2014 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

2014 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.12.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 102
Gündem 1: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın kira bedeli konusu gündeme geldi. 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiraladığımız makbere mevkii,345 parseldeki taşınmaz için 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek aylık kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 103
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Beldemiz Küçükkuyu’da kurulacak olan baz istasyonları için yer tespiti yapılması konusu gündeme geldi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.12.2014 tarih ve 20143606 sayılı yazısı ile aşağıda belirtilen kurumumuza ait alanlara baz istasyonu konulmasının uygun olduğuna, Beldemizde hali hazırda mevcut bulunan baz istasyonlarının kiralama sözleşmelerinin bitimine müteakip belirlenen yerlere taşınmasına, fiyat tarife cetvelinde kiralama ücretinin belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
1-Gökçetepe Mahallesi Derya Mavikent sitesi üstünde ve yanında bulunan 1.390 m2 ve 768 m2 lik Kurumumuza ait park alanı
2-Mıhlı Mahallesi Deniz Kızı sitesi üzerinde bulunan Belediyemize ait park alanı
3-Mıhlı Mahallesi Yeni Fulya Sitesi üzerinde bulunan 736 m2 lik Kurumumuza ait zeytinlik
4-Mıhlı Mahallesi Sen-Seç Sitesi üzerinde bulunan Belediyemize ait yeşil alan
5-Gökçetepe Mahallesinde Futbol sahası üzerinde bulunan Kurumumuza ait 1.000 m2 lik yeşil alan
6-Mıhlı mahallesi Adatepe yolu üzerinde bulunan Belediyemize ait 507 ada,22 parselde kayıtlı 687 m2lik zeytinlik

KARAR NO: 104
PİN: UİP-309,11

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Kurumumuzca 11.11.2014 tarih ve 20143431 sayılı yazı ile görüş istenilen 374 ada, 1 ve 2 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 10440 sayılı yazısına istinaden dosya müellifi şehir ve bölge plancısı tarafından hazırlanan ek rapora göre; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Köyü, Yalıpınarı mevkii,374 ada,1 ve 2 nolu parsellerde Fatma DEMİRKUL adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine başlandı. Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 02/12/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu.” Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkide bulunan tapuda; İ17D-19D-4A pafta, 374 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde Fatma DEMİRKUL adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup, dosya üzerinde yapılan incelemede teklif edilen 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Kasım 2014 tarih ve 10440 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün plan onamasına ilişkin görüşüne istinaden ve planı hazırlayan Şehir Plancısının sunmuş olduğu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine yönelik ek açıklama raporu komisyonumuzca yapılan değerlendirme ve incelemede uygun olduğu kanaatine varılmıştır. “ Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

FATMADEMİRKUL_EKRAPOR1000

50L1A-TADİLAT

50L-Id TADİLAT

FATMADEMİRKUL_RAPOR1000

RAPOR-1000-BAŞLIK

KARAR NO: 105
PİN:NİP-304,2 – PİN:UİP-308,2
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi Hüseyin SAKALLI gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi Hüseyin SAKALLI toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra; Akif ARCAN ve Musa SAKALLI tarafından ayrı ayrı dilekçeler verilerek 02.12.2014 tarihinde 05.10.2014 tarihli meclis toplantısında alınan 100 ve 101 sayılı meclis kararlarına itiraz dilekçeleri sunulmuştur. Dilekçeler Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından meclise okundu. Dilekçelerde yapılan inceleme neticesinde; Akif ARCAN ve Musa SAKALLI tarafından 05.10.2014 tarih ve 100 ve 101 nolu Belediye Meclisi kararlarına gerekçeleri belirtilerek planların yasal ilan sürecinde itiraz edilmiştir. Söz konusu taşınmazın idare mahkeme kararları ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 2730 sayılı yazısı ekinde gönderilen 16.10.2014 tarih ve 1952 sayılı kurul kararı ile yasal prosedürleri tamamlanmıştır. İtiraz dilekçelerinde internet sitesinde 1/5000 lik ve 1/1000 lik planların plan tadilatlarının açıklama raporlarının plan notlarının bulunmadığı dolayısıyla konut, yeşil alanların yoğunluk durumlarının ayrıca sivil mimarlık örneği koruma altına alınan binaların nasıl planlandığının anlaşılamadığını ifade ederek; 100 ve 101 sayılı meclis kararlarının iptal edilmesi talep edilmiştir. Sivil mimarlık örneği koruma altına alınan binaların planlanması, projelendirilmesi Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü ilgilendiren bir konudur. Fen İşleri Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 20143597 sayılı yazısı ile ilgi meclis kararları ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğü giriş salonundaki ilan panosuna asıldığı, askı tutanakları ve diğer evraklardan anlaşılmaktadır. Ancak internet sitesinin güncelleme programında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle programda yüklenmiş olarak görülmesine rağmen sitede gözükmemesi nedeniyle yayınlanamadığına dair Fen İşleri Müdürlüğü’nün aynı sayılı yazısına istinaden internet sitesinde kararların yayınlandığı ancak eki paftalar ve raporların görülmediğinden ilanın kısmen eksik olduğuna yapılan itiraz dilekçelerinin kabulüne, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 2730 sayılı yazısı ekinde gönderilen 16.10.2014 tarih ve 1952 sayılı kurul kararı ile uygunluğu onaylanan tescilli 164 ada 25 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve açıklama raporu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve açıklama raporlarının aynen geçerliliğine, 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesi gereğince karar ve eklerinin 03.12.2014 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak bir ay süreyle askıya asılmasına ve internet sitesinde ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

1 -5000 NAZIM İMAR PLAN I DEĞİŞİKLİĞİ

1-1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1-1000

PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1-5000