2015 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
808

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.01.2015 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015 / 01
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 07.01.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. ARALIK ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kurumumuz norm kadrosunda teknik hizmetler sınıfında yer alan ölçü ayar memuru kadrosunun hazırlanan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile kaldırılmasına ve mühendis kadrosu ile değiştirilmesinin uygunluğuna, ekli listede bulunan II ve IV sayılı cetvellerin uygunluğuna,
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R**** O*** B**** ile 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi Zamanlı sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine,
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Mühendis M**** B**** M**** ile 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin 1.900,00 TL’den ödenmesine,
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere başvuran Mühendis Ö**** D****’in başvurusunun kabulüne, 09.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşme yapılmasına ve aylık ücretinin 1.900,00 TL’den ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 02
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir.
Beldemiz Küçükkuyu D–4 gurubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 48 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 10 işçiye tekabül etmektedir. (48 x %20=9,8 =10 işçi)Tam yıl esasına göre 2015 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmıştır. Bu nedenle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2015 tarihinden itibaren 2015 mali yılı içinde 5 ay 29 günü geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/ 03
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında hazırlanan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2015 yılı içinde Belediyemizde çalışan Zabıta memuru ve İtfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 04
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 0.25 KR ( YirmibeşKuruş ) alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 05
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “ İlimizin turizm odaklı Planlanması “ konulu 05.12.2014 tarih ve 10976 sayılı yazısının görüşülmesine başlandı. İlimiz Çanakkale stratejik öneme sahip, dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip bulunmaktadır. Derin bir kültürel ve tarihi geçmişe sahip, dünyanın ve ülkemizin kaderini etkileyen en büyük savaşlardan birinin yaşandığı yer olması dolayısıyla ulusal ve uluslararası ilgi odağı olmasının yanında, her ferdin ziyaret etmek istediği, milletimizin manevi dinamiği olma özelliği de taşıyan bir şehrimizdir. Ülkemizin gelecek planlarında ayrı bir öneme haiz bulunan İlimiz için turizm odaklı plan yapılması kaçınılmaz olmuştur. Yapılacak bu plan ile İlimiz bir çekim merkezi olacaktır. Diğer kentlere örnek teşkil edecektir. Gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir şehir bırakılmış olacaktır. Ulusal ve uluslar arası yatırımcıların kentimize gelişini sağlayarak ülkemiz ve kentimize ciddi zenginlik katacaktır. Bu plan ile Beldemiz Küçükkuyu’da büyük kazanımlar elde edecektir. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamayan bir çok proje bu plan sayesinde hayata kavuşacaktır. Yerli ve yabancı yatırımcıların gelmesi ile birlikte Beldemizin kalkınması ve tanınırlığı girerek artacaktır. Yukarıda sayılan nedenlerle uluslar arası tecrübe ve birikime sahip, projeleri uluslar arası saygınlık ödülleri almış dünyanın en iyilerinden bir ofise kentimizin turizm odaklı planlanmasının yaptırılması için her türlü desteğin verilmesine ve yaptırılacak planın uygulanmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 06
Belediye Başkanı C*****B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: 05.11.2014 tarih ve 95 sayılı Meclis kararı ile 2015 yılı Nisan ayında yapılacak komisyon üyeliği seçimlerine kadar görev yapmak üzere imar komisyonuna seçilen AKP siyasi parti grubundan H***** A***** komisyon üyeliğinden istifa etmiştir. Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince imar komisyonu kurulmasının zorunlu olmaması ve muhalefet partisinin komisyona üye vermemesi nedenleriyle kurulmuş olan imar komisyonunun iptal edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015 / 07
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 5.Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Zeytin Kurtuluş Günü”nün 28 / Ocak / 2015 tarihinde yapılmasına, Festival için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, S***** U***** ve V**** Y*****’ın görevlerine devam etmesine, yapılacak ödemelerin ( gelecek misafir, gazetecilerin ulaşım, konaklama, yemek masraflarının ) “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015 / 08
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin 2015 Yılı içinde Belediye Birlikleri, Valilik ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların Belediyecilik, şehircilik ve tanıtım konularında düzenleyeceği araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına Belediyemizi temsilen katılım konusu gündeme geldi. Küçükkuyu Belediyesinin mutlak hizmetlerinin yanı sıra, ileriye dönük hizmetleri ve yatırım projeleri için gelişen teknoloji ve modern çağdan yararlanılabilmesi açısından, 2015 mali yılında yurt dışında ve yurt içinde yapılacak olan araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına iştirak edebilmek için Küçükkuyu Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin görevli olarak yurt içi ve yurt dışına gönderilmeleri hususunda izin verilmesine, doğacak bedellerin 2015 Mali Yılı bütçesi ilgili harcama kaleminden karşılanmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015 / 09
PIN:UİP-309,12
Belediye Başkanı C***** B*****söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 9: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 24.12.2014 tarihli yazısı ekinde gönderilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. Çanakkale İli Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi,İ17D-23-A-1-B pafta,164 ada, park parselinde Veysel Karani Sokak ile Kazım KARABEKİR Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

küçükkuyu_trafo_tadilatı

plan açıklama raporu

KARAR NO: 2015 / 10
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem dışı: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem dışı maddenin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu Meclise okundu.A*** A**** tarafından Sahil Mahallesi 164 ada ve 25 sayılı parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine 31.12.2014 tarihli itiraz dilekçesi ile 03.12.2014 tarih ve 105 sayılı Belediyemiz Meclis kararının “halkın zararına yollarını kapattığı, yeşil alanlarını azalttığı ve kişilere yarar sağladığı kanaatiyle plan tadilatının iptali için askı süresi içinde talep edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.08.2003 tarih ve 2340 sayılı kararı ile 2863 Sayılı Yasanın 7. maddesi doğrultusunda taşınmaz ve üzerindeki yapının sivil mimarlık örneği olarak tescili yapılmıştır. Sahil Mahallesi 164 ada ve 25 nolu parsele ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili olarak Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarih ve 2730 sayılı yazıları ekinde adı geçen planların incelenerek 16.10.2014 tarih 1952 sayılı kurul kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. Taşınmaza ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait yapılan itirazın yeniden incelenmesi sonucunda; İlgi kanun, yönetmelik ve kurul kararları doğrultusunda Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları, uygulama teknikleri, mevzuata aykırılık görülmediği ve yolların kapatılmadığı – yeşil alanların plan bütününde azalmadığı bu nedenle itirazların reddine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4.maddesine istinaden 03.12.2014 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclisi kararının geçerliliğine A**** İ***** G*****’ün çekimserliği ve diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.