2017 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
3477

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.06.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

Belediye Meclisi; Belediye Başkanı C***** B*****’ın yazılı daveti üzerine 07.06.2017 tarihli gündemi görüşmek için Belediye Başkanı C***** B*****’ın başkanlığında 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 07.06.2017 tarihinde Küçükkuyu Kültür Merkezi salonunda Çarşamba günü saat. 14.00 de toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda Ö**** D**** dışında tüm üyelerin katıldığı görüldü. MAYIS ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince Meclis Üyelerine dağıtıldı. Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi gereğince gündem dışı olarak;
1-Adatepe köyü Muhtarı E**** K********** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170829 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre düzenlenecek 1/1000 ölçekli planlarla ilgili yapmış olduğu itiraz teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi.
2-İlgilisi H*** Z****M*** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170830 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre düzenlenecek 1/1000 ölçekli planlarla ilgili yapmış olduğu itiraz teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi.
3-İlgilisi N**** V***** M*** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170831 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre düzenlenecek 1/1000 ölçekli planlarla ilgili yapmış olduğu itiraz teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi.
4-İlgilileri Meclis Üyeleri A**** İ***** G*****- Ö**** D**** ve M**** R**** M***, H**** Z**** M***, H**** Ç******, E**** Ö****, H***** Ç****, S**** K******* tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170832 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Planının ilan usulüne ve bu plana göre düzenlenecek 1/1000 ölçekli planlarla ilgili yapmış olduğu itiraz teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi.
5-(S.S. KÜÇÜKKUYU NEZİHKENT KONUT YAPI KOOP.) adına İlgilisi A**** Z**** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170835 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapmış olduğu itiraz teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi.
6- İlgilisi H**** Z**** S**** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170836 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve bu plana göre düzenlenecek 1/1000 ölçekli planlarla ilgili yapmış olduğu itiraz teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi.
Belediye ve Meclis Başkanı C**** B**** tarafından gündemdeki maddelerinin görüşülmesine geçildi.
KARAR NO: 2017/25
Belediye Başkanı C**** B**** tarafından gündemdeki 1. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Kurumuzun 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanacak ücret tarifesi ile ilgili 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücretin Konusu ve Kapsamı başlıklı 97’ nci maddesinde “Belediyelerin; kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir”. hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince tarife cetvellerinin düzenlenmesine ve yıl içinde yasa kapsamında belirlenen yeni ücretlerin Belediyemiz gelir tarife cetveline eklenmesine, yeni gelir tarife cetvellerinin 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin A**** İ***** G***** ve H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oyçokluğu ile uygunluğuna, ayrıca Kurumumuzca her yıl Haziran ayı Meclisince kararı alınan Belediye Ücret tarife cetvellerinin Dönemsellik ilkesine aykırılık oluşturduğundan konu ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol kanununun 3.Maddesi “Münhasıran bu kanunun uygulanmasında” tanımlı maddenin (o) bendi gereği Mali Yıl: Takvim yılını ifade etmekte olup; 01.Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girip 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacak olan Ücret Tarife Cetvellerinin dönemsellik ilkesine uygun olarak 2017 Aralık ayı Meclis gündemine alınarak (01.01.2018-31.12.2018) tarihlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiş olup; düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.
KARAR NO: 2017/26
Belediye Başkanı C**** B***** tarafından gündemdeki 2. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: Ramazan ayında Belediyemize ait aşevinde ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Belediyemiz bünyesinde bulunan Aşevimizde 27.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi ile ilgili Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesinde Amfi Tiyatro yanında hizmet veren aşevimizde Mübarek Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi için gerekli yemek ( gıda, tabldot vb.) malzeme alımının yapılması ve piyasadan tutulacak bir aşçı tarafından yemeklerin pişirilmesi ile ilgili harcamaların Kurumumuzca karşılanmasına ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi .
KARAR NO: 2017/27
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 3. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe yolu ile devri uygun görülen bir adet otobüsün kabulü konusu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarih ve 63459 sayılı Genelgesinde “13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren”5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesinde bazı maddeleri değiştirilmiş olup,. Yapılan değişikliklerle il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi Meclislerinin Kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiş olup”söz konusu hüküm gereği ve 08/09/2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Esasları Çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 500 sayılı Meclis Kararı ile Başkanlığımıza bedelsiz olarak hibesi uygun görülen 35 CVP 47 Plaka Nolu ,Tipi SL 232 , 1998 Model, 184 8819 504 I111 Motor No ve NMAA600781 T 001083 Şase Nolu aracın (otobüsün) kabulünün uygunluğuna ve gerekli devir, teslim ve alım işlemlerinin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/28
Belediye Başkanı C**** B***** tarafından gündemdeki 4. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4:Belediye Meclis Üyesi S.T**** G**** tarafından verilen 01.06.2017 tarih ve 20170826 sayılı dilekçesi ile 03/05/2017 tarih ve 2017/24 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında aşağıda maddeler halinde sunulan konularla ilgili düzeltme talebi Meclisimizce değerlendirilmiş olup;
1-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Ticaret-Turizm–Konut alanı olarak belirlenen 357 ada,1-2-3-4 parsellerde kayıtlı taşınmazın turizm alanı olarak değiştirilmesinin A**** İ**** G**** ve H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oyçokluğu ile uygunluğuna,
2-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda konut alanı olarak önerilen 233 ada 45 parselde kayıtlı taşınmazın Çanakkale – İzmir karayoluna cepheli olan kısmının ticaret-konut alanı olarak değiştirilmesinin A**** İ**** G**** ve H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oyçokluğu ile uygunluğuna,
3-06.03.2007 tarih ve 2007/26 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 510 ada, 18 parselin yeşil alanda kalan ve terk edilmiş olan kısmı; 03.05.2017 tarih ve 2017/24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven konut alanı olarak taranmış olan kısmın, eski haline getirilerek yeşil alan olarak düzeltilmesi ile ilgili yapılan işlemin uygunluğu oybirliği ile kabul edilmiştir.Yapılan değişikliklerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine, değişiklikler işlenerek düzenlenmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının yasalarda öngörüldüğü şekli ile askıya çıkarılmasına Meclisimizce karar verildi.
KARAR NO: 2017/29
Belediye Başkanı C**** B**** tarafından gündemdeki 5. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: İlgilisi Adatepe köyü Muhtarı E**** K********** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170829 sayılı itiraz dilekçesi ile Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından 03.05.2017 tarih, 2017/24 sayılı Meclis Kararı ile iki etap halinde 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planının sayısallaştırılması, Belediye Meclisince onaylı planların aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planlara ait 03.05.2017 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarında Küçükkuyu Belediyesi Mıhlı Mh. Mıhlı Çay pazarı mevkiinde 706 ada 1 parselde kayıtlı 4654,92 m2 taşınmazın tamamının ( %100 ünün) yeşil alan yapılması ile ilgili kanuna aykırı olduğu ve bahsi geçen taşınmazın yeşil alandan çıkarılarak konut ve turizm alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili itiraz teklifinde bahse konu taşınmaz yıllardır Küçükkuyu halkı ve civar köyleri tarafından Mıhlı Çay pazarı olarak bilinen ve içerisinde yüzyıllık çınar ağaçları bulunan, bölge halkı tarafından mesire alanı olarak kullanılan bir alandır. Bu nedenle taşınmazın kamu yararı da gözetilerek kullanım amacının konut+turizm alanı olarak değerlendirilmesi kamu yararı açısından uygun bulunmamakta olup; bahse konu taşınmazın park (kentpark, mesire ve rekreasyon alanı vb.) olarak kullanılması uygun görülmüştür. Aynı zamanda köyün mağduriyetinin de giderilmesi amacıyla taşınmazın yakınındaki alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi doğrultusunda yapılacak uygulama neticesinde eşdeğer bir yapı alanı oluşturularak takas ya da kamulaştırma yoluyla Adatepe Köyü tüzel kişiliğinin mağduriyetinin giderilmesinin uygunluğuna ve yapılan itirazın ret edilmesi oya sunuldu. Meclisimizce yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden A**** İ**** G**** ve H**** A****’ın karşı oyları ve diğer üyelerin kabulü ile itirazın reddi oy çokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 2017/30
Belediye Başkanı C**** B**** tarafından gündemdeki 6. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6: İlgilisi H**** Z**** M**** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170830 sayılı itiraz dilekçesi ile Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından 03.05.2017 tarih, 2017/24 sayılı meclis kararı ile iki etap halinde 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planının sayısallaştırılması, Belediye Meclisince onaylı planların aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planlara ait 03.05.2017 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarında Küçükkuyu Mıhlı Mah Bağbaşı Camii civarındaki parsellerin kat, yoğunluğu %20-40 iki kat iken,%30-90 üç kata yükseltilmiştir. Bu bölgede bulunan mülkiyeti aileme ait 239 ada 40 parsel ve 239 ada 45 parsellerin %20-40 iki kat bırakılmasına etken olmuş olup; ayrıca yine Mıhlı mah.509 ada 2 parseldeki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan kararı var iken 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planlarında işlenmediği belirtilmekte olup; Söz konusu itiraz dilekçesinde 239 ada 40 ve 45 parseller için yoğunluk ve kat artışına ait yapılan itirazın reddine; aynı dilekçede bahsi geçen Mıhlı Mahallesi 509 ada 2 parsel için de Belediye Meclisimizin 02.10.2013 tarih ve 2013/77 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı kabul edilmiş ve bu plan 03.05.2017 tarih ve 2017/24 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da aynen korunmuştur. Söz konusu taşınmazın malikleri tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği teklifi dosyası hazırlanarak sunulması halinde değerlendirilmesi yapılacak olup;.Bu nedenle yapılan itirazın ret edilmesi oya sunuldu. Meclisimizce yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden A**** İ**** G**** ve H**** A****’ın karşı oyları ve diğer üyelerin kabulü ile itirazın reddi oy çokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 2017/31
Belediye Başkanı C**** B**** tarafından gündemdeki 8. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 7: : İlgilisi N**** V**** M**** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170831 sayılı itiraz dilekçesi Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından 03.05.2017 tarih, 2017/24 sayılı meclis kararı ile iki etap halinde 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planının sayısallaştırılması, Belediye Meclisince onaylı planların aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planlara ait 03.05.2017 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarında Küçükkuyu Mıhlı mahallesinde Bağbaşı Camii civarında tüm ada ve parsellerin yoğunluğu % 20-40 dan,% 30-90 a yükseltilmiştir. Kat yüksekliği iki kat iken üç kata çıkartılmış olup; Ancak, şahsına ve ailesine ait 169 ada,21 parselde kayıtlı 8949 m2 taşınmaz ile yine aynı mevkide bulunan 239 ada, 46 parselde kayıtlı 9619 m2 taşınmazlar %20-40 ve iki kat olarak eski halinde bırakılmıştır. Yukarıda ada ve parsellerini belirttiği mülkiyetlerinin o bölgeye uyumlu hale getirilerek % 30-90 / 3 kat şeklinde düzeltilip ilgili paftalara işlenmesi ile ilgili itiraz talebi Meclisimizce görüşülmüş olup ,Söz konusu taşınmazın malikleri tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği teklifi dosyası hazırlanarak sunulması halinde değerlendirilmesi yapılacak olup;.Bu nedenle yapılan itirazın ret edilmesi oya sunuldu. Meclisimizce yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden A**** İ**** G**** ve H**** A****’ın karşı oyları ve diğer üyelerin kabulü ile itirazın reddi oy çokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 2017/32
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 8. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 8: : İlgilileri M**** R**** M***, H**** Z**** M***, H**** Ç******, A**** İ**** G****, E**** Ö****, H**** Ç****, Ö**** D****, S**** K******** tarafından 02.06.2017 tarih ve 20170832 sayılı itiraz dilekçesi ile Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından 03.05.2017 tarih, 2017/24 sayılı meclis kararı ile iki etap halinde 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planının sayısallaştırılması, Belediye meclisince onaylı planların aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planlara ait 03.05.2017 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarında 1-Mekansal Planlar Yönetmeliği 33.maddesinde; Belediye meclislerince onaylanan imar planların idarenin internet ortamında ilan panolarıyla beraber yayımlanması gerektiği belirtilmiştir.
Madde 33 – (1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün(1) (2)süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.
Ancak Küçükkuyu Belediyesinin yasal adresi olan www.küçükkuyu.bel.tr adresinde ilan edilen Küçükkuyu Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/24 nolu meclis kararı ilanı incelendiğinde söz konusu itiraza konu meclis kararının yalnızca karar örneğinin bulunduğu görülmüş ve karar eki olan plan paftalarının ve plan açıklama raporunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak Küçükkuyu belediyesinin ilgi meclis karar ilanı usul yönünden hatalıdır.
2-İlgi Mekansal Planlar Yönetmeliği Genel Planlama Esasları başlıklı 7.maddesinin b.madde başlıklı bölümünde “ Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütün “ olduğu belirtilmiştir.
Ancak Küçükkuyu Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih 2017/24 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planlarına ait Küçükkuyu Belediyesi ilan panosunda ve internet sitesinde söz konusu sayısallaştırılma, plan değişikliklerinin aktarılması ve imar planlarının tadil edilmesine ilişkin plan açıklama raporu bulunmamaktadır. Plan açıklama raporunun bulunmaması ya da ilan edilmemesi Mekansal Planlar Yönetmeliğine aykırıdır.
3- Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından 03.05.2017 tarih, 2017/24 sayılı meclis kararı ile iki etap halinde 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planının sayısallaştırılması, Belediye meclisince onaylı planların aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planlar incelendiğinde plan onama sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar hakkında yeni plan kararlarının üretildiği gözlemlenmiştir. İmar planı Küçükkuyu Belediye Meclisinin ilgi kararı ile onaylandıktan sonra onaylı imar planına göre yol ve yeşil alan olarak terki yapılan ve kamuya ayrılan alanların yukarıda itiraza konu meclis kararı ile onaylanan imar planı paftalarında konut alanı olarak tadil edildikleri görülmüştür. Söz konusu yeşil alanlar konut alanlarına dahil edilerek ne amaçlanmaktadır. Oysaki ailelerimizin Adatepe köyüne bağış ettiği mıhlı kenarında bulunan ve Mıhlı çaypazarı olarak bilinen 706 ada 1 parsel nolu taşınmazın mevcut imar planlarında bir kısmı konut bir kısmı yeşil alan olarak görülürken taşınmaz yeni askıda bulunan planlarda yeşil alan olarak bırakılmıştır. Mevcutta yeşil alan olarak görülen alanların yeni plan kararlarında yeşil alan olarak planlanması ve mevcut yeşil alanların konut alanı olarak imara açılması ilgi yönetmelik hükümlerine aykırıdır.
Askıdaki planlar incelendiğinde yeni alanların konut alanı olarak imara açıldığı görülmüştür. Herhangi bir kurum görüşü ve ilgi kurumundan onaylı imar planına esas jeolojik –jeoteknik etüt raporları olmadan sadece planların sayısallaştırılması ve tadilat başlığı adı altında yeni alanların imara açılması ne kadar doğru ve ilgi yönetmeliklere kadar uygundur. Ayrıca askıdaki planlar incelendiğinde özelikle Fernur Sözen Orta Okulu ve Bağbaşı Cami civarlarının %30-%90 üç kat yoğunluklu konut alanı olarak 2 kat yükseklikten üç kat yüksekliğe çıkarılmışken aynı sahada kalan bazı konut adaları %20-%40 iki kat yükseklikli olarak bırakılmıştır. Söz konusu iki kattan üç kata çıkarılan konut adaları için ne etken olmuştur. Ayrıca mevcut imar planlarında özelikle mıhlı civarında mevcut imar planlarında turizm alanı olarak görülen alanlarında turizm+konut+ticaret alanı olarak konut yapılaşmasına açıldığı görülmüştür. Meclis kararında nazım ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmeye çalışıldığı belirtilmiştir. Oysaki askıdaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları incelendiğinde uyumsuzluklar bulunduğu görülmüştür. Bir kısım taşınmaz için nazım planda plan kararı varken uygulama imar planını içersinde herhangi bir plan kararı üretilmemiş ve nazım plan ile uygulama imar planı arası ki uyumsuzluğun giderilmediği görülmüştür. İlgi meclis kararında planların sayısallaştırıldığı belirtilmiş olup oysaki yukarıda belirtildiği gibi yeni plan kararları üretilmiştir, sayısallaştırma adı altında bir revizyon imar planı yapılmıştır. Yapılan işlem ilgi kanun ve yönetmeliklere aykırıdır. Yukarıda açıklanan sebeplere binaen itirazımızın kabulü ile imar planlarının ilgi yasa ve yönetmelikler mevcut arazideki halihazır durum, ilgi yasa neticesinde kazanılmış haklar, mülkiyet yapıları ve mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak tekrardan düzenlenmesi, askıya çıkartılmış olan imar planlarından ötürü doğan mağduriyetin giderilmesi için gerekli düzenlenmelerin yapılmasına ile ilgili itiraz teklifi Meclisimizce yapılan değerlendirme sonunda;03.05.2017 tarih ve 2017/24 nolu Meclis Kararı eki plan paftaları ile plan açıklama raporu sayılarının çok olması ve ilan panosunda yeterli yer olmaması sebebiyle askıya çıkan bütün planın yanında, şeffaf dosya içerisinde vatandaşın ulaşabileceği şekilde ilan panosunda sergilenmiştir. Talep eden vatandaşlara ayrıca Fen İşleri Personelince detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca itiraz dilekçesinde bahsi geçen taşınmazla ilgili (510 ada 18 parselden) yeşil alan olarak terki yapılmış olan taşınmaz sehven 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı olarak taranmış kısımla ilgili 2017/28 sayılı Meclis kararı ile düzeltme kararı alınmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarıyla ilgili yapılan itiraz kısmı Belediyemizce yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları esnasında değerlendirileceği için yapılan itirazın ret edilmesi oya sunuldu. Meclisimizce yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden A**** İ**** G**** ve H**** A****’ın karşı oyları ve diğer üyelerin kabulü ile itirazın reddi oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2017/33
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 9. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 9: : İlgilisi Nezih Kent Konut Yapı Koop adına A***** Z***** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170835 sayılı itiraz dilekçesi ile Gökçetepe Mahallesi Güzelyurt sokaktaki S.S.Nezihkent konut yapı kooperatifine ait 131 ada 12 nolu parselin park yeri olarak ayrılmış olduğu, 21 yıl önce okul yeri olarak kooperatif tarafından bağışlanan arsa amacına uygun olarak 5 yıl boyunca kullanılmadığından yeniden tasarruflarına geçtiği ve senede 2-3 faaliyet gösteren tiyatro ve oraya uzak insanlar için otopark olarak ayrılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir. Durumun yeniden incelenmesi ile ilgili itiraz teklifi Meclisimizce değerlendirmiş olup; Söz konusu taşınmazın 06.03.2007 tarih ve 2007/26 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında görüldüğü şekliyle okul alanı olarak kalmasına ve yapılan değişikliklerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine, değişiklikler işlenerek düzenlenmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının yasalarda öngörüldüğü şekli ile askıya çıkarılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/34
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 10. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi S***** S***** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasıyla alakalı olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 10: : İlgilisi H***** Z***** S***** tarafından verilen 02.06.2017 tarih ve 20170836 sayılı itiraz dilekçesi ile “Belediyeniz sınırları içinde Mıhlı Mahallesinde E 87 karayolundan başlayarak 357 Ada 11 Parselin bitişiğinden denize inen yol daha sonra deniz kıyısını takip ederek sahibi olduğu 357 ada, 4 parselin yanından tekrar E 87 karayoluna bağlanmaktadır. Fakat başlangıcında 7 metre genişlikte olan yol, daha sonra 3 metreye düşmekte. Sahibi olduğum 357 ada 4 parselin yanında ise 15 metre genişliğe çıkmaktadır. Yol genişliğinin tekrar 7 metreye düşürülmesi” talep edilmektedir. Söz konusu itirazla ilgili yapılan değerlendirmede planda önerilen yolların devamlılığını aynı genişlikte oluşmasını sağlayabilmek amacıyla yapılan itirazın kabulüne ve söz konusu yolun 7 metre genişliğinde belirlenerek yapılan değişikliklerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine, değişiklikler işlenerek düzenlenmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının yasalarda öngörüldüğü şekli ile askıya çıkarılmasına Meclisimizce A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oyçokluğu ile karar verildi.

5000-plan