2015 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
504

2015 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.04.2015 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015 / 19
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 01.04.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. MART ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı.
Gündem 1: Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından kanun gereği Belediye Başkanı C***** B***** yerini Meclis birinci başkan vekili S**** S****’e bıraktı. Daha sonra gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi,19/2 fıkrası,26/4 fıkrası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) ve bu konuda 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin 2014 yılı yıllık faaliyet raporu kitap halinde hazırlanmıştır. Meclis toplantısından önce meclis üyelerine dağıtılmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda Meclise detaylı bir şekilde sunulan kurumumuzun 2014 yılı faaliyetlerinin yeterli olduğu görülerek 01.01.2014–31.12.2014 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2014 yılı faaliyet raporunun kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2015 / 20
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan A** C*** (6 oy) ve CHP siyasi parti grubundan V**** Y***** (6 oy) bir yıl görev yapmak üzere belediye encümenine seçilmişlerdir.
KARAR NO: 2015 / 21
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Şebekesi, Pompa İstasyonları Gaz Ölçümü ve Güvenlik Sistemleri için Muhtelif Malzeme Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.nden kredi kullanılması konusu gündeme geldi. Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Şebekesi Pompa İstasyonları Gaz Ölçümü ve Güvenlik Sistemleri için Muhtelif Malzeme Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 227.055- (ikiyüzyirmiyedibinellibeş) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A,Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı C***** B*****’ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2015 / 22
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: 1 Adet 4×4 Çift Kabinli Kamyonet Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş nden kredi kullanılması konusu gündeme geldi. 1 Adet 4×4 Çift Kabinli Kamyonet Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş ‘den 80.417-(Seksenbindörtyüzonyedi ) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerinin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100 ‘üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ‘ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş ‘ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş ‘nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun‘un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı C***** B*****ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2015 / 23
PİN:UİP:308,4
Belediye Başkanı C**** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: 04.03.2015 tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verilen Beldemiz Küçükkuyu pafta:İ17D22B1C, Ada:285, 1,2,3 ve 4 nolu parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği teklifi için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 2310 sayılı yazısı ile gerekli kurum görüşü gelmiştir. İlgi görüş yazısında ; “Mevcut imar planında konut alanı ayrık nizam 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşulunda bulunan 2 adet konut adasının kuzeydoğusunda yer alan 7 m’lik ve güneyinde yer alan 5 m.lik yaya yolları kaldırılmış ve yapılan tadilatla, konut adaları bir bütün hale getirilerek ve konut adaları arasına ve kuzey doğusunda yeşil alanlar oluşturularak yeniden düzenleme yapılmıştır. Yapılanma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Plan açıklama raporundan anlaşıldığı üzere, yapılan düzenleme ile planlama alanında ek 22 kişilik nüfus oluştuğu ve bu nüfusun ihtiyacı olan 220 m2 yeşil alan ilave edilmiştir.” Denilmektedir. Ayrıca teknik ve sosyal donatı altyapı alanlarının hesabı parsel büyüklüğünü sağlamadığı için Belediyemiz tarafından yapılacak revizyon imar planlarında toplu olarak değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonunda kurum görüşüne istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
MEVCUT
TADİLAT
285ADA_RAPOR1000_mekansal

KARAR NO: 2015 / 24
PİN-UİP:308,3
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: 04.03.2015 tarih ve 18 sayılı meclis kararı ile bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta:50KIVA, ada:118, 8 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Değişikliği için Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nden 07.01.2015 tarih ve 20150051 sayılı yazımız ile kurum görüşü istenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih ve 18090 sayılı ve 20.03.2015 tarih ve 53550 sayılı görüşü doğrultusunda belirtilen “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 17. ve 18. Maddelerine dayanılarak çıkarılan ve halen yürürlükte bulunan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik gereği, Karayolları istimlak sınırından itibaren 41. Maddede belirtilen altı ticaret üstü konut yapıların yapı çekme mesafelerinin en az 5 metre mesafede olması ve gelen görüşe göre “Mevcut binaların önünden kamulaştırma sınırına kadar olan mevcut haliyle kullanılan terasların kaldırılması kaydı ile mevcut binaların kullanılmasında sakınca olmadığı ve 37. Maddede belirtilen kavşak mesafesi şartını sağlamadığı , yeni yapılacak ve açılacak tesis olmadığı için geçiş yolu izin belgesi verilmesi mecburiyetinin bulunmadığı belirtilmiştir.” Yapılan görüşmeler sonunda; Mevcutta kullanılmakta olan terasların kaldırılması ve karayolu ile bağlantılı araç giriş çıkışı kesinlikle yapılmaması şartıyla hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU
MEVCUT_UYGULAMA_İMAR_PLANI

UYGULAMA_İMAR_PLANI_TADİLATI

KARAR NO: 2015 / 25
PİN-UİP:304.3
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: 04.03.2015 tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verilen Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepemahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon + ilave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi için Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 20.03.2015 tarih ve 53841 sayılı yazısı ile kurum görüşü gönderilmiştir. İlgi kurum görüşünde “Bahse konu olan taşınmaz; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine dayanılarak çıkarılan ve halen yürürlükte bulanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki yönetmeliğin 37. Maddesi gereği tesis-giriş çıkışların kavşağa en az 100.00 metre mesafede olması gereken kavşak şartını sağlamadığı,40.maddesi gereği Akaryakıt Tesislerin Karayolları sınırına en az 40.00 metre olan cephe şartını sağlamadığı,41.maddesi gereği mevcut akaryakıt tankların ve binaların en az 25.00 metre olan geri çekme mesafesi şartını sağlamadığı ve ayrıca 42.maddesindeki Devlet ve İl Yolları dışındaki yollara bağlantı yapılması şartlarını sağlamadığı tespit edilmiş olup ilgili parselde yapılmak istenen 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği yapılması uygun değildir.” denildiğinden kurum görüşüne istinaden hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Revizyon + ilave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU

I17D23A_NİP_MEVCUT

I17D23A_NİP_DEĞİŞİKLİK

KARAR NO: 2015 / 26
PİN-UİP:308,5
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: 04.03.2015 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verilen Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepemahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A-1-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 20.03.2015 tarih ve 53841 sayılı yazısı ile kurum görüşü gönderilmiştir. İlgi kurum görüşünde “Bahse konu olan taşınmaz; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine dayanılarak çıkarılan ve halen yürürlükte bulanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki yönetmeliğin 37. Maddesi gereği tesis-giriş çıkışların kavşağa en az 100.00 metre mesafede olması gereken kavşak şartını sağlamadığı,40.maddesi gereği Akaryakıt Tesislerin Karayolları sınırına en az 40.00 metre olan cephe şartını sağlamadığı,41.maddesi gereği mevcut akaryakıt tankların ve binaların en az 25.00 metre olan geri çekme mesafesi şartını sağlamadığı ve ayrıca 42.maddesindeki Devlet ve İl Yolları dışındaki yollara bağlantı yapılması şartlarını sağlamadığı tespit edilmiş olup ilgili parselde yapılmak istenen 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği yapılması uygun değildir.” denildiğinden kurum görüşüne istinaden hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
17D23A1A_UİP_DEĞİŞİKLİĞİ_

17D23A1A_UİP_MEVCUT

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU