2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
367

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.12.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 90
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 04.12.2013 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. KASIM ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın kira bedeli konusu gündeme geldi. 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiraladığımız makbere mevkii,345 parseldeki taşınmaz için aylık kira bedeli Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nden gelen 22.11.2013 Gün ve 4146 sayılı yazı ile 01.01.2014–31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 900,00 TL ( DokuzYüz TürkLirası) olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen 900,00 TL aylık kiralama bedelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 91
Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Mıhlı Mevkii, pafta:13, 1 ada, 222 parselde Ayşe Müzeyyen EGE adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi gündeme geldi. 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanan alan, Küçükkuyu Belediyesi Mücavir Alanı sınırları içinde ve tapuda Ayvacık İlçesi, Adatepe köyü, Mıhlı mevkii, pafta 13, parsel 222 ile ada 217/ parseller 1-2-3 ve 4’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır. 1/1000 ölçekli Mevcut imar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar A-2 (ayrık nizam-iki kat), TAKS:0.15, KAKS:0.30 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilmiştir. Ancak planlama alanı içinde yapılan tespitlerde toplam 5 parselin 4’ünde (1-2-3 ve 4 nolu parseller) yapılanmanın oluştuğu belirlenmiştir. Ancak 222 parselde ise yapılanma oluşmamış, bu parselin komşularında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri doğrultusunda Ruhsat alınarak inşa edilmiş yapılanmalar oluştuğu için, 08 Eylül 2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin 13. (eski 24.) ve 16. (eski 27.) Maddesi doğrultusunda, bu parselde Öneri Kütle doğrultusunda yapılanma koşulunu belirleyebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur. Sunulan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda, mevcut planda önerilen tüm yollar aynen korunmuştur.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planında 1-2-3 ve 4 nolu parseller için önerilen A-2 (ayrıknizam-ikikat), TAKS:0.15, KAKS:0.30 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilen yapılanma koşulu, sunulan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda aynen korunurken, 222 nolu parsel için yapılanma koşulu ise Öneri Kütle doğrultusunda tadil edilerek önerilmiş, maks. h:6.50 m ve 2 kat inşaat nizamlı Konut Alanı olarak belirtilmiştir. Sunulan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda planlama alanı içinde kat ve yoğunluk artışına gidilmediği için ilave nüfus oluşmamış, bu doğrultuda ilave Donatı Alanı ayrılmasına ihtiyaç duyulmayarak sunulan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre onayının uygun olup olmadığına göre teklif edilen dosyadaki çekme mesafeleri ve dosyanın tamamında tereddüde düşüldüğünden Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre karara esas olmak üzere görüş istenilmesine ve gelecek görüş yazısı doğrultusunda planın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir
KARAR NO: 92
Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, pafta:i17d18c3b, 197 ada, 98 parselde 487,42 m2’lik Türkan GLASER adına kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyası gündeme geldi. Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Yalıpınarı mevkii,197 ada 98 nolu parseller de kayıtlı toplam 487,42 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-İki kat İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, çevre emsal teşekkülü içindeki mevcut 3 katlı yapılaşmalar dikkate alınarak ada içerisinde bütünlüğün sağlana bilinmesi için ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak, imar adasının yapı nizamın Ayrık ikiz nizam-İki kattan, Serbest Nizam–3 kat Hmax:9,50 mt Üç Kat olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Ai–2) olan yapılaşma koşulu, Serbest Nizam–3 kat Hmax:9,50 mt Üç Kat yükseklikli olarak tadil edilmiştir. Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri ada içinde yapılaşmış belediyesince ruhsata bağlanarak inşaa edilmiş diğer mevcut binaların çekme mesafeleri dikkate alınarak belediyesince belirlenecektir. Parsellerde yapılan yoğunluk artışı sonucunda alan içinde 80 kişi ek nüfus oluşacağı hesaplanmıştır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)

Tadilat Planı Yapılan Toplam Alan : 487,42 m2
Mevcut İmar Planındaki İnşaat Alanı : 389,93 m2 (487,42 m2x0,80)
Tadilat İmar Planı İnşaat Alanı : 584,90 m2 (487,42 m2x1,20)
İnşaat Alanındaki Artış : 194,97 m2 (584,90 m2-389,93 m2=194,97 m2)
Toplam Nüfustaki Artış : 8 kişi ( 194,97m2/25 m2= 7,7 kişi)
Ek Yeşil Alan İhtiyacı : 80 m2 (8 kişi x 10 m2 yeşil alan=80 m2 yeşil alan)
Yapılan plan değişikli neticesinde yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu 80 m2 yeşil alan miktarı 1/1000 ölçekli tadilat imar planı içerisinde planlama alanın batısında önerilen 80 m2 lik yeşil alan içerisinden karşılanacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacak olarak sunulan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 93
Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, , Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, pafta:İ17D–23-A–1-A, 165 ada, 1 parselde 24,73 m2’lik ve 3 parselde 143,18 m2’lik Çanakkale-İzmir Karayoluna cepheli Cahide BAŞARLAR ve Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi gündeme geldi. 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanan alan, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, pafta I17-D–23-A–1-A, parseller 727-728-731-732-733-734-735-736-737-760 ile ada 165/parseller 1-2-3-7 ve ada 183/parsel 1’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır. 1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlarımız S–3 (serbestnizam-üçkat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilmiş olup, Çanakkale-İzmir karayoluna cepheli ada 165/parseller 1-2-3-7 ‘de kayıtlı taşınmazlarda zemin katta Ticaret kullanımı elde edebilmek ve yapılanma koşulunu Bitişik Nizam olarak belirleyebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur. Sunulan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda planlama alanı cephe aldığı Çanakkale-İzmir karayolu aynen korunmuştur. Planlama alanı güneybatısından gelen mevcut yol ise; bu bölgede Kadastro Yenilemesi yapılması ve bunun sonucunda Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yol koordinatlarının yeniden belirlenmesi neticesinde, Küçükkuyu Belediyesi tarafından iletilen koordinatların plan üzerine aktarılması neticesinde yeniden belirlenmiştir. Planlama alanı içindeki diğer tüm yollar hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda yollara S–3 (serbestnizamüçkat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilen taşınmazlarımızdan ada 165/parseller 1-2-3-7 ‘de kayıtlı taşınmazlar, sunulan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek B-3 (bitişiknizamüçkat) inşaat nizamlı Ticaret+Konut Alanı olarak önerilmiştir. Bitişik Nizam olarak önerilen alanda yapı yaklaşma mesafesi Çanakkale-İzmir karayoluna; mevcut yapılanmalar doğrultusunda, 2.40 m, diğer yollara ve komşu parsellere ise 0 (sıfır) m olarak belirlenmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda 727-728-731-732-733-734-735-736-737-760 ile ada 183/parsel 1’de kayıtlı taşınmazlar ise; mevcut plan kararları aynen kabul edilerek, S-3 (serbestnizamüçkat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilmiştir. Serbest Nizam olarak belirlenen alanda yapı yaklaşma mesafeleri; mevcut yapılanmalar göz önüne alınarak, Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Planlama alanı içinde ilave kat ve yoğunluk artışı yapılmadığı için ilave Donatı Alanı ayrılmamış olarak sunulan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre onayının uygun olup olmadığına göre teklif edilen dosyadaki çekme mesafeleri ve dosyanın tamamında tereddüde düşüldüğünden Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre karara esas olmak üzere görüş istenilmesine ve gelecek görüş yazısı doğrultusunda planın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki Mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi