2016 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
598

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.09.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2016/57
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 07.09.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Belediye Meclisinin almış olduğu 03.08.2016 gün ve 51 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Başkanlık Makamının 14.06.2016 tarih ve 20161723 sayı ile Belediyemiz Mevcut Memur Kadro Cetvelinde boş olan 10000 Unvan kodlu GİH sınıfı 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı (memur) üst kadrosuna M**** A****’ın asaleten ataması 5393 Sayılı Kanun 38. (j) Maddesinin gereğince 15.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Başkanlık Makamınca yapılmıştır. Belediye Meclisi de bilgilendirme ve atanma konusunda 03.08.2016 gün ve 51 sayılı meclis kararını almıştır. Ancak Ayvacık Kaymakamlığı’nın 16.08.2016 gün ve 1657 sayılı yazısına istinaden alınmış olan 03.08.2016 gün ve 51 sayılı meclis kararının iptal edilmesine ( Meclis Üyesi A**** İ***** G***** oylama başlamadan meclis dışına çıktığından oylamaya katılmamıştır.) Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/58
Gündem 2: İ****** N**** A********* Vekili İ****** G***** tarafından verilen 03.05.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Ortamahalle mevki, i17d23a1a pafta, 291 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa gürültü, zarar vermemek şartıyla işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2016/59
Gündem 3: 07.09.2011 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararının tekrardan gözden geçirilmesi konusunun görüşülmesi başlandı. Söz konusu gündem maddesi için Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 49 ile 03.08.2016 gün ve 56 sayılı kararları ile kurulacak komisyonun raporunun gelmesinden sonraki meclis toplantısında konunun tekrardan görüşülmesine karar verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda Fen İşleri Müdürlüğü’nün 07.09.2016 gün ve 20162616 sayılı yazısında Küçükkuyu Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarında;
1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 13. maddesinin; 14/11/2013 tarih ve 89 sayılı Belediyemiz Meclis Kararıyla alınan; “ Eğimli arazilerde birden fazla bodrum kat kazanılamaz ancak gerektirdiği hallerde inşaat temelinin daha sağlam ve kararlı bir zemine oturtulması gereken parsellerde aşırı eğimden dolayı ortaya çıkan 2. Bodrum otopark veya ortak kullanım ”depo, ardiye, garaj, kapıcı dairesi, odunluk, kömürlük ve sığınak vb.” dışında kullanılamaz ve iskan edilemez. Bu alanlar toplam inşaat alanına dahil edilir, emsale dahil edilmez.” ibaresinin aynen uygulanmasına,
2) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 18. maddesinde bahsedilen; “ Yapılaşma yüzdesi olmayan 2 kat ( H=6,50 mt.) yüksekliğine sahip parsellerde son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir. Çatı arası piyeslerinin alanı inşaat taban alanının yarısını (%50) geçemez. 90 cm. parapet bina yüksekliğine dahil değildir. Bu yükseklik üzerinden en az %28, en çok %35 meyille çatı arası piyesi oluşturulabilir. Çatı mahya yüksekliği 3,50 metreyi geçemez. Çatı arası bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı eğimi verilen cephelerden saçak ucundan minimum 3 metre teras bırakılacaktır.” şeklinde düzeltilmesine,
3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 19. maddesinde bahsedilen; “ TAKS: 0,20 – KAKS: 0,40 yoğunluğuna sahip iki katlı yapılarda son kata bağlı çatı arası kullanımında (çevre yapılaşmaları dikkate alınarak 90 cm. parapetin üzerinden en az %28, en çok %35 meyille) son kata bağlantılı olacak kullanımlarda E(maks): 0,50 olacaktır. 90 cm. parapet bina yüksekliğine dahil değildir. Çatı arası piyeslerinin alanı inşaat taban alanının yarısını (%50) geçemez. Çatı mahya yüksekliği 3,50 metreyi geçemez. Çatı arası bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı eğimi verilen cephelerden saçak ucundan minimum 3 metre teras bırakılacaktır.” şeklinde düzeltilmesine,
4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 20. maddesinde bahsedilen; “ TAKS: 0,15 – KAKS: 0,30 yoğunluğuna sahip iki katlı yapılarda son kata bağlı çatı arası kullanımında (çevre yapılaşmaları dikkate alınarak 90 cm. parapetin üzerinden en az %28, en çok %35 meyille) son kata bağlantılı olacak kullanımlarda E(maks): 0,37 olacaktır. 90 cm. parapet bina yüksekliğine dahil değildir. Çatı arası piyeslerinin alanı inşaat taban alanının yarısını (%50) geçemez. Çatı mahya yüksekliği 3,50 metreyi geçemez. Çatı arası bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı eğimi verilen cephelerden saçak ucundan minimum 3 metre teras bırakılacaktır.” şeklinde düzeltilmesine,
5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 21. maddesinde bahsedilen; “ Açık çıkmalarda 5 metre ön bahçe mesafesi içinde zemin kattan itibaren tüm katlarda 1,50 metre ve taşıyıcı köşesinden taşıyıcı sistemin statik ve sağlam olması şartıyla kolon dikilebilir.” ibaresinin aynen uygulanmasına,
6) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının Ek 22. maddesinde bahsedilen; “ TAKS: 0,30 – KAKS: 0,60 yoğunluğuna sahip iki katlı yapılarda son kata bağlı çatı arası kullanımında (çevre yapılaşmaları dikkate alınarak 90 cm. parapetin üzerinden en az %28, en çok %35 meyille) son kata bağlantılı olacak kullanımlarda E(maks): 0,70 olacaktır. 90 cm. parapet bina yüksekliğine dahil değildir. Çatı arası piyeslerinin alanı inşaat taban alanının yarısını (%50) geçemez. Çatı mahya yüksekliği 3,50 metreyi geçemez. Çatı arası bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı eğimi verilen cephelerden saçak ucundan minimum 3 metre teras bırakılacaktır.” şeklinde düzeltilmesine,
7) 07/09/2011 tarih ve 2011/74 sayılı Belediyemiz meclis kararının 7. Maddesindeki ibarenin aynen uygulanmasına,
8) 14/11/2013 tarih ve 2013/89 sayılı Belediyemiz Meclis Kararıyla alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 17. maddesinin; “1 Haziran 2013 tarihinde 28664 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin” 31. Maddesine istinaden Belediyemiz yetki sınırları içerisindeki katlı yapılarda son katla bağlantılı çatı arası piyeslerinin alanı inşaat taban alanının yarısını geçemez, 90 cm. parapet üzerinden en az %28, en çok %35 meyille çatı arası piyesi yapılabilir. 90 cm. parapet bina yüksekliğine dahil değildir. Çatı mahya yüksekliği 3,50 metreyi geçemez. Çatı arası bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı eğimi verilen cephelerden saçak ucundan minimum 3 metre teras bırakılacaktır. Bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde Küçükkuyu Belediyesi yetkilidir.” şeklinde düzeltilmesine,
9) Yapılacak olan son kata bağlantılı çatı arası ( zemin + iki kat ve zemin + bir kat ) piyeslerinin; “Kullanım alanı kapalı yapı inşaat alanının yarısını (%50) geçemez. 1/1000 tadilat uygulama imar planı yapılacak olan imar adalarında ise uygulanacak olan çatı arası piyesleri için gerekli olan veriler plana işlenecek, plan açıklama raporunda gerekli olan açıklamalar detaylı bir şekilde yapılacaktır.” şeklinde plan notlarına eklenmesi teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonunda teklifin geldiği şekliyle kabulüne Meclis üyesi A**** İ***** G***** ve Meclis üyesi Ö**** D****’ın reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/60
Gündem Dışı: Belediye Meclis Üyeleri A**** İ***** G*****,Ö**** D**** ve H**** A**** ortak imzalı olarak verilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 7.fıkrası gereğince 2014 yerel seçimlerinde seçilerek gelen Meclis üyelerinden bir kişinin belediye Başkan Yardımcısı atanması teklifinin görüşülmesine başlandı. Yapılan oylama sonunda teklifin A**** İ***** G*****’ün çekimserliği ve diğer üyelerin ret oyu ile oyçokluğu ile reddine karar verildi.