2013 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
393

2013 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.01.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2013 / 01
5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personelin Tam zamanlı Hemşire Derya ŞEN-Tekniker M**** Ö*** ile kısmi zamanlı Avukat R*** O*** B**** ile olan sözleşmelerin yenilenmesi ve maaşlarının belirlenmesi ve tam zamanlı olarak çalışmak üzere Kurumumuza başvuran Çevre Mühendisi Ş**** G****’in dilekçesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;
1-Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat Refik Olgu BENLİ ile 01.01.2013 -31.12.2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi Zamanlı sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine;
2- Belediyemizde tam zamanlı görev yapan inşaat teknikeri M*** Ö***’in 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1.800,00 TL olarak ödenmesine;
3-Belediyemizde tam zamanlı görev yapan Hemşire D**** Ş**’in 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1.000,00 TL olarak ödenmesine;
4- Belediyemizde tam zamanlı görev yapmak üzere başvuran Çevre Mühendisi Ş**** G**** ile tam zamanlı sözleşme yapılmasının uygunluğuna ve aylık ücretinin net 1.500,00 TL olarak ödenmesine; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 02
394 Sayılı kanununa göre ürettikleri hizmetin nitelik ve içerikleri gereği hafta sonlarında da açık kalmaları gerektiği kabul edilen bazı Süper-Hiper market gibi işyerlerine hafta tatilinde çalışmaları için izin ruhsatı verileceğinden söz konusu ruhsatlar için 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununa göre Meclis karar tarihinden geçerli olmak üzere 2013 yılı için 800,00 ( SekizyüzTürkLirası ) TL ruhsat harç bedeli alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 03
2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 15.maddesine istinaden Beldemizde Bulunan işyerlerine ait 2013 yılı ilan reklam vergi miktarları Tabloda yer alan “EN AZ” ve “EN ÇOK” değerler dikkate alınarak aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup; uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Verginin Tutarı (TL)
En az En çok
02.01.2013
Belediye Meclisince Belirlenen
1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 20 100 50
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 8 40 40
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 2 10 10
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 30 150 75
5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,01 0,25 0,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,02 0,5 0,5

KARAR NO: 2013 / 04
12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir.
Beldemiz Küçükkuyu D–4 gurubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 48 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 10 işçiye tekabül etmektedir. (48 x %20=9,8 =10 işçi)Tam yıl esasına göre 2013 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verildiğinden;2013 mali yılı içinde 5 ay 29 günü geçmemek üzere işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 05
5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında hazırlanan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2013 yılı içinde Belediyemizde çalışan Zabıta memuru ve İtfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 06
Güney Marmara Kalkınma ajansı tarafından yürütülmekte olan Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara yönelik turizmde rekabetçiliğin arttırılması mali destek programı kapsamında Küçükkuyu Belediyesi adına sunulacak olan Küçükkuyu Cittaslow Altyapısının oluşturulması Başlıklı projenin uygulanmasına ve başvuru sahibi olan Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’ın yetkili kılınmasına ve projenin Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunulmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 07
Beldemiz Küçükkuyu’da çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bedelsiz olarak Kurumumuza hibe ettiği 2012 Model Mitsubishi Fuso Canter 859 E çöp Kamyonunun ( Haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 08
04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiraladığımız taşınmaz için aylık kira bedeli Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nden gelen 06.12.2012 Gün ve 3562 sayılı yazı ile 01.01.2013–31.12.2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 865,00 TL ( SekizYüzAltmışBeş TürkLirası) olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen 865,00 TL aylık kiralama bedelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 09
24–27 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta yapılacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına ( EMITT ) beldemizin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması amacıyla katılımın uygunluğuna, Fuar için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, S***** U***** ve Hidayet YILMAZ’ın görevlerine devam etmesine, yapılacak ödemelerin “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 10
S****** S**** ve L****** A**** tarafından verilen 18.12.2012 tarihli dilekçe ile kendilerine ait Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, İ17-D–18-C–3-C Pafta, 154 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; Marangozhane, demirci vb. gürültü ve çevre kirliliği yaratmayacak şekilde atölye tarzı da dahil olmak üzere işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 11
A*** K******* tarafından verilen 07.12.2012 tarihli dilekçe ile kendisine ait Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, İ17-D–18-D–4-C Pafta, 250 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; Marangozhane, demirci vb. gürültü ve çevre kirliliği yaratmayacak şekilde atölye tarzı da dahil olmak üzere işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 12
Küçükkuyu Beldesi, Yalıpınarı Mevkii,50 L Id imar paftasında 197 ada 83–86–87 nolu parsellerde G***** İ******* ve F***** A***** adlarına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan toplam 813,00 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskûn sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt–3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-İki kat İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Parsel bazında imar plan tadilatı yapılamayacağından, başvuru sahibinin maliki bulunduğu 197 ada 86 parsellerin yanında, ada orta çizgisine göre ada içi bütünlüğün sağlanabilinmesi için 86 nolu imar parselin komşusunu oluşturan 83–87 nolu parsellerinde tadilat yapılması gerekmektedir. Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, çevre emsal teşekkülü içindeki mevcut 3 katlı yapılaşmalar dikkate alınarak ada içerisinde bütünlüğün sağlana bilinmesi için ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak, imar adasının yapı nizamın Ayrık ikiz nizam-İki kattan, Serbest Nizam–3 kat Hmax:9,50 mt Üç Kat olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Ai-2) olan yapılaşma koşulu, Serbest Nizam-3 kat Hmax:9,50 mt Üç Kat yükseklikli olarak tadil edilmiştir. Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlana bilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır. Belediyesince ruhsata bağlanarak inşaa edilmiş olan mevcut binaların çekme mesafeleri dikkate alınarak binalar ikizini sırt sırta verdiği komşu imar parselindeki mevcut binalara uygun olarak oluşturulacaktır. Parsellerde yapılan yoğunluk artışı sonucunda alan içinde 13 kişi ek nüfus oluşacağı hesaplanmıştır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)

Tadilat Planı Yapılan Toplam Alanı: 813,00 m2

Mevcut İmar Planındaki İnşaat Alanı : 650,40 m2 (813,00 m2x0,80)

Tadilat İmar Planı İnşaat Alanı: 975,60 m2 (813,00 m2x1,20)

İnşaat Alanındaki Artış : 241,00 m2 (975,60 m2-650,40 m2=325,20 m2)

Toplam Nüfustaki Artış : 13 kişi ( 325,20m2/25 m2= 13 kişi)

Ek Yeşil Alan İhtiyacı: 130 m2 (13 kişi x 10 m2 yeşil alan=130 m2 yeşil alan)

Yapılan plan değişikli neticesinde yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu 130,00 m2 yeşil alan miktarı 1/1000 ölçekli tadilat imar planı içerisinde planlama alanın batısında önerilen 150,00 m2 lik yeşil alan içerisinden karşılanacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacak şartıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 13
Günden dışı olarak görüşülmesine karar verilen Elektronik kartlı su sayacı sistemine geçişin 05.09.2012 tarih ve 2012 / 52 sayılı Meclis kararımız ile 01.01.2013 tarihinden itibaren başlaması kararı alınmıştır. Ancak konu ile ilgili yeterli başvuru olmaması aynı zamanda başvuru yapan firmaların ilgili başvuru işlemlerini yetiştiremeyeceğinden dolayı Kurumumuz ve halkımızın menfaatleri açısından konunun ertelenmesine ve yapılan ilk sözleşme tarihinin başlama tarihi olarak kabul edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.