2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-2

0
281

2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-2

KARAR NO: 2013 / 24
Ayvacık Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2008/128 esas numaralı dosyada; Davacı Hacı Hanife Vakfını temsilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Çanakkale Vakıflar Şube Müdürlüğü’nün açtığı ortaklığın giderilmesi davasında 12.07.2012 tarihle ek bilirkişi raporunda;
Küçükkuyu Belediye Başkanlığının da hissedar bulunduğu;
A. Adatepe Köyü 296 Ada, 7 nolu parseldeki arsanın 1.000,00 m2 olduğu, adı geçen yerin Belediye mücavir alanı içinde kaldığı ancak yol cephesinin yeterli olmamasından dolayı ifrazının mümkün olmadığı belirtilmiştir.
B. Adatepe Köyü 303 Ada, 1 nolu parseldeki arsanın 4.000,00 m2 olduğu, adı geçen yerin Belediye mücavir alanı içinde kaldığı, Hacı Hanife Vakfının hissesinin 527/1000 olduğu, bu hisseye m2 olarak isabet eden kısmın 2.108,00 m2 olduğu buna göre de 303 ada, 1 nolu parselin yüzölçümü ve yol cephesi müsait olduğundan Hacı Hanife Vakfının payı itibariyle müstakil olarak ve diğer kalan parça da paylı hisse olarak 2 ayrı parsel olarak ifrazının mümkün olduğu belirtilmiştir.
24.01.2013 tarihli celsede diğer bütün davalılar ifraza muvafakat ettiklerini yazılı olarak beyan etmişlerdir. Küçükkuyu Belediye Başkanlığına muvafakat konusunda beyanda bulunması için süre verilmiştir. Bu konuda muvafakat verilmesinin uygunluğuna ve muvafakatnameyi imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 25
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii,İ17-D-23-A-1-B imar paftası, 262 ada, parsel:24-25’de Coşkun EGE adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, 603,00 m2’lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmazlar Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı içinde kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-İki kat Taks:0,40 İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedirler.
Parsel bazında imar plan tadilatı yapılamayacağından, başvuru sahibinin maliki bulunduğu 262 ada 24 parsellerin yanında, ada orta çizgisine göre ada içi bütünlüğün sağlanabilinmesi için 24 nolu imar parselinin ikizini oluşturan 25 nolu parselde de tadilat yapılması gerekmektedir.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu taşınmazların imar durumu Aİ–2 (Ayrık İkiz nizam-İki kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.
Parsellerin içinde yer aldığı imar adası incelendiğinde plan değişikliği sunulan 262 ada 24–25 nolu imar parsellerine ada orta çizgisine göre komşu 262 ada 20-21-22-23-26-27 nolu parsellerde ve ada içindeki diğer imar parsellerinde Küçükkuyu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış Aİ-3 (Ayrık İkiz Nizam-Üç kat), inşaat yoğunluklu yapılaşmalar bulunmaktadır.
Üst ölçekli Plan ve Plan Notları, imar adası içindeki yapılaşma ve ada orta çizgisi baz alınarak, taşınmazlarda yoğunluk ve kat artışına gidilerek Ai-2 (Ayrık İkiz nizam-İki kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olan mevcut imar durumunun Aİ-3 (Ayrık İkiz nizam-Üç kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
Sunulan Tadilat imar planı teklifinde İmar adasının ada orta çizgisi, ada içindeki yapılaşmalar göz önüne alınmıştır.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında; plan tadilatı teklif edilen 262 ada- 24,25 nolu imar parsellerinin içinde bulunduğu imar adasının ada orta çizgisi, üst ölçekli plan ve plan kararları, imar adası içerisindeki mevcut yapılaşma durumu da dikkate alınarak taşınmaz için yapılanma koşulları Aİ-3 (Ayrık İkiz nizam-Üç kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.
Parsellerde yapılan yoğunluk artışı sonucunda alan içinde 10 kişi ek nüfus oluşacağı hesaplanmıştır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
Tadilat Planı Yapılan Toplam Alanı: 603,00 m2
Mevcut İmar Planındaki İnşaat Alanı : 482,00 m2 (603,00 m2x0,80)
Tadilat İmar Planı İnşaat Alanı: 723,00 m2 (603,00 m2x1,20)
İnşaat Alanındaki Artış : 241,00 m2 (723,00 m2-482,00 m2=241,00 m2)
Toplam Nüfustaki Artış: 9,64 Kişi yaklaşık 10 kişi ( 241,00m2/25 m2= 9,64 kişi)
Ek Yeşil Alan İhtiyacı: 100 m2 (10 kişi x 10 m2 yeşil alan=100 m2 yeşil alan)

Yapılan plan değişikli neticesinde yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu 100,00 m2 yeşil alan miktarı 1/1000 ölçekli tadilat imar planı içerisinde planlama alanın kuzeyinde bulunan yeşil alana ek olarak bırakılan 107,41 m2 lik yeşil alan içerisinden karşılanacaktır. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecek şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılması Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 26
KÜÇÜKKUYU-ADATEPE 50 K IV a imar paftasında KÜÇÜKKUYU KÖRFEZ Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanan alan, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta I17-D–23-A–1-B, ada 287, parseller 1–2–3–4 ve 5’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar Aİ-2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilmiş olup, planlama alanı içinde oluşturulan parselasyonlar Ayrık İkiz nizam yapılanma koşuluna imkân vermediği ve planlama alanı üzerinde inşa edilmiş yapılardaki yapılanma koşulları ile yapı yaklaşma mesafelerini koruyabilmek ve planlama alanı içinde kat ve yoğunluk artışına gidebilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda; mevcut planda önerilen, tüm yollar aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda Aİ–2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilen yapılanma koşulları, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek S–3 (serbest nizam üç kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak belirlenmiştir. Serbest Nizam olarak yapılanma koşullarının önerildiği planlama alanı içinde boş parsellerdeki yapı yaklaşma mesafeleri; planlama alanı üzerinde inşa edilmiş yapılardaki yapılanma koşulları ile yapı yaklaşma mesafeleri doğrultusunda, Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Bu Tadilat İmar Planı sonucunda mevcutta 35 kişi olan nüfus sayısı 18 kişi artarak 53 kişiye ulaşmıştır. Bu nedenle planlama alanı içinde ilave gelen 18 kişilik nüfus için gerekli olan 180 m2 Yeşil Alan ihtiyacı planlama alanının batısında; mevcutta yol olan alanın gerek devamlılığının olmaması gerekse bu yoldan cephe alan parsel olmaması sebebiyle güneyindeki Yeşil Alan ile bütünleşecek şekilde, önerilen Yeşil Alan içinde ayrılmış olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Planlama sonucunda elde edilen değerler aşağıda verilmiştir.

MEVCUT TADİLAT FARK
Konut Alanı 1100,24 m2 1100,24 m2 —
Konut İnşaat Alanı 880,19 m2 1320,29 m2 + 440,10 m2
Nüfus 35 kişi 53 kişi + 18 kişi
Yeşil Alan 1963,76 m2 2293,04 m2 + 329,28 m2
Gerekli Yeşil Alan — 180 m2 —

KARAR NO: 2013 / 27
Meclis üyeleri tarafından gündem dışı olarak teklif edilen konu gündeme geldi. Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi Pafta:i17d22b2b,170 ada,1 parselin önünde bulunan Kurumumuza ait taşınmazın kamu yararı olacağı için satışının uygunluğuna ve satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 28
Gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen; Şehir plancısı Hüseyin UZUN tarafından verilen dilekçe ile Belediye Meclisimizin 02.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararında “Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır.” İbaresinin plancı tarafından sehven yanlış yazıldığı ve bu yanlışlığın düzeltilmesi talep edilmiştir.2013 / 12 sayılı Meclis kararımız da yazılan “Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır.” İbaresinin “Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 3 mt komşu parsellerden 3 mt olacaktır.” şeklinde değiştirilmesine ve 02.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı karardaki diğer ifadelerin aynen kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.