2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1327

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.04.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2017 /14
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 05.04.2017 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. MART ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı.
Gündem 1: Belediye Başkanı C***** B***** 1. Gündem Maddesinde 2016 yılı Faaliyet Raporu görüşüleceğinden kanun gereği yerini Meclis 1. Başkan Vekili S**** S**** ‘e bıraktı. Meclis birinci başkan vekili S****  S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden gündem maddesi ile ilgili söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. Maddesi “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur” maddesi ile aynı kanunun 19. ve 26 maddeleri ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizin 2016 yılı yıllık faaliyet raporu kitapçık halinde hazırlanarak, Meclis toplantısından önce meclis üyelerine dağıtılmış olup; yapılan görüşmeler sonunda Meclisimize detaylı bir şekilde sunulan kurumumuzun 2016 yılı faaliyetlerinin yeterli olduğu görülerek 01.01.2016–31.12.2016 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporunun kabulüne Meclis Üyeleri Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2017/15
Belediye Başkanı C**** B***** söz alarak gündemdeki 2. maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi A** C*** (10 )oy ve CHP siyasi parti grubundan V**** Y***** (10 )oy alarak bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.
KARAR NO: 2017/16
Belediye Başkanı C***** B**** söz alarak gündemdeki 3. maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Şartlı Nakdi Yardım (Vidanjör Alımı)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ” Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik ” hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin temizlenmesi ve iyileştirilmesi amaçları dahilinde kullanılmak üzere şartlı nakdi yardım kapsamında, 01/10/2015 tarih ve 181 sayılı Belediyemiz Encümeni Kararına istinaden DMO’dan 1 adet vidanjör alınmış olup, Bakanlık nezdindeki şartlı nakdi yardım kapsamında alınan 17 PG 592 plakalı araçla ilgili Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce aracın hiç bir şekilde satılamayacağı ve haczedilemeyeceğine dair kurumumuzdan Meclis Kararı talep edilmekte olup, Şartlı nakdi yardım kapsamında alınan söz konusu aracın hiç bir şekilde satılamayacağı ve haczedilemeyeceğine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2017/17
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki 4. maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: İlan reklâm beyanname verme süresinin uzatılması ile ilgili konunun görüşülmesine başlandı. Ocak ayı sonuna kadar verilmesi gereken ilan reklâm beyanname verme süresini geçiren bir çok mükellefin ilan reklâm beyannamelerini süresinde veremedikleri dikkate alınarak ilan reklâm beyanname verme süresinin 28.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/18
Belediye Başkanı C**** B***** söz alarak gündemdeki 5. maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince İlgilisi F**** S****** S**** tarafından verilen 21.03.2017 tarih ve 20170391 sayılı Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 Pafta, 186 ada, 13 nolu parselde kurumumuza ait hissenin tarafına satışı talepli dilekçenin görüşülmesine başlandı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi S.T**** G*****gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasıyla alakalı olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi T**** G***** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra ilgilinin talep dilekçesi Belediye Başkanı C***** B***** tarafından Meclise okundu.Yapılan değerlendirme sonunda söz konusu taşınmazdaki hissemizin satışının F**** S****** S*****’e uygunluğuna; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/19
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki 6. maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: 27.03.2017 tarih ve 20170871 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Oluru yazısı ile teklif edilen 09.03.2017 tarih ve E.3105917 sayılı Küçükkuyu İlköğretim Müdürlüğü yazısı ekleri 08.03.2017 tarih ve E.3097622 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu’nun merkezinde 550-05 K.K.No’lu Ezine-Küçükkuyu devlet yolu Km:44+650 Küçükkuyu İlkokulu Kavşağının bulunduğu kesimde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Karayollarına üst geçit talebi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 30.01.2017 tarih ve 33337095- 175.02/ E.28521 sayılı yaya üst geçidi yapılması konusunda kurumumuzdan Meclis Kararı alınması talep edilmiş olup; Konu Belediye Meclisince değerlendirilerek; yapılacak olan yaya üst geçit talebinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:20
Belediye Başkanı C**** B***** gündemdeki maddenin 7. görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve 20170869sayılı Başkanlık Teklifinde bahsi geçen 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği 17.10.2016 tarih 20163092 sayılı Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğe göre Başkanlığımızda dolu bulunan (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli) 1 adet kadro derece değişikliği teklifi ile boş olan (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği )16 kadronun derece değişikliği; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi, , 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin I bendi gereğince, (IV) nolu kadro cetvelinde bulunan 17 adet kadro derece değişikliğini içeren ekli listede bulunan (II) ve (III) sayılı Dolu ve Boş Kadro değişiklik cetvellerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:21
Belediye Başkanı C***** B***** gündemdeki maddenin 8. görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: 28.03.2017 tarih ve 20170840 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ile uygun görüşle teklif edilen, L****** E**** Vk. A** Ö***** tarafından verilen 17.10.2016 tarih ve 20161695 sayılı dilekçesine istinaden 550-05 K.K.No’lu Ezine-Küçükkuyu Devlet Karayolunun 49+200 Km.sinde Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 228 ada, 9 parselde bulunan binanın alt katının işyeri olacak şekilde ticarete çevrilmesi ile ilgili konu Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarih ve 33337095- 175.09/ E.86672 sayılı yazısında söz konusu alanda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve halen yürürlükte olan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik gereği, Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne karayolu istimlak sınırının tespitinin yaptırılması ve karayolu istimlak sınırından itibaren 41. Maddede belirtilen altı dükkan, üstü işyeri için olan binalar için, yapı çekme mesafelerinin en az 5 metre mesafede olması, vaziyet planında da görüldüğü gibi binanın giriş- çıkışlarının karayolundan yapılmayacak, parselin arka tarafındaki imar yolundan bağlanması kaydıyla uygun görülmüştür olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. Maddesine (Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.) denildiğinden taşınmazın zemin katının işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.