve 0946 sayılı Encümene teklif yazısı eki Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre Nisan  ayı içinde görüşülüp karara bağlanması için Belediye Encümenine sunulmuş ve 29.03.2018 tarih ve 2018/46 sayılı Encümen kararı ile incelemeye alınmış olup,  Buna göre ;5393 sayılı Belediye Kanunun 64 ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan  ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tektik edilip görüşülen Küçükkuyu Belediyesinin 2017 Mali Yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:30), Finansman Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek 31), Yönetim döneminde görev yapan Muhasebe yetkililerine ait Liste(Örnek 70), Genel Mizan Cetveli (Örnek 76), Bilanço (Örnek 77) ve Taşınır taşınmaz Kesin Hesap Cetvellerini içeren 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabın iş bu cetvellerde görüldüğü gibi usule uygunluğunun aynen kabulüne,  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:58

KARAR ÖZETİ: Genel

İlçe Müftülüğünün 10.04.2018 tarih 107 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı Ayvacık Şubesi’ne ait olan Küçükkuyu İbrahim BURNAZ Camii’nin eskimiş ve yıpranmış olan şadırvan ve lavabolarının tamirat ve bakımının yapılmasına  ve  yapılacak harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince kurumumuz bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:59

KARAR ÖZETİ: İş Güvenliği Uzmanı  Hizmet Alımı

30.06.2012 Tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri başlıklı Madde 6 : “ (1) mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmalarıda kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”hükmü ve yine 29 haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğinin  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi başlıklı madde 5: “ …(2) bu yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.” hükmü  doğrultusunda  Kurumumuzda çalışan işçi personelle ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kanununu  ve İlgili Yönetmelik kapsamında 01.05.2018  tarihinden geçerli olmak üzere iş güvenliği uzmanı  hizmet alımının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:60

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Beldemiz Küçükkuyu Belediye Otobüs Terminalinden, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait otobüs firmaları ile ilgili olarak, 06/12/2017 tarih ve 59 nolu Belediye Meclis Kararı gereği 1 kişiden fazla yolcu alındığında kalkış ücreti alınmakta olup;       26/02/2018 tarihinde Çanakkale Truva Turizm Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışan, Ömür ÇITAK’a ait 17 AS 203 plakalı araç şoförü ve personeli tarafından kalkış ücreti ödenmediği Belediyemiz terminal görevlisi Murat EROL ve Cahit ÜSTÜNEL tarafından tespit edilerek tutanak tanzim edilmiştir. 17 AS 203 Plakalı araç 26/02/2018 tarihinde saat:14:58’ de Küçükkuyu Belediye Otobüs Terminalindeki kamera kayıtlarından 1 kişiden fazla yolcu alarak kalkış yaptığı tespit edilen konu ile ilgili  aracın Ömür ÇITAK’a ait olduğu ve adresinin Yeniceköy Mahallesi Destan Sokak No:1/5 Biga – ÇANAKKALE olduğu tespit edilmiştir. Küçükkuyu Belediyesi Zabıta uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (a) bendinde; “Belediye Meclis ve Encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz  ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle Belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince ve Kabahatler Kanunun 32. Maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.’hükmü gereği  Çanakkale Truva Turizm Tic. Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren 17 AS 203 Plakalı araç sahibi, Ömür ÇITAK’a Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin (a) bendi ve Kabahatler Kanunun 32.maddesi hükmü gereği 259.00 (İkiyüzellidokuz) TL para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:61

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Beldemiz Küçükkuyu Belediye Otobüs Terminalinden, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere ait otobüs firmaları ile ilgili olarak, 06/12/2017 tarih ve 59 nolu Belediye Meclis Kararı gereği 1 kişiden fazla yolcu alındığında kalkış ücreti  alınmakta olup; 04/03/2018 tarihinde Çanakkale Truva Turizm Tic. Ltd. Şti.’ ne ait 17 AT 059 plakalı araç şoförü ve personeli tarafından kalkış ücreti ödenmediği Belediyemiz terminal görevlisi Murat EROL ve Cahit ÜSTÜNEL tarafından tespit edilerek tutanak tanzim edilmiştir. 17 AT 059 plakalı araç 04/03/2018 tarihinde saat:20:50’ de Küçükkuyu Belediye Otobüs Terminalindeki kamera kayıtlarından 1 kişiden fazla yolcu alarak kalkış yaptığı tespit edilen işlemle  ilgili  aracın Çanakkale Truva Turizm Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğu ve adresinin Atatürk Caddesi Nusret Kutlu işhanı No:K 4/79 ÇANAKKALE merkez  olduğu tespit edilmiştir. Küçükkuyu Belediyesi Zabıta uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (a) bendinde; “Belediye Meclis ve Encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz  ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle Belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince ve Kabahatler Kanunun 32. Maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.’hükmü gereği 17 AT 059 plakalı araç sahibi  Çanakkale Truva Turizm Tic. Ltd. Şti.’ne  Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin (a) bendi ve Kabahatler Kanunun 32.maddesi hükmü gereği 259.00(İkiyüzellidokuz) TL para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:62

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Döndü YİĞİT        : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi No:1

Bahri Uğur KAYA: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi No:3

Hasan Basri DÜNDAR: Küçükkuyu Gökçetepe  Mahallesi, Katip Sokak  No:9

KARAR NO:63

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

19.04.2018 tarih ve 1227 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Ali AKSU’nun 18/04/2018  tarih ve 0824  kayıt sayılı dilekçe sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Kocabayır Mevkii, i17d19d4a pafta, 514 ada, 30 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN:UİP-309) i17d19d4a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocabayır Mevkii, i17d19d4a pafta, 514 ada, 30 parselde kayıtlı arsa vasıflı Ali AKSU adına kayıtlı taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:64

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

19.04.2018 tarih ve 1228 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; ilgilisi Atakan YÜKSEL’in  18/04/2018 tarih ve 0825  kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi,Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 227 ada, 9 parsel için hazırlanan  yola terk dosyasında bahsi geçen parselin bahçe vasfında olduğu ,yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranması gerektiği talimatı gereği  08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d19d4a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 227 ada, 9 parselde kayıtlı bahçe vasıflı Atakan YÜKSEL adına kayıtlı taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:65

KARAR ÖZETİ: Aktarma

19.04.2018 tarih ve 1226 sayılı Mali Hizmetler  Müdürlüğü yazısı ile  uygun görüşle  teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2018 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten-242.000,00TL’nin 0111-035106 Enformasyon ve Raporlama Giderlerine 15.000,00TL, 0139-033101 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarına 5.000,00TL, 0139 034301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderlerine 20.000,00TL, 0139 034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar Giderlerine 5.000,00TL, 0139 035590 Diğer Kiralama Giderlerine 20.000,00TL, 0139 035903 Kurslara Katılma Giderlerine 10.000,00TL, 0443 038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderlerine 20.000,00TL, 0452 035390 Diğer Taşıma Giderlerine 2.000,00TL, 0452 035590 Diğer Kiralama Giderlerine 5.000,00TL, 0510 013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı Giderlerine 135.000,00TL, 0820 035590 Diğer Kiralama Giderlerine 2.000,00TL, 0911 035901 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderlerine 3.000,00TL  aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:66

KARAR ÖZETİ: Muvakkat Yapı Ruhsatı

İlgilisi Zeushan Tur.İnş.Mim.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından verilen  18.04.2018 tarih ve 0833 kayıt sayılı dilekçe , 19.04.2018 tarih ve 1230 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenmiş olup, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Zeus Caddesi No:39 adresinde ,tapuda İ17D18D4C pafta, 370 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti Adatepe Tüzel Kişiliğine ait alanla ilgili Kiracı Zeushan Tur.İnş.Mim.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.tarafından kiralanarak Kır Düğün Salonu amaçlı kullanmak üzere sökülür takılır malzemeden yapılacak yapı için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61.Maddesine istinaden; Uygulama İmar planında tamamı umumi hizmet alanında kalan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61.Maddesi gereği, 10 yıl süre ile  Geçici (Muvakkat) prefabrik, sökülür takılır bina yapımının uygunluğuna, alt yapısı ve çevre düzenlenmesinin yapılmasına ve sözkonusu  taşınmazla  ilgili  Tapu Sicil Müdürlüğüne muvakkat yapı   şerhi düşülmesi için gerekli yazışmanın yapılmasına, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

19.04.2018  tarihli Encümen 10  adet karardan ibarettir.