19.10.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
157

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.10.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:240

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2023 tarih ve 10846 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, H**** M****** Sokak, No: */* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, *** ada, * parselde bulunan S***** P** adına kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak zemin katta balkon  büyütmesi ve imalatın üzerine sundurma yapıldığı, ruhsatsız olarak 2.70*2.70 m² boyutlarında yardımcı yapı yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 22.08.2023 tarih ve 31 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 31.08.2023 tarih ve 207 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:227********) S***** P** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:241

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.10.2023 tarih ve 10873 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34.Maddesi “(d) Bütçede  fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Yedek Ödenek” başlıklı 38. Maddesi; “…bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla en az %5 ödenek konulur… Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.” hükümlerine istinaden;  karar  ekinde  Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 415.427,41 TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:242

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-Ihdas

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.10.2023 tarih ve 10876 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, M**** Mahallesi, B******** mevkii, i17****** pafta, *** ada, * parsel numaralı taşınmazda yola terk ve ihdas işlemi Harita Mühendisi O*** A**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmaktadır. Yola terk ve ihdas işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ihdas işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen B******** mevkii, i17****** pafta, *** ada, * parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre *** ada, * parselin batı tarafında (B: 33,33 m²)   yoldan ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasıflı tescil edilmesinin ve *** ada, * parsel numaralı taşınmaz ile tevhid edilerek arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:243

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.10.2023 tarih ve 10877 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, G******** Mahallesi, H**** mevkii, i17****** pafta, *** ada, * parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi H**** O**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı  ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  G******** Mahallesi, H**** mevkii, i17****** pafta, *** ada, * parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

19.10.2023 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.