2012 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
385

2012 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.10.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 53
5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2013 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi
Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak hazırlanan 2013 Mali yılı Gelir-gider bütçesi gününde Encümene sunulmuş,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir. Buna göre Belediye Başkanı C***** B***** bütçeyi meclise sunarak gelir ve Gider bütçelerini ayrı ayrı okuttu. Gider bütçesinde harcamaların neler olduğu bölümler halinde meclise sunuldu. Gelir Bütçesi, ekonomik sınıflandırmasına göre meclise sunularak ayrı ayrı okutuldu. Her madde ayrı ayrı oylamaya sunularak bütün maddeler oy birliği ile ayrı ayrı kabul edilmiştir. Kabul edilen bütçe karar ekine konarak onaylanmıştır.
KARAR NO: 2012 / 54
Küçükkuyu Mıhlı Mahallesinde tapuda 358 ada, 10 nolu parsel için Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 23.01.2012 tarih ve 240 sayılı yazıları ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.09.2012 tarih ve 7797 sayılı yazılarına istinaden hazırlatılarak teklif edilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde; 358 ada, 10 parselin İl Genel Meclisi Başkanlığı’nın 08.09.2006 tarih ve 2006/71 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde “Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı” içerisinde kaldığı ( max TAKS: 0.60, max KAKS: 1.80 max h: 12.50 metre, 4 kat yapılaşma koşulları ) anlaşılmıştır. Yine aynı taşınmazın Belediyemiz Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/44 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Plan Değişikli kapsamında “Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı” içinde (720 kişi/ha) kalmaktadır. Yapılan değerlendirmede taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak teklif edildiği anlaşılmıştır. Ayrık Nizam Üç Kat h(max) : 9.50m. + 2 m. = 11.50 metre (2 metresi çatı gabarisinde kullanılmak üzere) , E (max) : 0.90 değişiklik teklif edilmiştir. Ayrıca taşınmazın batısında yeşil alan üzerinde yer alan 13.40 m x 9.80 m. ölçülerinde tek kat h: 4.00 m mahalli müşterek kullanılmak üzere Belediyeye bırakılan yapının plana işlenen haliyle ve yine kamu yararına kullanılacak olan tek kat, demonte enerji köşk binasının (TRAFO) plana işlenen haliyle uygun olduğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; teklif edilen Mıhlı Mahallesi 358 ada, 10 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 plan (tek pafta) İmar Planı Değişikliği ile yapılanma koşulları, plan açıklama raporu ve plan notları ile birlikte 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesi gereğince onayına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 / 55
Belde nüfusumuzda yıl içerisinde mevsimsel ve tatil dönemlerinde aşırı artışlar gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda; Belediyemizin hizmet ve sorumluluk sahalarının geniş alanlara yayılması sebebiyle zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu yüzden Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin 2013 yılı içersinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz Fen, Zabıta, Temizlik ve Büro Hizmetlerine destek sağlamak için hizmet alım ihalesi yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 56
Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi Pafta:i17d23a2a,358 ada,4 parselde bulunan Kurumumuza ait arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 57
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi Tepe Mahallesi Mevkiinde bulunan pafta İ17-d–23-a–1-a, 138 ada,24 parselde 126,86 m2’lik C***** Ç**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanan alan, Ayvacık ilçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, pafta I17-D-23-A-1-A, ada 138, parsel 24 ‘de kayıtlı taşınmazı kapsamaktadır.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar S-3 (Serbest nizam üç kat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilmiş olup, 24 (789) nolu parselde kayıtlı taşınmaz çevresinde zemin katta Ticaret yapılanması bulunduğu ve ada orta çizgisinin güneyinde bulunduğu bu taşınmazda zemin katta Ticaret Kullanımı elde edebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda; mevcut planda önerilen, tüm yollar aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda 24 (789) nolu parselde kayıtlı taşınmaz çevresinde zemin katta Ticaret yapılanması ve ada orta çizgisinin güneyinde bulunduğu için, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında ada orta çizgisinin güneyinde kalan bu taşınmazdaki yapılanma koşulları S-3 (Serbest nizam üç kat) inşaat nizamlı Ticaret+Konut Alanı olarak tadil edilerek önerilmiştir. Planlama alanı içindeki diğer taşınmazlar ise bu bölgede zemin katta Ticaret yapılanması oluşma eğilimi olmaması göz önüne alınarak; mevcut plan koşulları aynen korunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda S-3 (Serbest nizam üç kat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak aynen korunmuştur. Planlama alanı içinde ilave kat ve yoğunluk artışı yapılmadığı için ilave Donatı Alanı ayrılmayarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 58
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi Asfalt Kenarı mevkiinde İ17-d–23-a–1-a imar paftasında, 110 Ada, 12 parsel’de 262,90 m2’lik M******* S***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanan alan, Ayvacık ilçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Asfalt Kenarı Mevkii, pafta I17-D-23-A-1-A, ada 110, parsel 12 (775) ‘de kayıtlı olup toplam alan 262,90 m²’dir.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar bir kısmı yollara 5 m mesafeli B-3 (Bitişik nizam üç kat) inşaat nizamlı Ticaret+Konut Alanı olarak önerilmiş olup, taşınmazın bitişiğinde yollara 5 m mesafeli B-3(Bitişik nizam üç kat) maks. H:11,50 m inşaat nizamlı Ticaret Konut alanı bulunmaktadır. Ticaret+Konut Alanı olarak belirlenmiş taşınmazda zeminde Asma Kat kullanımına gidebilmek için kat yüksekliğini arttırarak maks. h: 11,50 m yüksekliği elde edebilmek ve Ticaret+Konut alanında yan yollara olan yapı yaklaşma mesafesini 0 (sıfır) m olarak belirleyebilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda; mevcut planda önerilen, tüm yollar aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda yollara 5 m mesafeli B-3 (Bitişik nizam üç kat) inşaat nizamlı Ticaret+Konut Alanı olarak önerilen taşınmazımız için önerilen yapılanma koşulları, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda bu taşınmazlarda Asma Kat yapılmasına olanak verebilmek amacıyla, maks. h:11.50 m olarak belirlenmiştir. Planlama alanı içinde yapı yaklaşma mesafesi güneydeki Çanakkale-İzmir karayoluna 5 m, diğer yollar ve komşu parsellere ise 0 m olacaktır. Planlama alanı içinde ilave kat ve yoğunluk artışı yapılmadığı için ilave Donatı Alanı olarak ayrılmayarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.