2015 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
529

2015 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.08.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015/37
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 05.08.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Haziran ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 1:Kurumumuz norm kadrolarında yapılacak değişikliğin görüşülmesine başlandı. Yapılan görüşmeler sonunda; 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince kapsamında Kurumumuz norm kadrosunda Genel İdare Hizmetleri hizmetler sınıfında yer alan Belediye Trafik Memuru kadrosunun hazırlanan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile kaldırılmasına ve Memur kadrosu ile değiştirilmesinin uygunluğuna, ekli listede bulunan II ve IV sayılı cetvellerin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/38
Belediye Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Beldemiz Küçükkuyu kışın onbin yazın ise ellibinleri bulan nüfusuyla her geçen büyüyen bir turizm beldesidir. Artan nüfusa istinaden Belediyemizin de hizmet alanı genişlemiştir. 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.maddesine göre “ Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler ” denilmektedir. Kurumumuz hizmetlerinin aksamaması, çöp araçlarımızın eski ve yıpranmış olması ile vatandaşlarımıza zamanında ve tam olarak hizmet vermek amaçlarıyla temizlik hizmetlerinde ihtiyaç olan, kardeş kentimiz Ankara İlimizin Çankaya Belediye’sine ait bir adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun kurumumuza izbedel ile bağış yapılması suretiyle alınmasına, devir teslim işlemleri için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/39
Belediye Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 10.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin 05 -06 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenmesine, Festival için yapılacak giderlerin temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “ Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/40
UİP-309,14
Belediye Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4:Şehir Plancısı Hüseyin UZUN tarafından verilen 30.07.2015 tarihli dilekçede “ Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 29 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 154 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 22 nolu parselleri kapsamakta olup,50L-Id nolu plan paftasında plan değişikliği sınırları içinde söz konusu ada ve parseller gösterilmiş ve bu haliyle onay görmüştür. Ancak onaylanan plan değişikliği paftası içinde yer alan 154 ada-8 parsel nolu taşınmaz plan açıklama raporunda sehven hata yapılarak eksik yazılmıştır. Eksikliğin sadece plan açıklama raporunda olduğu onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği teklifinde söz konusu taşınmazın plan değişikliğinde dâhil olduğu görülmektedir. Bu nedenle ilgi kararın açıklama raporu düzeltilmiş eksik kalan 8 parsel ilave edilmiş haliyle Plan açıklama Raporunda onayı ” talep edilmektedir. Dilekçenin kabulüne, 8 parsel ilave edilmiş olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
MEVCUT_UYGULAMA_İMAR_PLN-
PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU
TADİLAT_İMAR_PLN_PLA-a4
KARAR NO: 2015/41
NİP-304,4
Belediye Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde Hikmet DOĞAN, Ahmet DOĞAN, İsmail DOĞAN, Meliha BAYAR, Makbule ÇAĞLAR, Orhan ÖZDEMİR, Mehmet Ali ÖZDEMİR, Siyami ÖZDEMİR, Mustafa ÖZDEMİR ve Emine ÖZDEMİR adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı dosyası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılan kurum görüş yazısı gelmediğinden, görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında dosyanın görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/42
UİP-308,6
Belediye Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde Hikmet DOĞAN, Ahmet DOĞAN, İsmail DOĞAN, Meliha BAYAR, Makbule ÇAĞLAR, Orhan ÖZDEMİR, Mehmet Ali ÖZDEMİR, Siyami ÖZDEMİR, Mustafa ÖZDEMİR ve Emine ÖZDEMİR adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılan kurum görüş yazısı gelmediğinden, görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında dosyanın görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/43
Belediye Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: Belediyemiz Garaj Amirliği tarafından verilen gündem dışı teklifin görüşülmesine başlandı. Söz konusu teklifte “ Yaz sezonunda nüfus yoğunluğumuzun artması ile günde 6 araç ile katı atık ve çöp toplama hizmeti veren Belediyemiz çöp kamyonları, topladığı çöpleri 25 kilometre mesafede Ayvacık Belediyesine ait çöp toplanma yerine götürmektedir. Her bir aracın gidiş-geliş günde 50 kilometre yol kat ettiği düşünüldüğünde 6 araç ile 300 kilometrelik bir mesafenin tüketilmesi ile zaman, işçilik ve amortisman maliyetleri had safhaya çıkmakta, hizmet kalitesi ise düşmektedir. Maliyetlerin en aza indirilmesi, hizmetlerin daha verimli ve etkin halde gerçekleştirilmesi amacıyla günde 1 sefer ile toplanan çöp ve katı atıkların nakliyesini yapmak maliyetleri düşüreceği gibi, personel ve araçların da daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Bu maksatla nakliye ihtiyacının karşılanması için araç” talep edilmektedir. 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.maddesine göre “ Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler ” denilmektedir. İlgi kanuna istinaden Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak şartıyla bir adet aracın satın alınmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.