2010 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

0
320

2010 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

06.10.2010 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yapmak üzere Küçükkuyu Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda; Üyelerin tam katılımı ile toplantı başladı

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince Gündem dışı konu yok

KARAR NO:2010/72

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2011 yılına ait Gelir-Gider Bütçesi

Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak hazırlanan 2011 Mali yılı Gelir-gider bütçesi gününde Encümene sunulmuş,5018 sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi  esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı  ve finansman programı düzenlenmiştir.Buna göre Belediye Başkanı Cengiz BALKAN bütçeyi meclise sunarak gelir ve Gider bütçelerini ayrı ayrı okuttu.Gider bütçesinde harcamaların neler olduğu bölümler halinde meclise sunuldu.Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmasına göre meclise sunularak ayrı ayrı okutuldu.Her madde ayrı ayrı oylamaya sunularak bütün maddeler oy birliği ile ayrı ayrı kabul edilmiştir. Kabul edilen Bütçe Karar ekine konarak onaylanmıştır.

KARAR NO:2010/73

04.08.2010 Gün ve 58 sayılı     Meclis kararında  (B***** Ö***** ) değişiklik   yapılması

04.08.2010 Gün ve 58 sayılı     Meclis kararında   Adatepe Parsel: 740 da B***** Ö***** adına  ifadesinin önüne   ve hissedarları ifadesi eklenerek  kararın bu şekilde değiştirilmesine  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/74

Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde oluşan yeni cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili konu

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu Sahil mahallesinde bulunan,

-Sahil Mahallesinde Güzeliş market ile Linda Cafe arasındaki sokağa :   Prof.Dr. Türkan SAYLAN sokağı

-Sahil mahallesinde Vakıflar işletmesinden sahile inen sokağa :

Hacı Mehmet Ali TOSUN sokağı,

-Sahil mahallesinde Belediye Binası ile Belediye tahsilat servisi arasındaki sokağa: Belediye sokağı,

-Mıhlı mahallesi Eski iskele caddesinin yanında bulunan sokağa:

Hüseyin OK sokağı,

-Sahil Mahallesi   Uğurlu sokağın isminin  iptal edilip bu sokak dan    başlayarak Hasan BURNAZ sokağa yeni açılan 10 metrelik trafik yolunun tamamını içine alacak şekilde olan caddeye Mustafa Cumhur ERSÜMER caddesi olarak  isimlendirilmesine,

Belediyemiz sınırları içinde Sahil mahallesinde ikamet eden ÖRAN ailesi kendilerine ait taşınmazlarından,

-Ayhan ÖZERDEN caddesinin büyük bir kısmını,

-Özgür sokağın tamamını,

-Adalet sokağın büyük bir kısmını

-Bülent ECEVİT caddesinin bir kısmını

kamu yararına kullanılmak üzere şartsız ve bedelsiz olarak terk etmişler, ayrıca 4 pafta,202 ada,6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki zemin kat 16 nolu bağımsız bölümüde şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize bağışta bulunmuşlardır.Bu katkılarından dolayı özgür sokak değiştirilerek  ”İsmail ÖRAN” sokağı olarak isimlendirilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oy  birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/75

Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi adatepe dam önü mevkii İ17d-18d-3b  pafta,508 ada,34 nolu parselde Sevim BAYRAK adına kayıtlı 5780.28 m2 miktarındaki taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli  ilave imar planında planlama yapılan alanın 2511 m2 lik bölümü yapılaşmaya açılmış, alan için yapılanma koşulları üst ölçekli plan ve plan kararlarına göre taks: 0,15  KAKS: 0,30 Ayrık nizam iki kat (A-2) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.Sit alanı sınırları içerisinde imar alanı dışında kalan yaklaşık 2334,93 m2 lik bölüm özel mahsül alanı (zeytinlik alan)olarak bırakılmıştır.Parselin alan kullanımları :

Toplam alan (Tapu miktarı) ………………………….: 5780,28 m2

Plan yapılan alan……………………………………….: 3445,06 m2

Konut alanı……………………………………………..: 2511,00 m2

Yeşil alan………………………………………………..:   480.00 m2

Yol alanı…………………………………………………:   454,06 m2

Özel Mahsul alanı (Zeytinlik   imar dışı)……………..: 2334,93 m2

Yapılaşmaya açılan alan………………………………: 2511,00 m2

Toplam inşaat alanı……………………………………:   753,3   m2

Toplam Nüfus ………………………………………….:    30,1

Yeşil alan………………………………………………..:   420     m2

olarak teklif edilen 1/1000 ölçekli ilave imar planı  teklifinin yapılan görüşmeler sonunda 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan süresi bitiminde  uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/76

Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Ilıca deresi ile koca dere arası  1/1000 ölçekli  11 paftadan oluşan Revizyon+ ilave imar planı 2007/48 sayılı Meclis kararı ile  onaylanmıştır.Ancak Uygulama zorlukları ve yorum eksikliklerinden dolayı 21.09.2010 gün ve 2259 sayılı görüş yazısında belirtilen 1-2-3 maddelerin resen görüşülerek karara bağlanması ile ilgili konu

1-Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi 233 ada,1,2,3,4,5 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında 03.02.2003 tarihli Belediye Meclisinin 2003/4 sayılı kararıyla onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 3 mt olan ön bahçe mesafesi plan revizyonunda sehven yapılan hata neticesinde 5 mt olarak aktarılmıştır.Söz konusu hatanın düzeltilerek 233 ada,1,2,3,4,5 nolu imar parsellerinin bulunduğu yapı adasını kapsayan alanlarda ön bahçe mesafesinin 3 mt olarak değiştirilmesinin,

2-04.05.2007 tarihli Belediye Meclisinin 2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planı kapsamında pafta ayrımında kalan yapı adası içerisinde bulunan 592,593,594 parseller S-3 (Serbest Nizam-3 Kat) içerisinde bulunmaktadır. Söz konusu parseller için Onanlı Revizyon İmar Planı Plan notlarında Serbest Nizamlar ile ilgili belirtilen koşullar geçerlidir.

3.Küçükkuyu Sahil Mahallesi pafta 4’de 410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425 nolu imar parsellerinin bulunduğu imar adasındaki yapılaşma şartı meskun yapılaşma ve mülkiyet durumuna göre; yapılan görüşmeler sonunda;

3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan süresi bitiminde  uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/77

Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Ilıca deresi ile koca dere arasında kalan uygulama imar planları kapsamında serbest nizam tanımında yapılacak  uygulama için 14.09.2010 gün ve 2183 sayılı yazımıza istinaden alınan görüşün resen değerlendirilmesi

Serbest yapı nizamı getirilen tam teşekkül etmiş (eski yapılaşma) meskun alanlarda yalnızca kat sınırlaması getirilmiş olup; uygulama her bir imar parselinin özel biçimiyle komşu parselin teşekkülünün incelenmesi sonucunda en uygun yapı nizamının seçilebilmesi için serbest bırakılmıştır.

Bu serbest nizam (S-3) 04.05.2007 tarihinde Belediye Meclisinin 2007/48 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak onaylanan bu revizyon çalışmaları yapılırken S-3 evvelce onaylı planlarda genellikle B-3 yapı nizamı olan imar adalarına önerilmiştir. Plan notlarında 16.maddede ifade ettiği gibi “Serbest yapı nizamlı imar adası içindeki parsellerde bulunan mevcut yapıların ön bahçe, arka bahçe, yan bahçe (komşu çekme mesafesi) dikkate alınarak Belediyesince yeni yapı şekli belirlenecek, imar durumu ve ruhsat işlemleri bu doğrultuda yapılacaktır.” İfadesi yer almaktadır. Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 26.maddesinde “Blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan ve imar planı ile ölçü ve emsal verilmemiş yerlerde taban alanı katsayısı %40 hiçbir şekilde geçemez” ifadesi yer almaktadır. Plan revizyonu ile önerilen S-3 yapı imar adalarının gelişi B-3’den oluşturulduğu için %40 taban alanı yapılaşma şartı aranmayacaktır. Planlama kriterleri oluşturulurken bu değerlere göre hazırlanmıştır.

Bahsedilen imar alanında parsel cephesi bitişik nizam parsel cephesine göre değerlendirilecektir. Şeklinde alınan görüşün yapılan değerlendirilmesi sonunda 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan süresi bitiminde  uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/78

Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi  50 L1A Pafta 238 ada kapsayan  Başkanlık resen 1/1000 ölçekli tadilat  imar planı dosyası

Tadilat imar planı yapılan alan,Küçükkuyu,pafta 50 L Ia,ada 238,parsel 1,2,3,4,5,6,7,918,917,919,920 nolu parselleri kapsamaktadır.

Söz konusu alan mevcut onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planında 3 kat yükseklikli meskun konut alanı içinde kalmaktadır.

1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde ise 238 nolu yapı adasının Çanakkale-İzmir karayoluna cephesi olan parseller Aİ-2 kat (Ayrık İkiz Nizam-iki kat) ticaret alanı, yapı adasını oluşturan diğer imar parselleri Aİ-2 (Ayrık İkiz Nizam-iki kat) inşaat yoğunluklu ve Aİ-2 (Ayrık İkiz Nizam-iki kat) TAKS:0,15-KAKS:0,30 yoğunluklu, konut alanı olarak görülmektedir.

Küçükkuyu Belediyesince yapılan alt yapı çalışmaları neticesinde kanalizasyon hattı güzergahının daha sağlıklım uygulanabilmesi maksadıyla,ileride uygulama aşamasında zorlukların yaşanmaması için güzergahın kadastral yoldan değil de teklif tadilat imar planı içerisinde kalan parsel sahipleriyle de görüşülerek yeni düzenlenen yola göre geçirilmesi istenmektedir.

Plan tadilat teklifinde Çanakkale-İzmir karayolu kenarında bulunan servis yoluna dik olarak bağlanan 7 mt genişliğindeki yolun,238 adanın kuzeyinde bulunan 10 mt genişliğindeki taşıt yoluna bağlanması amaçlanmıştır.

Aynı zamanda 238 adaiçindeki Belediyesince ruhsatlandırılmış mevcut 3 kat yüksekliğindeki binalarda dikkate alınarak 238 ada,6,7 parsellerin mevcut planda Aİ-2 (Ayrık İkiz nizam –iki kat) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumunun, Aİ-3 (Ayrık İkiz nizam –üç kat) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi içinde 1/1000 ölçekli tadilat imar planı uygulaması çalışmasına gidilmiştir.

Taklif 1/1000 ölçekli tadilat imar planında gelen yollar aynen korunmuştur. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat imar planı teklifinde 238 nolu yapı adasının güneyinde bulunan Çanakkale İzmir karayolu kenarındaki servis yoluna dik olarak bağlanan 7 metre genişliğindeki yol, 238 adanın kuzeyinde bulunan 10 metre genişliğindeki taşıt yoluna genişliği ve güzergahı korunarak bağlanmıştır.

238 Ada6-7 nolu parsellerin mevcut planda Aİ-2 (Ayrık ikiz nizam-iki kat) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumu onaylı olan üst ölçekli revizyon nazım imar planı ada miğfer hattı ve ada içindeki 3 kat yüksekliğindeki yapılaşmalar dikkate alınarak Aİ-3(Ayrık İkiz nizam Üç kat ) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.Önerilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin yapılan görüşmeler sonunda 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan süresi bitiminde  uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

C***** B*****                     M*****Ç*****            A** C***

Belediye Başkanı                           Katip                                 Katip