2012 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
492

2012 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.12.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 60
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da hizmet veren Ticari Taksi ( T ) plakalı araçlardan devir ve temlik harcı olarak 1,000.00 TL ( BinTürkLirası ) ve Minibüslerden devir ve temlik harcı olarak 5,000.00 TL ( BeşbinTürkLirası ) ücret alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 61
1/5000 ölçekli Nazım İlave + Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Köprüdere mevkii,513 ada,1 parsel ve Karaotlar mevkii 148 ada 20 nolu parselleri kapsamaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım ilave+Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde 513 ada–1 parsel Seyrek yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı, 148 ada 20 parsel ise Orta yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2.3 Turizm+II Konut alanlarının Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta yoğunlukta:
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40(emsal:0,40)
max h : 7.00 m. 2 kat
Seyrek yoğunlukta:
max TAKS: 0.15
max KAKS: 0.30(emsal:0,30)
max h: 7.00 m. 2 kat lı konut alanı olarak planlanabileceği belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise; 148 ada–20 parsel ve kuzeyinde bulunan kadastral yolun 858,60 m2 si taks:0,20-kaks:0,40 hmax: 6,50 mt (iki kat) (emsal:0,40) Orta yoğunluklu Turizm+II. Konut alanı,230,10 m2 si yeşil alan olarak görülmektedir.513 ada–1 parselin 4 377,69 m2 si taks:0,15-kaks:0,30 hmax:6,50 mt (iki kat) (emsal:0,30) Seyrek Yoğunluklu Turizm+II. Konut alanı,1 980,00 m2 si yeşil alan,793.91 m2 si yol alanı olarak görülmektedir. Ancak 513 ada–1 parselin mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı içerisinde tanımsız alan olarak görülen 1 499,22 m2 lik bölümü onanlı 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni planında taks:0,15-kaks:0,30 (emsal:0,30) hmax:6,50 mt(2 Kat) inşaat yoğunluklu Seyrek yoğunluklu Turizm+II. Konut alanında kalmaktadır. Söz konusu tanımsız alanı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre planlana bilinmesi amacı ile 1/5000 ölçekli ilave+ tadilat nazım imar planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir. Mevcut Nazım İmar Planında taks:0,20-kaks:0,40 hmax: 6,50 mt (iki kat) (emsal:0,40) Orta yoğunluklu Turizm+II. Konut alanı olarak görülen 148 ada 20 parsel (852,88 m2) 1/5000 ölçekli Nazım ilave+Tadilat İmar Planında komple yeşil alan olarak önerilmiştir.513 ada 1 parselin ise 1 499,22 m2 si 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına istinaden taks:0,15-kaks:0,30 hmax:6,50 mt (iki kat) (emsal:0,30) Seyrek Yoğunluklu Turizm+II. Konut alanı olarak planlanmıştır.513 ada 1 parsel nolu Taşınmazın 1 172,35 m2 si yeşil alan ve 1 298,20 m2 si yol alanı olarak önerilmiştir. Teklif 1/5000 ilave+tadilat nazım imar planı teklifinde nüfus yoğunluğunu arttırıcı her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Planlama alanına ait yoğunluk ve nüfus hesabı aşağıdaki gibidir.(kişi başına düşen inşaat alanı miktarı 25 m2 olarak hesaplanmıştır.)
MEVCUT (1/5000 lik nazım pln. al.) TADİLAT(teklif 1/5000 nazım plandaki al.) FARK
Toplam Alan 5 189,07 m2 6 177,40 m2 988,33 M2
Konut inşaat
Alanı 858,60 M2 X 0,40=343,44M2
4330,47 M2 X 0,30=1299,14 M2
TOPLAM=343,44+1299,14M2=1859,10 M2 6 177,40 m2X0,30=1 853,22 M2
5,88 m2
Nüfus 74,36 kişi=74 KİŞİ 74,12 kişi=74 KİŞİ ————

Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Bayındırlık İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2002 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyularak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İlave + Tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan
KARAR NO: 2012 / 62
Küçükkuyu Beldesi, İ17-D–18-C–3-A imar paftasında Köprüdere Mevkii,513 ada–1 parsel ve Karaotlar Mevkii 148 ada – 20 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Köprüdere mevkii,513 ada,1 parsel ve Karaotlar mevkii 148 ada 20 nolu parselleri kapsamaktadır. Toplam alan 9.503,70 m2 dir. 1/5000 ölçekli Nazım Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde 513 ada–1 parsel Seyrek yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı, 148 ada 20 parsel ise Orta yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2.3 Turizm+II Konut alanlarının Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta yoğunlukta:
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40(emsal:0,40)
max h : 7.00 m. 2 kat
Seyrek yoğunlukta:
max TAKS: 0.15
max KAKS: 0.30(emsal:0,30)
max h: 7.00 m. 2 kat lı Konut alanı olarak planlana bileceği belirtilmiştir. Taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise; 1/5000 ölçekli Nazım Tadilat İmar Planında, 148 ada 1 parsel (852,88 m2) komple yeşil alan olarak görülmekte olup,513 ada 1 parselin ise 6 177,00 m2 si 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına istinaden taks:0,15-kaks:0,30 hmax:6,50 mt (iki kat) (emsal:0,30) Seyrek Yoğunluklu Turizm+II. Konut alanı olarak görülmektedir. Jeolojik yapı olarak Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2002 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere istinaden Önemli Alan iki (ÖA2.) olarak belirlenen alanda kalmaktadır. Plana esas jeolojik jeoteknik Etüt Raporunun sonuç ve öneriler kısmında Önemli Alan 2 olarak belirlenen alanların yapılaşmaya açılabileceği ve 3 katlı yapılanmaya kadar gidilebilmesi uygun görülmüştür. Üst ölçekli plan ve plan kararlarına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında planlama yapılan 513 ada–1 nolu parselin 6 177,00 M2 lik bölümü yapılaşmaya açılmış, alan için yapılanma koşulları Emsal:0,30 Hmax:6,50 mt (2 kat) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiş, alanın 2 473,82 m2 si yol, yeşil alan olarak bırakılmış,148 ada–20 parselin tamamını oluşturan 852,88 m2 yeşil alan, otopark ve yol alanı olarak planlanmıştır. Mevcut uygulama imar planından gelen yollar genişlikleri ve güzergahları aynen korunmuş, planlama alanının ortasından geçen 12 mt lik taşıt yoluna dik,513 ada 1 parselin batısında kuzey-güney istikametinde 10 mt lik bir yol önerilmiştir.148 ada–1 parselin kuzeyinde 12 mt lik taşıt yoluna paralel 17 araçlık bir otopark bırakılmıştır. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2002 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahibi tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Planlama alanın alan kullanımları aşağıdaki gibidir:
Toplam Alan(148 ADA–20 PARSEL.513 ADA–1 PARSEL)
(Tapu Miktarı) : 9 503,70 m2
Konut alanı : 6 177,00 m2 (%65)
Yeşil Alan : 2 108,06 m2 (%22)
Yol Alanı : 1 218,64 m2 (%13)
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sonucunda planlama yapılan alanın çekeceği nüfus kişi yaklaşık 74 kişi olarak hesaplanmıştır. Yeşil alan olarak bırakılan 2.108,06 m2 planlama sonucunda ortaya çıkan nüfusun yeşil alan gereksinimlerini karşılamaktadır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2, toplam inşaat alanı ise net imara açılan konut alanı üzerinden hesaplanmıştır.)
Yapılaşmaya Açılan Alan : 6 177,00 m2
Toplam İnşaat Alanı : 1 853,10 m2 (6 177,00×0,30)
Toplam Nüfus : 74 kişi (1 853,10 m2 /25 m2)
Yeşil alan : 740 m2 (74kişi x 10 m2)
Plana ait diğer hususlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan plan notları bölümünde belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Belediye Meclis Üyesi
KARAR NO: 2012 / 63
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Başkanlık Makamına sunulan; Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi, i17-d–22-b–2-b imar paftasında bulunan üç adet parselin yapı nizamının B–3 olarak düzenlediği takdirde daha sağlıklı ve doğru bir imar yapılaşması olabileceği göz önüne alınarak söz konusu alanda Belediyemiz adına Re’sen hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı değişikliği teklifi dosyası gündeme geldi.
Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Köyiçi Mevkii,İ17-d–23-a–1-a,İ17-d–22-b–2-b imar paftasında 223 ada 1, 2,3 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı alan 1 550,85 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı 3 kat olacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 232 adanın ada orta çizgisine göre Çanakkale-İzmir Karayolundan cephe alan 232 ada 1 parsel Hmax:11,50 mt (Üç Kat) Alt Katlar Ticaret Üst Katlar Konut Alanı ( Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04/07/2006 tarih 2006/60 sayılı kararı ile ) ,232 ada 2 ve 3 parseller ise Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Aİ–3) Taks:0,40 İnşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak görülmektedir.
232 ada 2 parselin ön bahçe mesafesi 8 mt gelmekte ve hâlihazırda üzerinde belediyesince ruhsatlandırılarak inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Ayrık İkiz Nizam yapılanma koşulu olan imar parsellerinde asgari cephe şartı 9 mt dir. 232 ada 1 parsel ise yukarıda da belirtildiği üzere Hmax:11,50 mt alt katlar ticaret üst katlar konut alanı olarak görülmektedir.232 ada 3 parsel ise ise Ayrık İkiz Nizam-Üç kat Taks:0,40 İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmekte olup;
232 adanın ada orta çizgisine göre Çanakkale-İzmir karayolunun kenarında bulunan servis yoluna cepheli 1, 2, 3 nolu parsellerin imar durumlarının ada içinde bütünlüğün sağlanabilmesi ve mevcut yapılaşmalar ve mülkiyet durumları da göz önüne alınarak 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında, mevcut 1/1000 ölçekli İmar Planında 232 ada 1 parselin Hmax:11,50 mt (3 Kat) Alt Katlar Ticaret Üst Katlar Konut Alanı, 232 ada 2 ve 3 parseller ise Ayrık İkiz Nizam-Üç kat TAKS:0,40 İnşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak görülen imar durumları Bitişik Nizam-Üç kat (B–3) Hmaks:11,50 mt (3 kat) TAKS:0,40 Alt Katlar Ticaret, Üst Katlar Konut Alanı olarak tadil edilmiştir.
Ticari alanlar gece ve gündüz konaklama harici alanlar olduğundan ötürü teklif edilen 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında nüfus yoğunluğunu artırıcı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
İnşaat yüksekliğinin 2 mt artmasından kaynaklanan inşaat yüksekliği zeminde inşa edilmek istenilen dükkânın asma katı için kullanılacaktır.
Planlama alanı içerisinde inşa edilecek binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt olacaktır.Taban alanı yapılanma şartı net imar parselinin %40 nı geçemez.Planlama alanı için Çanakkale Valiliğinin 10/07/2006 tarih 2717 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylı Plana Esas Jeoteknik-Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılmak kaydıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 / 64
Günden dışı olarak görüşülmesine karar verilen konu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda; Vodafone Alternatif Telekom Hizmetleri A.Ş.’ye, bir kamu hizmeti mahiyetindeki iletişim hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli olarak verilmesine katkı sağlayacak fiber optik transmisyon şebekesi çalışmaları için altyapı geçiş izninin verilmesine, konu hakkındaki protokolün kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (g) bendin de belirtilen “ yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği firma ve Belediye arasında düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.