2010 nisan ayı meclis kararları

0
383

2010 nisan ayı meclis kararları

07.04.2010 çarşamba günü alınan meclis kararları tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

KARAR NO : 2010/33

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda;

S***** S***** ve A** C**** seçilmişlerdir.

KARAR NO : 2010/34

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar Komisyonu kurulması ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda imar komisyonuna;

H***** S*****,İ***** B*****,M.S***** Y*****  bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

KARAR NO : 2010/35

2009 YILINA AİT  FAALİYET RAPORU

Belediye Başkanı Sayın C***** B*****;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans proğramına göre yürütülen faaliyetleri,belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) 2009 yılı yıllık faaliyet raporunu Meclise detaylı bir şekilde sunmuş olup;  Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek raporun Meclis üyelerinden A.R*** C*****’in B**** A**** ve M.S***** Y*****’ın çekimserliği  diğer üyelerin kabulü ile   oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/36

06.05.2009 Gün ve 34 sayılı Meclis kararı ile Beldemiz Küçükkuyuda yapılan “ZEUS” festivalinin isminin “KÜÇÜKKUYU ULUSLAR ARASI KÜLTÜR VE SANAT Festivali olarak değiştirilmiş olup; alınan bu kararın iptaline ve  festivalin ismin “KÜÇÜKKUYU KÜLTÜR VE SANAT Festivali” olarak düzeltilmesine ve 11-12 Eylül 2010 tarihlerinde yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/37

5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin “b” bendi ile 18.maddesinin “m” bendi gereğince hazırlanan“Küçükkuyu Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin” Kabul edilerek uygulamaya geçilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. (Düzenlenen Yönetmelik Karar ekine konmuştur.)  Uygulama için komisyon kurulmasına Komisyona Meclis üyeleri M***** Ç***** ve H***** Y***** Belediye çalışanlarından G***** K***** ve M***** B*****, Beldemiz esnaflarından M***** E*****’in seçilmelerine,Pazar yerindeki yerleşimlerin bu komisyonca belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/38

03.02.2010 Gün ve 26 sayılı Meclis kararının İptaline; Beldemiz Küçükkuyu Sahil mahallesi Pafta:5,ada: 235,Parsel : 1 de Mülkiyeti Belediyemize ait otobüs terminalinde bulunan  11 Adet Yazıhane, 1 Adet WC, 1 Adet Yıkama Yağlama dükkanı ile 1 adet cafe resteurantın 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesi gereğince kira müddeti dört yıl olmak şartıyla  ihale edilerek kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/39

2010/14 sayılı Meclis kararının genişletilmesi

Belediyemize 23.03.2010 tarihli dilekçesi ile müracaat eden Mehmet oğlu 01.05.1952 doğumlu 124******** TC nolu A** K*****’ aşağıda dökümü ve şartları yazılı adına kayıtlı Zeytinlik vasıflı taşınmazını Belediyeye şartlı bağış  yapmak istediğinden Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda;

BELEDİYEMİZE ŞARTLI BAĞIŞ YAPILAN TAŞINMAZIN

İLİ                                                          : ÇANAKKALE

İLÇESİ                                                  : AYVACIK

KÖYÜ                                                   : BAHÇEDERE

MEVKİİ                                 : APDİ ÇAMLIĞI

PAFTA                                                  : İ17D18A2/A3

ADA                                                      : 117

PARSEL                                : 48

MİKTARI                                             : 638.66 M2

VASFI                                                   : ZEYTİNLİK

a) Belediyemiz adına Tapu devri yapılırken İntifa hakkı (Kullanım hakkı) ve geliri ölünceye kadar A**K*****’un üzerinde bırakılmasına;

b)Öldükten sonra söz konusu Taşınmazın ve gelirinin Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi üzerinde kamuya terkin edilmiş olan Pafta: 3,Ada: 152 nin kuzeyinde bulunan “SAĞLIK EVİ” nin giderlerinde kullanılması şartıyla

Belediyemiz adına şartlı bağışın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “g”bendine göre kabulüne ve yukarıda yazılı şartlar doğrultusunda Tapu tescili yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/40

12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının 20% oranında   süreyle geçici işçi çalıştırılabilir Denilmektedir.

Beldemiz Küçükkuyu D-4 Gurubunda yer almaktadır.   Belediyemize norm kadro ilke ve standartlarına göre 38 adet memur verilmiştir. Verilen Memur sayısının % 20 oranına göre işçi vizesi tablosu karar ekine konulmuş olup; düzenlenen  (38X%20 = 7,6= 8 İşçi  2010 yılında 8×12(Ay)=96 Adam ay   “ Geçici İşçi Pozisyon Vizesi”)tablonun    15 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/41

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü İskele başı mevkii 4 pafta,275 ada,6 nolu parselde S**** Ç**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat   İmar planı dosyası 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/42

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Hacı Mustafa tepesi mevkii Pafta İ17d22b,İ17d17c3c,  ada: 104,Parsel: 3–4 de A*** A**** ve M**** F**** A**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat İmar planı dosyası afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliklere uyulması kaydıyla ilerdeki meclise ertelenmesine ve 1/1000 teklif planın dayanağı olan 1/5000 nazım planı hazırlayan plancının görüşünün alınmasına planı hazırlayan plancıya plan raporunda yoğunluk artışı ile ilgili olup;olmadığı hakkında açıklayıcı bilgi alınmasına alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi.

KARAR NO : 2010/43

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Pekmezocağı mevkii Pafta 1/3,  ada: 146,Parsel: 9 da M***** U****-T***** U*** adına kayıtlı taşınmaz  İçin hazırlanan tadilat dosyasının reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/44

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Küçükkuyu beldesi Tepe mahallesi Pafta:3,146,Parsel: 1002 de 90 m2 lik H***** G*****-M***** G*****-E*** O***** adına kayıtlı taşınmaz İçin hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat İmar planı dosyası  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.