2013 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
373

2013 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.06.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2013/ 51
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi gereğince Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvelleri düzenlenerek 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.

KARAR NO: 2013 / 52
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere devri uygun görülen bir adet otobüsün kabulü konusu gündeme geldi. 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.maddesine göre “ Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler ” denilmektedir. Söz konusu kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesinin 17.05.2013 tarih ve 9821 sayılı yazısı ile ilgili Belediye Meclisinin almış olduğu 13.05.2013 tarih ve 668 sayılı karar ile Belediyemize devri uygun görülen 35 DB 5013 plaka no.lu otobüsün Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe yoluyla kabulünün uygunluğuna ve gerekli devir teslim işlemlerinin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 53
Zabıta Biriminin 24.05.2013 tarih ve 20131213 sayılı teklifi Belediye Başkanı tarafından Meclise okutturuldu. 02.10.2007 tarih ve 2007/ 72 sayılı Meclis kararı ile Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği kabul edilmiştir. Ancak değişen kanunlar, yönetmelik ve yeni uygulamalar nedenleriyle söz konusu yönetmelik gelen taleplere cevap verememeye başlamıştır. Bu yüzünden Zabıta Birimi güncel bir yönetmelik yapma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonunda yeni yönetmelik hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b,p ve 18/m maddelerine istinaden “ Küçükkuyu Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği” nin kabulüne, yönetmelik gereği alınacak olan harçların yönetmeliğin kabulü ile alınmaya başlanmasına, 02.10.2007 tarih ve 2007 / 72 sayılı meclis kararının iptal edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 54
E*** S***** ve V***** A**** tarafından verilen 19.04.2013 tarihli dilekçe ile adlarına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, 165 ada, 23 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının;İşyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 55
5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi S***** U***** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu kendisini ilgilendirdiğinden toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi S***** U***** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra Adatepe Köyü tüzel Kişiliği adına Muhtar M***** E*** ile Mıhlı Mahallesi 2.Yalıpınarı Sokak sakinleri tarafından verilen 29.05.2013 tarihli dilekçeler Meclise okundu. Konu ile alakalı olan Adatepe Köyü tüzel Kişiliğinin vermiş olduğu 29.05.2013 tarihli dilekçe ile Belediye Meclisinin almış olduğu 04.02.2009 tarih ve 2009 / 9 sayılı Meclis Kararında belirtilen “ arka cephede kalan Adatepe Köyü tüzel Kişiliğine ait yeride almak şartı ile uygunluğuna “ şerhinin kaldırılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bina için iskan verilme işlemlerinin başlatılmasına, alma şerhinin iskan sonrasına bırakılmasına ( Belediye Meclis üyesi S***** U***** gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) diğer üyelerin kabulüyle oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 56
Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,50 K IVa-50K IV d imar paftasında 190 ada 13 parsele ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, pafta 50 K IVa-50K IVd, 190 ada,13 nolu parsele ait 431,27 m2 alanı kapsamaktadır. Plan tadilatı yapılan alan 1/1000 ölçekli mevcut Uygulama İmar Planı içinde Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Aİ-3) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.190 adanın ada bütünlüğüne bakıldığında yapı adasının genel bütünlüğünün Turizm Tesis Alanlarından oluştuğu görülmektedir. 190 ada -13 parsel nolu taşınmazın ada içinde bütünlüğünün sağlana bilinmesi amacıyla konut alanı olarak görülen imar durumu Turizm Tesis Alanı olarak tadil edile bilinmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı çalışması hazırlanmıştır.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Aİ-3) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen yapılaşma koşulu, Ayrık İkiz Nizam Hmax:9,50 mt Emsal:1,7 inşaat yoğunluklu Turizm Tesis Alanı olarak tadil edilmiştir. Yapılan plan değişikliği sonucunda artan inşaat alanından dolayı bölgede yaşayacak yerleşik nüfus sayısında bir artış olmayacağından dolayı her hangi bir ek yeni yeşil alan ihtiyacına gerek yoktur. Turizm Tesis Alanı olarak planlanan alanda yatak başına 7 m2 yeşil alan bırakılacaktır. Kamuya terk edilmesi gerekmeyen bu alanlar ile konaklama tesisi için gerekli olan otopark alanları hazırlanacak mimari vaziyet planında gösterilecektir. İmar adasını oluşturan taşınmazlarda inşa edilecek yapıların derinlikleri 10 mt yi sağlamaz ise Belediye Tip İmar Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden arka bahçe mesafesi 2 mt kadar yaklaşabilir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan ilgili kurumu tarafından onaylı Tadilat İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Teklif tadilat imar planı imar adası bazında hazırlanmıştır. Mevcut uygulama imar planından gelen yollar aynen korunmuş olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.