2013 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
357

2013 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine eklenen 07.06.2007 tarih ve 5675 S.K./3.maddesine istinaden Küçükkuyu Belediye Meclisi olağanüstü olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14.11.2013 Perşembe Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO:88
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 06.11.2013 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan konutların atıksularının Belediyemiz kanalizasyon şebekesine bağlatma işlemleri giderlerine katkı sağlanması için sitelerden “kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli” alınması konusu gündeme geldi.
Belediye Encümenimizin 18.07.2013 tarih ve 161 sayılı kararı ile “Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesinde bulunan kooperatiflerden gelen Belediyemiz kanalizasyon şebekesine atıksuların bağlatma talepleri incelendi. Yapılan kanalizasyon şebekesi giderlerine katkıda bulunmak amacıyla sistem tamamen çalışmaya başladıktan sonra hesaplanacak katılım bedellerinden mahsup edilmek üzere sitede oturanların tamamının ödemesi şartıyla daire başına peşin 500,00 TL ( Beşyüz Türk Lirası) kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli alınmasına, bedelin yatırıldıktan sonra bağlantı yapılmasına ve konunun ilk yapılacak meclis toplantısında görüşülmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.” Denilmektedir. Alınan karara istinaden sistem tamamen çalışmaya başladıktan sonra hesaplanacak katılım bedellerinden mahsup edilmek üzere sitede oturanların tamamının ödemesi şartıyla daire başına peşin 500,00 TL ( Beşyüz Türk Lirası) kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli alınmasına, bedelin yatırıldıktan sonra bağlantı yapılmasına 07.08.2013 tarih ve 57 sayılı Meclis kararı ile karar verilmiştir. Ancak daha önceki yıllarda siteler ile kanalizasyon hattına bağlanmak için yapılan protokoller bulunmaktadır. Sitelerin mağdur olmaması ve mükerrer ödemenin önüne geçilmesi amaçlarıyla “İlgili protokollerde belirtilen bağlantı ücretlerini yatırmış olan siteler için yatırılan tutarların mahsup edilerek aradaki farkın sitelerden talep edilmesi” ibaresinin 57 sayılı meclis kararına eklenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:89
Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2:Belediye Meclisimizin 04.09.2013 tarih ve 67 sayılı kararı ile gerekli etüt ve incelemelerin yapılarak bir sonraki Mecliste görüşülmesine karar verilen 01.06.2013 Gün ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü’nün vermiş olduğu değişiklik tekliflerinin görüşülmesi gündeme geldi.
Küçükkuyu Belediyesi 1/1000 Uygulama İmar Planı, 1/5000 Nazım imar Planı ve Plan notlarının 1.Haziran.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 8 Eylül 2013 tarihinde tekrar düzenlenen ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda Plan ve Plan Notlarımızda revizyon yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Küçükkuyu Belediyesi 1/1000 Uygulama İmar Plan Notları’nda bulunan ağıdaki maddelerin;
13) Eğimli Arazilerde birden fazla bodrum kat kazanılamaz ibaresinin;
Eğimli arazilerde bina temelinin sağlam ve kararlı bir zemine oturtulması zorunlu olduğu için kazılan temelin ilgi hüküm gereğince doldurulması gerekmektedir. Aksi durumda bodrum katın dışında zemin katında toprağa gömülmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak ve özelikle yaz aylarında çekilmez bir duruma gelen otopark ihtiyacını da yardımcı olması açısından 13 numaralı plan notunun:
Eğimli arazilerde birden fazla bodrum kat kazanılamaz ancak gerektirdiği hallerde inşaat temelinin daha sağlam ve kararlı bir zemine oturtulması gereken parsellerde aşırı eğimden dolayı ortaya çıkan 2. Bodrum OTOPARK VE ORTAK KULLANIM ( depo, ardiye, garaj, kapıcı dairesi, odunluk, kömürlük ve sığınak vb. ) dışında kullanılamaz ve iskan edilemez Bu alanlar toplam inşaat alanına dahil edilir emsale dahil edilmez şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile
17) 3 Katlı yapılarda son katta tabliyeden sonra hiçbir şekilde bağlantılı piyes oluşturulamaz ibaresinin kaldırılarak; 1 Haziran 2013 tarihinde 28664 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin’’ 31. maddesine istinaden Belediyemiz yetki sınırları içerisindeki katlı yapılarda son katla bağlantılı çatı arası piyeslerinin alanı inşaat taban alanının yarısını geçemez 90 cm Parapet üzerinden çatı yapılabilir. Çatı mahya yüksekliği 3,50 m yi geçemez. Çatı arasına bağımsız bölüm yapılamaz. Bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde Küçükkuyu Belediyesi yetkilidir.” şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile

18) 1/1000 uygulama imar plan notlarının 18. Maddesinde bahsedilen” Yapılaşma yüzdesi olmayan 2 kat (H6.50 mt) yüksekliğine sahip parsellerde son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir.0.90 cm parapet bina yüksekliğine dahil değildir. Bu yükseklik üzerinden %33 meyille çatı oluşturulabilir.” İbaresinin aynen uygulanmasına oybirliği ile
19) 1/1000 uygulama imar plan notlarının 19. Maddesinde bahsedilen ”TAKS:0.20-KAKS:0,.40 yoğunluğuna sahip iki katlı yapılarda son kata bağlı çatı kullanımı arasında (çevre yapılaşmaları dikkate alınarak 90 cm parapetin üzerinden %33 meyille) son kata bağlantılı olacak kullanımlarda E (max):0.50 olacaktır.” İbaresinin aynen uygulanmasına oybirliği ile
20) 1/1000 uygulama imar plan notlarının 20. Maddesinde bahsedilen “ TAKS:0.15-KAKS:0.30 Yoğunluğuna sahip iki katlı yapılarda son kata bağlı çatı arası kullanımında ( Çevre yapılaşmaları dikkate alınarak 90 cm parapetin üzerinden %33 meyille ) son kata bağlantılı olacak kullanımlarda E ( MAX) : 0.37 olacaktır” ibaresinin aynen uygulanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.