2017 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
798

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.02.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2017/ 08
Belediye Başkan Vk. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 1: Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesi konusunun görüşülmesine başlandı.
Kurumumuz Yazı işleri Müdürlüğü’nün 26.01.2017 gün ve 20170255 sayılı yazısı ile Belediye imkanlarımızın kısıtlı olması neticesiyle Belde halkımızın ihtiyacına binaen Sosyal hizmetlerinde( Şehit cenazeleri, ilçemizdeki cenazeler esnasında toplu taşımayı sağlayabilmek amacıyla sıkıntılar yaşanmakta olup; Belde halkımızın yaşanan bu mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ivedilikle 1 Adet otobüs ihtiyacımız bulunmakta olup; yaşanan mağduriyetin giderilmesi doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarih ve 63459 sayılı Genelgesinde “13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ürürlüğe giren”5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir. Buna göre her yıl Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, kendi meclislerinden karar almaları yeterli olacaktır.” denilmekte olup, Bu hükme istinaden Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet otobüsün İzmir Büyükşehir Belediyesinden bedelsiz Hibe yolu ile talep edilmesinin uygunluğuna ve gerekli devir işlemlerinin yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/ 09
Belediye Başkan Vk. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Beldemiz Sahil Mahallesi İ17d23a1a pafta 308 ada 4 parsel üzerinde bulunan Küçükkuyu Jandarma Karakol binasının uygun yere Belediyemizce yeni bina yapılarak mevcut alan ile takas işleminin gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Fen işleri Müdürlüğünün 25.01.2017 gün ve 20170251 sayılı teklifi ile Beldemiz Sahil Mahallesi İ17d23a1a pafta 308 ada 4 parsel üzerinde bulunan Küçükkuyu Jandarma Karakol binasının uygun yere Belediyemizce yeni bina yapılarak mevcut alan ile takas işleminin gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi ile ilgili Fen işleri Müdürlüğünün 25.01.2017 gün ve 20170251 sayılı teklifi doğrultusunda Beldemiz Küçükkuyu i1 7d23a1a pafta 308 ada 4 parsel üzerinde Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı bulunmakta olup; özellikle yaz aylarında belde nüfusunun aşırı artması ve beldemizde Cuma günleri kurulan açık halk pazarının Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ulaşılacak yol güzergahlarında bulunması ve Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı’nın bulunduğu alanın şehir içinde kalması sebebi ile belde sınırları içersinde meydana gelen adli vakalara ulaşılması ve müdahalede bulunulması zorlaşmaktadır. Bahsedilen sebeplerden dolayı Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı’nın daha rahat ulaşılır, daha donanımlı bir şekilde inşaa edilmesi için uygun bir yere taşınması Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı’nın hizmet kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. Bu sebeplerden dolayı belde sınırları dahilinde mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı binasının yapımına uygun yerin ( taşınmazın) bulunmasına; kurumlar arası taşınmazların trampasına, veya 5393 Sayılı yasanın 75.maddesinin ( d) bendi gereği “ Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Denilmekte olup bedelli veya bedelsiz devrinin yapılması ve aynı kanunun 18.maddesinin (e) bendine “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” göre karar alınması meclisin görev ve yetkileri dahilinde bulunmakta olup, söz konusu işlemlerin yapılabilmesi için bu hususta protokol düzenlenmesine ve düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce Adnan İsmail GÜNDÜZ ve Halil ANGIN’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/10
Belediye Başkan Vk. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Beldemizde yapılacak olan binalardaki asansör ve asansör projelerinin uygulanması konusunun görüşülmesine başlandı. Fen işleri Müdürlüğünün 26.01.2017 gün ve 20170262 sayılı yazısında Beldemiz Küçükkuyu sınırları içersinde maksimum yapılaşma şartı zemin + 2 kat (3 kat) tır. Arazinin eğimli olması durumunda temelin sağlam ve kararlı bir zemine oturtulabilmesi için yapılan kazı neticesinde eksi 1 kat bodrum, nadiren eksi 2 kat bodrum kat açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan eksi 2. kat tamamen ortak alanlara ait olup (OTOPARK) v.b olarak kullanılmakta ve iskan edilmemektedir. Eksi 1. kat bodrumun ise yüzde ellisi iskan edilmektedir. Bu sebeple üç katlı imar adalarında eksi 1. bodrumun kullanılması ile asansör yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Beldemiz sınırları içersinde bazı eğimli parsellerin, imar parseli şartlarını taşımamasından dolayı, asansör boşluğu bırakılması ve asansör yapılması sıkıntılar yaratmaktadır. Bilindiği üzere 05/10/2016 tarih ve 63 sayılı Belediyemiz Meclis Kararına istinaden 500 metrekareden küçük parsellerde asansör boşluğu bırakma zorunluluğu kaldırılsa da, 500 metrekareden büyük parsellerde yapılacak asansör ölçülerinin, TSE standartlarına ve engelli kullanımına uygun olmak üzere,
1) Üç katlı yapılarda en az 1.20 mt x 1.50 mt asansör boşluğu bırakılması, makina dairesi için çatılarda rezerv alan ayrılması,
2) Dört ve dörtten fazla katlı binalarda en az 1.20 metre x 1.50 metre asansör boşluğu bırakılması, kabin ölçülerinin asansör avan projesi ile belirlenmesi; Beldemizde yapılacak olan tüm binalarda asansör ebatlarının yukarıda belirtilen maddelere göre düzenlenmesi teklifinin geldiği şekliyle uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/11
Belediye Başkan Vk. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Beldemizde yapılan inşaatlardaki bodrum katları ile ilgili konunun görüşülmesine başlandı. Fen işleri Müdürlüğünün 26.01.2017 gün ve 20170262 sayılı teklifi ile Beldemiz Küçükkuyu sınırları içersinde 15.01.2017 tarihinde Mıhlı çayı ile Ilıca Deresinin taşması sonucu meydana gelen sel baskını neticesinde Beldemiz Mıhlı çayı ile Ilıca Deresi çevresindeki bir çok işyeri ve meskeni su basmıştır. Meydana gelen bu su baskınlarında bir can kaybının olmamasına rağmen mesken ve işyerlerinde maddi hasar meydana gelmiştir. Beldemiz sınırları içersindeki Mıhlı çayı ile Ilıca Deresi çevresinde dere kretkotunun altında kalan imar parsellerinde yapılacak olan bina inşaatların bodrum katında mesken olarak iskan edilmemesi, Beldemiz içersinden geçen Çanakkale-İzmir Asfaltının ( E-87 Karayolu) güneyinde ( deniz tarafında) kalan imar parsellerinde yapılacak olan bina inşaatlarında bodrum katların iskan edilmemesi şeklinde gelen teklif incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu tarihten sonra bu şartları sağlamayan binaların projelerine ruhsat verilmemesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/12
Belediye Başkan Vk. Seher SÖZEN söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem dışı: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2017 gün ve 20170273 sayılı yazısı ile 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Belediye Gelirleri Genel Tebliği” ne ( Seri no:45) istinaden İlan ve Reklam Harcı, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcının belirlenmesi teklif edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda Beldemizin bölgeleri arasında çok fazla sosyo ekonomik farklılıklar bulunmadığından, beldemizi bölgelere ayırmaya gerek olmadığından her harç ve vergi için alt ve üst sınırlar arasında kalmak şartıyla karar ekine eklenen tarifelerin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.