2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-1

0
366


2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-1
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.02.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2013 / 14
Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 4.Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Zeytin Kurtuluş Günü”nün 20 / Şubat / 2013 tarihinde yapılmasına, Festival için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, S***** U***** ve H****** Y*****’ın görevlerine devam etmesine, yapılacak ödemelerin “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 15
Ocak ayı sonuna kadar verilmesi gereken ilan reklâm beyanname verme süresi geçip, birçok mükellef ilan reklâm beyannamelerini süresinde veremedikleri dikkate alınarak ilan reklâm beyanname verme süresinin 31.03.2013 tarihine kadar uzatılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 16
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 0.20 YKR alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 17
Beldemizin tanıtımına katkı sağlamak ve Belediyemizin hizmetlerini ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak için hiçbir şekilde ücret ödemeden bilabedel olarak basın ve halkla ilişkiler konularında Beldemizde TRT, İHA gibi önemli kuruluşların temsilciliğini yapan B**** E*****’ten dilekçesine istinaden gerekli görüldüğü zamanlarda basın danışmanı olarak faydalanılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 18
5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 / a maddesine istinaden Kurumumuz bünyesinde futbol okulu kurulmasına, kurulan futbol okulunun isminin “ Küçükkuyu Belediyesi Futbol Okulu ” olmasına ve yapılacak her türlü giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 19
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da isim verilmemiş ekli krokide gösterilen;
1-Sahil Mahallesi’nde H**** B***** Sokak ile H*** Mehmet Ali TOSUN Sokak arasında isim verilmemiş bulunan sokağa; Eski Milletvekillerimizden, Küçükkuyulu, Beldemize ve ülkemize faydalar getirmiş bulunan Orhan ÜRETMEN isminin verilmesine ve sokağın isminin “ Orhan ÜRETMEN Sokak” olmasına,
2-Sahil Mahallesi Bülent ECEVİT Cadde’sinden Pakize Hanım Sokak’a inen sokağın isminin; Kurumumuz tarafından yaptırılan içme suyu deposu için şahsına ait taşınmazı bağışlayan İ****** B*****’ın annesinin isminin verilmesine ve sokağın isminin “K**** B***** Sokak” olmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 20
Yeşilyurt Köyü Tüzel Kişiliği adına Muhtar T***** U*** tarafından verilen 16.01.2013 tarihli dilekçe ile Yeşilyurt Köyü Tüzel Kişiliğine ait Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, İ17-D-22-B-2-A Pafta, 319 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 21
Y**** C*** ve E** C*** tarafından verilen 18.01.2013 tarihli dilekçe ile Y**** C*** ve E** C*** adlarına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Adatepe Mevkii, 3 Pafta, 322 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 22
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Liman içi Mevkiinde bulunan Kurumumuza ait 1 nolu büfenin sözleşmesi 31.01.2013 tarihinde bittiğinden ve yeni bir kiralama ihalesine çıkılmayacağından söz konusu 1 nolu büfenin Kurumumuzca kaldırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 23
Küçükkuyu Beldesi, Ayvalık İ17-d-18-d-4-d,50 K IVa imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı adına resen yapılan Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, İ17-d-18-d-4-d imar paftasında dikey 4 379 700-4 380 800,yatay 465 800-465 900 koordinatları arasında kalan alan ile, 50 K IVa imar paftasında dikey 4 379 900-4 380 000,yatay 466 500-466 600 koordinatları arasında kalan toplam 3.741,714 m2 lik alanı kapsamaktadır. Mevcut Uygulama İmar Planında, İ17-d–18-d-4-d imar paftasında Yeşil Alan olarak görülen 1.863,084 m2’lik alan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında kaldırılarak Kapalı Pazar Yeri olarak tadil edilmiştir. Kaldırılan 1.863,084 m2’lik Yeşil alana istinaden 1/1000 ölçekli Tadilat imar planında 50 K IVa imar paftasında Koca derenin yanında bulunan ve Mevcut Uygulama İmar Planında pazaryeri olarak görülen alanın yaklaşık olarak 1.878,63 m2’lik bölümü yeşil alan olarak tadil edilmiştir. Kapalı Pazar Yeri Alanı olarak önerilen alanın yapılanma şartı Emsal:1,50 hmax:11,00 mt (3 kat) inşaat yoğunluklu olarak planlanmıştır. Kapalı Pazar Yeri Alanı yapı yaklaşma mesafeleri ise yollardan 5 mt olarak önerilmiştir ve teklif plana işlenmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat imar planında toplam nüfusu arttırıcı herhangi bir değişiklik yapılmamış, yalnızca fonksiyon değişikliğine gidilmiştir. 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında büyüklükleri korunarak mevcut pazaryeri yeşil alana, yeşil alan pazaryerine dönüştürülerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
PLAN NOTLARI

1. KAPALI PAZARYERİ ALANI OLARAK PLANLANAN ALANDA YAPILANMA KOŞULU EMSAL:1,50 HMAX:11,00 MT 3 KAT OLACAKTIR.

2. YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ YOLLARDAN 5MT DİR.

3. EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.

4. RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

5. ”HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

6. 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK ”SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK” VE ”OTOPARK YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

7. PLANDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

8. İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

9. ALANIN 1.DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE, YAPILACAK OLAN BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA ” AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

10. PLANLAMA ALANINI DA KAPSAYAN BÖLGE İÇİN HAZIRLANAN ÇANAKKALE VALİLİK MAKAMININ 06/01/2005 TARİH–67 SAYILI OLURLARI İLE TEŞEKKÜL ETTİRİLEN KOMİSYONCA ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN KRİTERLERE AYNEN UYULACAKTIR