2011 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
807

2011 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.04.2011 Çarşamba Günü saat 11.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/29
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2010 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi

Belediye Başkanı Sayın C***** B*****;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) 2010 yılı yıllık faaliyet raporunu Meclise detaylı bir şekilde sunmuş olup; Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek raporun; Meclis üyelerinden A.R*** C****** ve M.S***** Y*******’ın çekimserliği ve diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO:2011/30
5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Encümene 2 (iki) üye seçilmesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda Encümen üyeliğine; En çok oyu alan İ****** B***** ve H****** Y***** seçilmiştir.

KARAR NO:2011/31

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonunun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar Komisyonu kurulması ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda bir yıl süre için imar komisyonuna; A** C***, H****** S****** ve M. S***** Y******* seçilmiştir.

KARAR NO:2011/32

5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda: Meclis Birinci Başkan Vekilliğine S**** S****, ikinci Başkan vekilliğine ise H****** Y***** seçilmiştir.

KARAR NO:2011/33
5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki adet Meclis katibinin seçilmesi

5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki adet Meclis katibinin seçilmesi için yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis katipliğine A** C*** ve M***** Ç**** seçilmiştir.

KARAR NO:2011/34
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Beybağlar mevkii, pafta:3,(305 ada parsel ve 233–234 nolu parseller’de H**** Ö****** adına kayıtlı 1809,85 m2 lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Beybağlar mevkii, pafta 50 K IV a, 305 ada–8 parsel ve 233–234 nolu parsellerde kayıtlı olup toplam tapu alanı 1 809,85 m2 dir.Söz konusu taşınmazlar Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam-iki kat (A-2), Taks:0,20-Kaks:0,40 yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.Ancak Taşınmazlar Üst ölçekli plan ( 1/25 000 ölçekli Revizyon çevre Düzenli imar planı), plan notları ve plana esas jeolojik etüt raporları göz önünde bulundurularak hazırlanan ve Küçükkuyu Belediye Meclisinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Ilıcaderesi – Mıhlı çayı arasında yapılan Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde Meskun Sık Yoğunluklu 3 katlı konut alanı içerisinde kalmaktadır.Planlama çalışmasında plan değişikliği için hazırlanan ve ilgili kurumca onaylı imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt kararlarında belirtilen esaslara aynen uyulmuştur. 1/5000 ölçekli Belediyesince onaylı Nazım İmar Planına ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarına istinaden 1/1000 ölçekli Tadilat İmar planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar planında 233-234 nolu parsellerin yapılanma koşulları üst ölçekli plan ve plan kararlarına uygun olarak, Ayrık Nizam –üç kat (A-3), inşaat yoğunluklu konut alanı ,305 ada -8 nolu parsel ise , Ayrık Nizam-üç kat (A-3), taks :0,20-kaks:0,60 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.
Önerilen Tadilat İmar Planı sonucunda parsellerde yaşanacak inşaat yoğunluk artışından kaynaklanan ek nüfus 20,35 kişi olarak hesaplanmıştır.
Plan teklifinde tadilat imar planı yapılan parsellerden mevcut yeşil alana ek olarak bırakılan 304,04 m2 lik yeşil alan planlama sonucunda ortaya çıkan ek nüfusun yeşil alan gereksinimlerini karşılamaktadır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2 , artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 14 m2 , toplam inşaat alanı ise net alan üzerinden hesaplanarak önerilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna,bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine,askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/35

Küçükkuyu Beldesi,Adatepe,Beybağlar Mevkii,İ 17-d-23-a-1-b imar paftasında,Mehmet OK’a ait (4 parsel),1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı

Küçükkuyu Beldesi,Adatepe,Beybağlar Mevkii,İ 17-d-23-a-1-b imar paftasında,Mehmet OK’a ait (4 parsel),1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı

Tadilat İmar Planı yapılan alan ,Küçükkuyu beldesi,adatepe,beybeğlar mevkii,pafta İ 17-d-23-a-1-b ,parsel 4 de kayıtlı olup,toplam alan (tapu miktarı) 201,45 m2 dir.

1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu ,Aİ-2 (Ayrık İkiz nizam-İki kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.

Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde Hmax:6,50 mt (İki Kat) yükseklikli Meskun Konut Alanında kalmaktadır.

Parselinde içinde yer aldığı imar adası içerisindeki diğer imar parsellerinde Küçükkuyu Belediyesince ruhsata bağlanarak inşa edilmiş olan binaların nizamları incelendiğinde , imar adasının önünden geçen 10 mt lik taşıt yolundan çekme mesafelerinin 3mt ,komşu çekme mesafelerinin de 3 mt olduğu ve imar adasının batı sınırına bitişik yapıldığı görülmektedir.

Hazırlanan Tadilat İmar Planında, Mevcut Plandan gelen tüm yollar korunmuştur.

Hazırlanan Tadilat İmar Planında ; taşınmazın çevre emsal teşekkülündeki ruhsatlı bina nizamlarının çekme mesafeleri ve konumları dikkate alınarak,ada içine bütünlüğün sağlanabilinmesi için 4 parseldeki öneri binanın çekme mesafeleri 10 mt lik taşıt yolundan 3mt ,komşu çekme mesafesi 3 mt ve parselin batı sınırına bitişik olarak önerilmiştir.Öneri binanın yüksekliği hmax:6,50 mt(2 kat) olacaktır.Öneri kitle tadilat imar planına işlenmiştir.
Küçükkuyu Belediye Meclisinin 21/10/2008 tarih,73 sayılı Belediye Meclis kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı bütününde meskun konut alanları için gerekli aktif yeşil alan bırakılmıştır. Söz konusu plan tadilatından doğan yeşil alan gereksinimi buradan karşılanacak olarak hazırlanan planın 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna,bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine,askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/36
Norm Kadro cetvellerinde yer alan memur kütüklerinde yer verilmeyen memur kadrosunun kütükte yer alan memur kadrosu ile değiştirilmesi konusunun görüşülmesi

22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN 11. ve 15. maddeleri ile geçici 4.maddesi gereğince,
( I ) sayılı cetvelde belirtilen memur kütükleri arasında fen memuru unvanının bulunmaması nedeniyle fen memuru kadrosunun kaldırılmasına ve kurumumuzda 1/1 derecesinde teknik hizmetler sınıfında fen memuru olarak çalışmakta olan M**** A****’ın, almış olduğa eğitim ve diğer özellikleri göz önüne alınarak teknik hizmetler sınıfında bulunan 8750 unvan kodlu “Tekniker” kadrosuna geçirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/37

Beldemizde muhtelif yerlere büfe tarzında işyerleri yaptırılarak Kuruma gelir sağlanması konusunun görüşülmesi

3194 sayılı imar kanunun 11.maddesi ve Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 9.maddelerine istinaden Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde kamu yararına ayrılmış tüm alanlarda başta kamunun yararına olmak üzere kurumumuza gelir sağlanması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( e ) bendi gereğince büfe yerlerinin tespiti, tahsisi ve kiralanmalarını yapmak için Belediye Başkanlığına ve Encümene yetki verilmesine İ****** B***** ve A.R*** C******’in reddi diğer üyelerin kabulü ile Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2011/38

M****** T**** adına kayıtlı 173 ada,11 nolu parsel ve A***** T***** adına kayıtlı 173 ada,1 ve 12 nolu parseller için verilen plan değişikliği önerisi yan yolun sürekliliği olduğu için talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.