2012 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
297

2012 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.05.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 31
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2011 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.
Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.
2011 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR
01 -PERSONEL GİDERLERİ (Oybirliği ile kabul edildi.)
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ
( Oybirliği ile kabul edildi.)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ( Oybirliği ile kabul edildi.)
04- FAİZ GİDERLERİ( Oybirliği ile kabul edildi.)
05- CARİ TRANSFERLER ( Oybirliği ile kabul edildi.)
06- YATIRIM HARCAMALARI ( Oybirliği ile kabul edildi.)
2011 Yılı Gider kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2011 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
01 VERGİ GELİRLERİ ( Oybirliği ile kabul edildi.)
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ( Oybirliği ile kabul edildi.)
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR( Oybirliği ile kabul edildi.)
05 DİĞER GELİRLER( Oybirliği ile kabul edildi.)
06 SERMAYE GELİRLERİ( Oybirliği ile kabul edildi.)
2011 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2012 / 32
Beldemiz Küçükkuyu’nun tanıtımını yapmak için 15–18 Haziran 2012 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli Adası Marina bölgesinde gerçekleştirilecek olan “Archipelagos 2. Türk – Yunan Ticaret, Kültür ve Turizm Fuarı’na Belediye Meclis üyesi Seher SÖZEN ve Belediye Meclis Üyesi Soydan UĞURLU’nun katılmalarına, adı geçen kişilerin anılan tarihler arasında görevli izinli sayılmalarına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderleri (ulaşım-konaklama ) ile fuarda Belediyemiz adına açılacak olan stant ücretinin Kurumumuz 2012 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 33
Beldemiz Küçükkuyu her geçen gün artan nüfusuyla gelişmekte olan bir turizm beldesidir. Kışın on binleri yazın ise kırkbinleri bulan bir nüfusa sahiptir. Beldemizde toplam üç adet aile hekimi görev yapmaktadır. Gerek mevcut Aile Sağlığı Merkezinin şehrin dışında olması gerekse hizmet verilen nüfusun artması nedenleriyle Kurumumuz tarafından Sahil Mahallesi Kazım KARABEKİR Cad.no:10’da yaptırılan Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi binasının alt katının Beldemizde görev yapan Aile Hekimlerine kiralanması veya tahsisi elzem olmuştur. Bu sayede vatandaşlarımıza hızlı, yerinde ve rahat bir şekilde sağlık hizmeti verilebilecektir. Aile Sağlığı Merkezi ile yapılan görüşmeler ve yazışmalar sonunda kendilerinin de 19.04.2012 gün ve 13 sayılı bir talepleri olmuştur. Bu nedenlerden ötürü 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 4. ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddelerine istinaden Kurumumuza ait taşınmazın Beldemizde görev yapan Aile Hekimlerine kiraya verilmesinin uygun olduğuna ve kiralama işlemleri ile yıllık kira ücretlerinin belirlenmesi konularında Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 34
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, Orta Mahalle Mevkii 4 pafta,665 parsel’de Süleyman ASLAN adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası gündeme geldi.
Küçükkuyu Beldesi, Meşelik Mevkii, Ayvalık İ 17-d–23-a–1-a imar paftasında 650,656,657,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,761 nolu parselleri kaplayan yaklaşık 1 243,58m2 lik alanı kapsamaktadır. Parsel bazında plan değişikliği yapılamayacağından dolayı hazırlanan plan teklifinde dilekçe sahibinin maliki bulunduğu 665 parselin yanında imar adasına göre 665 parselin komşularını oluşturan 650,656,657,659,660,661,662,663,664,666,667,668,761 nolu parsellerde plana dahil edilmiştir. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Ticaret+ Konut Alanı içinde kalmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Bitişik Nizam-Üç kat İnşaat yoğunluklu ticaret+ konut alanı içerisinde kalmaktadır. Planlama alanı içerisinde bulunan imar parselleri Küçükkuyu Belediyesi muhtarlık zamanında oluşturulmuş, eski yapılaşma alanıdır. İmar adası içindeki mülkiyet yapısının bozuk olmasından ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir. Teklif tadilat imar planında kat yüksekliğini arttırıcı her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Bitişik Nizam-Üç kat (B-3) olan yapılaşma koşulu, Serbest Nizam-Üç kat (S-3) Ticaret+Konut alanı olarak tadil edilmiştir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır. Belediyesince Mal sahiplerinden gelecek talep doğrultusunda imar adası içinde zemin ticaret veya konut olarak değerlendirilebilinir. Plan onama sınırları içinde kalan taşınmazlarda belediye tip imar yönetmeliğinin 24.maddesine istinaden iki tarafında imar planı ve mevzuatına aykırı olamamak şartı ile yapılmış bina ve bir tarafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plan ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olamamak kaydıyla bu yönetmelikteki parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere uyulmaksızın yapı yapılmasına izin verilebilinir, söz konusu alanlarda bina ve parsel cephe şartı aranmayacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Teklif tadilat imar planı imar adası bazında hazırlanmıştır. Kat artışına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış, mevcut uygulama imar planından gelen yollar aynen korunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 35
Nüfusun her geçen gün arttığı Beldemiz Küçükkuyu’da, yaz aylarındaki popülasyonda aşırı artış olması, son aylarda özellikle merkez mahallelerimizde karşılaştığımız içme ve kullanma suyundaki azalma ve günün bazı saatlerinde karşılaştığımız kısa süreli su kesilmesi sebepleriyle su depolama sistemimizin arttırılması gerekmektedir. Konu hakkında İller Bankası ile yapılan yazışmalar ve görüşmeler sonunda İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü’nün 02.05.2012 tarih ve 684 sayılı yazısı ile 600m3’lük içme suyu deposu yapılması planladığımız ama Banka tarafından hazırlatılan ve tasdiki yapılan projede talep edilen depo yeri ve kotunda müstakbel ihtiyacın karşılanabilmesi için 4000 m3’lük depo bulunduğu ve Kurumumuzca yapılması düşünülen ilave deponun hacim olarak müstakbel gereksinmeyi ( 35 yıllık) karşılayamadığı için Bölge Müdürlüğünce talebimiz uygun görülmemiştir. Ancak yaz aylarında su sıkıntısının çözümlenmesi için kurumumuzca acil ihtiyacı karşılayacak şekilde ve müstakbel ihtiyaç açığının bilahare değerlendirileceği dikkate alınarak ve ihtiyaç açığı kadar depo hacminin daha sonra yapılması için Mıhlı Deresi’nden cazibe akışıyla Beldemizin içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Belediyemiz hudutları içinde tarım alanında zeytinlik vasıflı 507 ada 5 parsel içersinde kalan Elmalı Mevkiinde mevcut dağıtım isale hattını bozmadan takribi 600 metreküp hacimli içme suyu deposu yapılmasının uygunluğuna, su deposu yapım ihalesi için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.