2016 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
496

2016 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.01.2016 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2016 / 01
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 06.01.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. ARALIK ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kurumumuz norm kadrosunda sağlık hizmetleri sınıfında yer alan sosyal hizmet uzmanı kadrosunun hazırlanan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile biyolog kadrosu ile değiştirilmesinin ve ekli listede bulunan II ve IV sayılı cetvellerin uygunluğuna,
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R**** O*** B**** ile 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi Zamanlı Sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine,
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Mühendis Ö**** D**** ile 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin 2.100,00 TL’den ödenmesine,
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere başvuran Biyolog C**** P****’ın başvurusunun kabulüne, 11.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşme yapılmasına ve aylık ücretinin 2.100,00 TL’den ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/ 02
Gündem 2: 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir.
Beldemiz Küçükkuyu D-5 grubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 67 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 13 işçiye tekabül etmektedir. (67 x %20 =13,4 =13 işçi) Tam yıl esasına göre 2016 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmıştır. Bu nedenle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2016 tarihinden itibaren 2016 mali yılı içinde 5 ay 29 günü geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/ 03
Gündem 3: Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince, hazırlanacak olan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2016 yılı içinde Belediyemizde çalışan Zabıta memuru ve İtfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016 / 04
Gündem 4: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 0.25 KR ( YirmibeşKuruş ) alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016 / 05
Gündem 5: Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin 2016 Yılı içinde Belediye Birlikleri, Valilik ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların Belediyecilik, şehircilik ve tanıtım konularında düzenleyeceği araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına Belediyemizi temsilen katılım konusu gündeme geldi. Küçükkuyu Belediyesinin mutlak hizmetlerinin yanı sıra, ileriye dönük hizmetleri ve yatırım projeleri için gelişen teknoloji ve modern çağdan yararlanılabilmesi açısından, 2016 mali yılında yurt dışında ve yurt içinde yapılacak olan araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına iştirak edebilmek için Küçükkuyu Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin görevli olarak yurt içi ve yurt dışına gönderilmeleri hususunda izin verilmesine, doğacak bedellerin 2016 Mali Yılı bütçesi ilgili harcama kaleminden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016 / 06
Gündem 6:Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 3.538.000.- (üçmilyonbeşyüzotuzsekizbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı C***** B*****’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2016/07
Gündem 7: H**** Ş**** tarafından verilen 26.11.2015 tarihli dilekçenin görüşülmesine başlandı. Kendisine ait Mıhlı Mahallesi İ17d23a2a pafta,239 ada,17 nolu parselde kayıtlı 39.05 m2 lik taşınmazını Kurumumuza şartsız ve bedelsiz olarak bağışlama talebinin uygunluğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 221******** T.C. kimlik numaralı İ**** Ş**’in görevlendirilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/08
Gündem 8:Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan Kurumumuza ait düğün salonunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince kiralanması konusu görüşülmeye başlandı. Söz konusu Kurumumuza ait düğün salonunun kiralanması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine A**** İ***** G***** ve Ö**** D****’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/09
Gündem 9: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince F**** K**** tarafından verilen 18.12.2015 tarihli dilekçenin görüşülmesine başlandı. Beldemiz Sahil mahallesinde Zincirlikuyu Sokak ile Ayhan ÖZERDEN Caddesi arasında kalan Kısık Sokağa birden fazla isim talebi olduğundan konunun değerlendirilerek bir sonraki mecliste görüşülmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/10
Gündem 10: A********** T******* tarafından verilen 15.12.2015 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, 214 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer ile F**** D****** Vk. E*** A**** tarafından verilen 22.12.2015 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, 214 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talepleri gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazların zemin katının; İşyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/11
Gündem 11: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince H. A**** S**** tarafından verilen 25.12.2015 tarihli dilekçenin görüşülmesine başlandı. Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı mevkii,İ17D-23-A-2-B pafta,357 ada,10 parselde Ase Yapı İnşaat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı mevkii,i17d23a2b pafta,357 ada,12 nolu parselde Kurumumuza ait olan taşınmazın tevhid edilerek hisse oranında oluşacak hissesi itibariyle veya müstakil olarak satışının uygunluğuna, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/12
PİN:NİP-306,3
Gündem 12: Beldemiz Küçükkuyu pafta: İ17-D-23-A, İ17-D-18-D imar paftasında yatay 467300 – 465500 düşey 4379700 – 4379800 ait Belediye Başkanlığımız adına re’sen hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı.25.12.2015 tarihinde dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
I17D18D_NİP_DEĞİŞİKLİĞİ
I17D18D_NİP_MEVCUT
I17D23A_NİP_DEĞİŞİKLİĞİ-1
I17D23A_NİP_MEVCUT

KARAR NO: 2016/13
PİN:UİP-309,17
Gündem 13: Beldemiz Küçükkuyu pafta:50K IVb, Ada:357, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 25.12.2015 tarihinde dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
50K-4B_UİP_DEĞİŞİKLİĞİ
50K-4B_UİP_MEVCUT

KARAR NO: 2016/14
PİN:UİP-309,18
Gündem 14: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,50K-IC pafta,320 ada,1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. 25.12.2015 tarihinde dosya kurum görüşü için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Gelen görüş yazısına istinaden yapılan değerlendirme sonunda Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
MEVCUT_UYGULAMA_İMAR_PLN
UYGULAMA_İMAR_PL_DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NO: 2016/15
Gündem 15: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,İ17D23A1B pafta,290 ada,28, 38, 39 nolu parsellerde İ**** B******, O**** B******, G***** Ç****, M******* B****** mirasçıları olan G***** B******, D**** B******, F**** D****, H******* S*****, N***** I**** ve A**** S****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı. Yapılan inceleme sonunda, müracaatla ilgili olarak dosyada eksiklikler tespit edildiğinden dosyanın iadesine, eksikliklerin tamamlanmasından sonra dosyanın tekrardan Mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.